Question: 1

അംബികാസുതൻ മാങ്ങാടിന്റെ ‘എൻമകജെ’ എന്ന നോവലിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാണ്?

Aശ്രീരാമൻ

Bപരമേശ്വരൻ

Cശ്രീകൃഷ്ണൻ

Dനീലകണ്ഠൻ

Answer:

D. നീലകണ്ഠൻ

Question: 2

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൽ “സ്വദേശി” മുദ്രാവാക്യം ഉയർന്നത് ഏതു സമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു?

Aകൽക്കട്ട

Bമദ്രാസ്

Cബനാറസ്

Dഅഹമ്മദാബാദ്

Answer:

C. ബനാറസ്

Question: 3

കേരളത്തിൽ സേവനാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ?

A2013 നവംബർ 1

B2012 നവംബർ 1

C2014 നവംബർ 1

D2015 നവംബർ 1

Answer:

B. 2012 നവംബർ 1

Question: 4

മിന്നു 200 മി, കിഴക്കോട്ട് നടന്നു. അവിടെ നിന്നും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 100 മീ. വീണ്ടും നടന്നു. വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഒരു 200 മീ. കൂടി നടന്ന് യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ചു. എങ്കിൽ ആരംഭിച്ച സ്ഥാനത്തുനിന്നും എത്ര അകലെയാണ് നിന്നു ഇപ്പോൾ?

A100

B200

C250

D500

Answer:

A. 100

Question: 5

കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ നിയമ നിർമ്മാണം നടത്താനുള്ള അധികാരംനിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത് ?

Aകേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിൽ

Bസംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിൽ

Cകേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകളിൽ സംയുക്തമായി

Dഇവയൊന്നുമല്ല

Answer:

C. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകളിൽ സംയുക്തമായി

Question: 6

1,2,4,7,11........ ഇങ്ങനെ തുടർന്നാൽ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് ?

A15

B16

C17

D18

Answer:

B. 16

Explanation:

1 + 1 = 2 2 + 2 = 4 4 + 3 = 7 7 + 4 = 11 11 + 5 = 16

Question: 7

ഏതു സംഖ്യ ഇരട്ടിക്കുമ്പോഴാണ് 64 -ന്റെ 1/4 കിട്ടുക ?

A2

B4

C8

D6

Answer:

C. 8

Explanation:

64 ന്റെ 1/4 = 16 8 x 2=16

Question: 8

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കേരളത്തിലെ ഏത് നിയമ സഭാമണ്ഡലത്തെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ?

Aകണ്ണൂർ

Bതലശ്ശേരി

Cപയ്യന്നൂർ

Dധർമ്മടം

Answer:

D. ധർമ്മടം

Question: 9

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ 5 -11 ഭാഗം പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ?

Aമൗലികാവകാശങ്ങൾ

Bപൗരത്വം

Cനിർദ്ദേശക തത്വം

Dഭൂപ്രദേശം

Answer:

B. പൗരത്വം

Question: 10

ഒരു നിശ്ചിത പരിധികൊണ്ട് പരമാവധി വിസ്തീർണ്ണം കിട്ടുന്ന ദ്വിമാന രൂപം?

Aത്രികോണം

Bസമചതുരം

Cദീർഘചതുരം

Dവ്യത്തം

Answer:

D. വ്യത്തം

Explanation:

The shape with the largest area for a given perimeter, the answer is a circle.

Question: 11

താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഒറ്റയാൻ ഏത് ?

A4

B27

C125

D64

Answer:

A. 4

Explanation:

27,125,64 are cubes

Question: 12

Which is NOT a compound word ?

Areal estate

Bsuperman

Cnotebook

Dexamination

Answer:

D. examination

Explanation:

When two words are used together to yield a new meaning, a compound is formed. Eg: Superman, notebook (closed compound word), Eg: Real estate (open compound word).

Question: 13

'അഗ്രജൻ' എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന പദം ?

Aപിതാവ്

Bമാതാവ്

Cജ്യേഷ്ഠൻ

Dഅനിയൻ

Answer:

C. ജ്യേഷ്ഠൻ

Question: 14

Use the collective noun:Fish

Aschool of fishes

Bflock of fishes

Cpile of fishes

Dbunch of fishes

Answer:

A. school of fishes

Explanation:

school of fishes=മത്സ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടം

Question: 15

സ്മരണയെ നിലനിർത്തുന്നത് ഒറ്റപ്പദം ഏത്

Aസ്മാരകം

Bപിപാസ

Cപന്നംഗം

Dശാരീരികം

Answer:

A. സ്മാരകം

Question: 16

വളരെ രുചികരമായത് എന്നതിന്റെ ശൈലി കണ്ടെത്തുക ?

Aപഞ്ചാമൃതം

Bഉപ്പ്

Cപ്രണയം

Dവിശ്വാസം

Answer:

A. പഞ്ചാമൃതം

Question: 17

Choose the correct sentence : Most children like ice cream.

AIce cream is liked by most children.

BMost children liked ice cream.

CIce cream is like by most children.

DMost children is liked ice cream.

Answer:

A. Ice cream is liked by most children.

Question: 18

Twenty minutes ......... all I have to prepare for the meeting.

Aare

Bam

Cis

Dwere

Answer:

C. is

Explanation:

Distance, weight , height , amount of money എന്നിവയുടെ കൂടെ singular verb ഉപയോഗിക്കണം.

Question: 19

കനിഷ്ഠൻ വിപരീത പദം കണ്ടെത്തുക

Aദുഷ്ടന്‍

Bജ്യേഷ്ഠൻ

Cഅച്ഛം

Dഅനുലോമം

Answer:

B. ജ്യേഷ്ഠൻ

Question: 20

It's ...... very beautiful mountain.

Aa

Ban

Cthe

Dby

Answer:

A. a

Explanation:

'v' of very is a consonant. 'a' is used before consonant

Question: 21

ശരിയായ പദം കണ്ടുപിടിക്കുക

Aആഡ്യ

Bആഢ്യ

Cആത്യ

Dആദ്ധ്യാ

Answer:

B. ആഢ്യ

Question: 22

Synonym of tacit is

Aleader

Bsilent

Cboy

Dforgive

Answer:

B. silent

Explanation:

tacit=ഊമയായ

Question: 23

Find out the passive form of 'Gopika was singing a song'

AA song is being sung by Gopika

BA song is sung by Gopika

CA song was sung by Gopika

DA song was being sung by Gopika

Answer:

D. A song was being sung by Gopika

Explanation:

തന്നിരിക്കുന്ന sentence, past continuous tense ലാണ്.അതിനാൽ അതിന്റെ passive voice ന്റെ format ,"object +was/were+being+v3+by+subject" എന്നീ രൂപത്തിലാണ്. ഇവിടെ a song എന്നുള്ളത് object ഉം Gopika എന്നുള്ളത് subject ഉം ആണ്.sang എന്ന വാക്കിന്റെ v3 form, 'sung' എന്നാണ്.ഇവിടെ object ആയ a song സിംഗുലാർ ആയതിനാൽ was എന്ന auxiliary ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിനാൽ തന്നിരിക്കുന്ന sentence ന്റെ passive form, 'A song was being sung by Gopika' എന്നാണ്.

Question: 24

He will say, "I am not well"(Change into indirect speech).

AHe will say that he is not well

BHe would say that he is not well

CHe will say that he was not well

DHe would say that he was not well

Answer:

A. He will say that he is not well

Explanation:

ഇവിടെ reporting verb ആയ 'will say' എന്നുള്ളത് future tense ൽ ആയതിനാൽ indirect speech ലേക്ക് മാറുമ്പോൾ will say എന്ന് തന്നെ ആകുന്നു.Reported speech ലേക്ക് മാറുമ്പോൾ I എന്നുള്ളത് he എന്നാകുന്നു.ഇവിടെ reporting verb ആയ 'will say' എന്നുള്ളത് future tense ൽ ആയതിനാൽ am എന്നുള്ളത് indirect speech ലേക്ക് മാറുമ്പോൾ is ആകുന്നു.അതിനാൽ He will say that he is not well എന്നതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന sentence ന്റെ indirect speech.

Question: 25

കമ്പ്യൂട്ടർ മൗസ് കണ്ടുപിടിച്ചതാര് ?

Aമാർക്ക് സുക്കർബർഗ്ഗ്

Bഡഗ്ലസ് ഏംഗൽബർട്ട്

Cചാൾസ് ബാബേജ്

Dവിന്റൻ സർഫ്

Answer:

B. ഡഗ്ലസ് ഏംഗൽബർട്ട്

Question: 26

..... is one of the first social networking sites

Awhatsapp

Bfacebook

Csixdegrees.com

DOrkut

Answer:

C. sixdegrees.com

Question: 27

P എന്നത് Q ൻ്റെ അച്ഛനാണ് എന്നാൽ Q എന്നത് P യുടെ മകനല്ല.എന്നാൽ Pയും Q വും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ?

Aമകൻ

Bസഹോദരൻ

Cസഹോദരി

Dമകൾ

Answer:

D. മകൾ

Question: 28

Which of the following is human readable version of a program?

ASystem code

BCompiled code

CMachine code

DSource code

Answer:

D. Source code

Question: 29

സമയം 10.10 ആകുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചിക്കും മിനിറ്റ് സൂചിക്കും ഇടയിലുള്ള കോണളവ് എത്ര?

A245

B115

C145

D100

Answer:

B. 115

Explanation:

30H-11/2 M 30*10-(11/2)*10=300-55=245 360-245=115

Question: 30

ഒരാൾ A യിൽ നിന്ന് B യിലേക്ക് 20 km/hr വേഗത്തിലും, B യിൽ നിന്ന് A യിലേക്ക് 30km/hr വേഗത്തിലും സഞ്ചരിച്ചാൽ അയാളുടെ ശരാശരി വേഗം എത്ര ?

A22km/hr

B20km/hr

C24km/hr

D23km/hr

Answer:

C. 24km/hr

Explanation:

ശരാശരി വേഗം = 2xy / x+y = 2 x 20 x30 / 20 + 30 = 24 km/hr

Question: 31

എല്ലോറ ഗുഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ ഏതു സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ?

Aമഹാരാഷ്ട്രാ

Bകർണാടകം

Cഗുജറാത്ത്

Dതമിഴ് നാട്

Answer:

A. മഹാരാഷ്ട്രാ

Explanation:

മഹർഷ്‌ട്രയിൽ ഔറംഗാബാദിൽ ആണ് ഈ പുരാതന ഗുഹാ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് .

Question: 32

Choose the word which is least like the other words in the group.

AJumping

BJogging

CRunning

DExercising

Answer:

D. Exercising

Explanation:

All others are different forms of exercising.

Question: 33

'brooklyn in US is famous for;

Abasketball

Bfootball

Cbaseball

Dvolleyball

Answer:

C. baseball

Explanation:

brooklyn dodgers were a major league baseball team,active primarly in the national league from 1887 to 1957

Question: 34

'A x B' means 'A is mother of B' . 'A - B' means 'A is brother of B' . 'A + B' means 'A is sister of B'. A ÷ B' means 'A is father of B'. Which of the following means 'F' is paternal grand father of H?

AF - J ÷ H

BF ÷ J - H

CF ÷ J ÷ H

DH ÷ J ÷ F

Answer:

C. F ÷ J ÷ H

Explanation:

F ÷ J => F is the father of J J ÷ H =>is the father of H F ÷ J ÷ H => F is the paternal grand father of H.

Question: 35

What is the compound interest on 20000 at 5% per annum for 2 years ?

A2050

B2250

C1750

D1950

Answer:

A. 2050

Question: 36

ഇന്ത്യയെ കൂടാതെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം ഗ്രീൻവിച്ച് സമയത്തേക്കാൾ 5.30 മണിക്കൂർ മുന്നിൽ ഉള്ള മറ്റൊരു രാജ്യം ഏതാണ്?

Aപാകിസ്ഥാൻ

Bനേപ്പാൾ

Cഅഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ

Dശ്രീലങ്ക

Answer:

D. ശ്രീലങ്ക

Explanation:

ഭൂമിയിൽ ഒരു സ്ഥലത്തെ സമയം കണക്കാക്കുന്നത് രേഖാംശ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഗ്രീൻവിച്ച് രേഖയിൽ നിന്നു കിഴക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാറോട്ടും ഉള്ള ദൂരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു സ്ഥലത്തെ സമയം കണക്കാക്കുന്നത് .

Question: 37

Ravi lost 20% by selling a radio for Rs.3072. what percent will he gain by selling it for Rs.4080 ?

A5.5%

B4.30%

C6.25%

D7%

Answer:

C. 6.25%

Explanation:

Cost price of radio = 307280×100\frac{3072}{80} \times 100=3840 Gain = Rs. 4080 - Rs. 3840 = Rs. 240 Gain%= 240/3840 x 100%=6.25%

Question: 38

A cistern has a leak which would empty it in 8 hours.A tap is turned on which admits 6 litres a minute in the cistern, and it is now emptied in 12 hours. How many litres does the cistern hold?

A8460 L

B4320 L

C8640 L

D4230 L

Answer:

C. 8640 L

Explanation:

Work done by leak in 1 hour = 1/8 Total work done by both pipes in 1 hour = 1/12 Work done by the pipe in 1 h = (1 / 8 – 1 / 12) = 1 / 24 Work done by the pipe in 1 min = 1 / 24 × 1 / 60 = 1 / 1440 Volume of 1 / 1440 part = 6L Volume of the whole cistern = 6 × 1440 = 8640

Question: 39

2004 ഫെബ്രുവരി 1 ഞായറായാൽ 2004 മാർച്ച് 1 ഏത് ദിവസമായിരിക്കും?

Aഞായർ

Bശനി

Cചൊവ്വ

Dതിങ്കൾ

Answer:

D. തിങ്കൾ

Explanation:

ഫെബ്രുവരി 1, 8, 15, 22, 29 -> ഞായർ മാർച്ച് 1 -> തിങ്കൾ

Question: 40

കേരളത്തിലെ ആദ്യ കണ്ടൽ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ?

Aആയിരംതെങ്ങ്

Bകുരീപ്പുഴ

Cകൈപ്പുഴ

Dപള്ളിക്കൽ

Answer:

A. ആയിരംതെങ്ങ്

Question: 41

ചന്ദ്രൻ : ഉപഗ്രഹം :: ഭൂമി : _____

Aസൂര്യൻ

Bസൗരയൂഥം

Cഗ്രഹം

Dനക്ഷത്രം

Answer:

C. ഗ്രഹം

Explanation:

ചന്ദ്രൻ ഒരു ഉപഗ്രഹമാണ്. ഇതുപോലെ ഭൂമി ഒരു ഗ്രഹമാണ്.

Question: 42

KERALA എന്നതിന്റെ കോഡ് 48 ആണ്. BENGAL എന്നത് 41 ആണ്. എങ്കിൽ PUNJAB ന്റെ കോഡ് ഏത്?

A54

B46

C60

D64

Answer:

D. 64

Explanation:

KERALA = 11+5+18+ 1+12+1 =48 BENGAL = 2+5+14+7+ 1+ 12 =41 PUNJAB = 16+21+14+10+1+2=64

Question: 43

ഒരു ക്ലാസിലെ 40 കുട്ടികളുടെ ശരാശരി വയസ്സ് 10 ആകുന്നു. ടീച്ചറുടെ വയസ്സുകൂടി കൂട്ടിയാൽ ശരാശരി വയസ്സ് 11 ആകും. ടീച്ചറുടെ വയസ്സ് എത്ര?

A40

B51

C42

D44

Answer:

B. 51

Explanation:

പുതിയ ശരാശരി + (പഴയ ആളുകളുടെ എണ്ണം X ശരാശരിയിലെ വ്യത്യാസം) 11+ (40 x 1) = 11+ 40 = 51

Question: 44

((1.5)²-(1.2)²)/(1.5 + 1.2) ന്റെ വില എന്ത് ?

A2.7

B0.7

C1.5

D0.3

Answer:

D. 0.3

Explanation:

((1.5)²-(1.2)²)/(1.5+1.2)=1.5 -1.2=0.3

Question: 45

A:B= 2:3, B:C= 3:4 ആയാൽ A:B:C എത്ര?

A1:2:3

B2:3:4

C3:4:5

D4:5:6

Answer:

B. 2:3:4

Explanation:

A:B= 2:3, B:C= 3:4 A:B:C=? 6:9:12 =2:3:4

Question: 46

4/5 ശതമാനമായി എങ്ങനെ എഴുതാം?

A90%

B60%

C80%

D45%

Answer:

C. 80%

Explanation:

(4/5)*100 = 80%

Question: 47

An example of Open application software:

AExcel

BWriter

CWord

DCalculate

Answer:

B. Writer

Question: 48

റാവു - മൻമോഹൻ മോഡൽ എന്നറിയപ്പെട്ട പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എത്രാമത്തതാണ് ?

A7

B8

C9

D10

Answer:

B. 8

Question: 49

ബജറ്റ് ഏതു ഭാഷയിലെ പദമാണ് ?

Aലാറ്റിൻ

Bഗ്രീക്ക്

Cഫ്രഞ്ച്

Dജർമ്മൻ

Answer:

C. ഫ്രഞ്ച്

Question: 50

ഓടി + ചാടി. ചേർത്തെഴുതുക.

Aഓടിഞ്ചാടി

Bഓടിചാടി

Cഓട്ടിചാടി

Dഓടിച്ചാടി

Answer:

D. ഓടിച്ചാടി

Question: 51

Despite his innocence, he is punished.

ASimple

BCompound

CComplex

DNone of the above

Answer:

A. Simple

Explanation:

Simple sentence ഇൽ ഒരു main clause മാത്രം ആണ് വരുന്നത് . ഇത്തരം sentenceകൾ താഴെ പറയുന്ന വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ആരംഭിക്കും. * being * having * verb + ing * to * in spite of * despite * too...to ചേർന്ന് വരുന്ന sentence കളും simple sentence ആണ് .

Question: 52

വാക്യശുദ്ധി ഉള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക:

Aഏകദേശം പതിനായിരത്തോളം പേരെങ്കിലും സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കാണും

Bകുറഞ്ഞത് ഏകദേശം പതിനായിരത്തോളം പേരെങ്കിലും സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കാണും

Cകുറഞ്ഞത് പതിനായിരത്തോളം പേരെങ്കിലും സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കാണും

Dപതിനായിരത്തോളം പേരെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കാണും

Answer:

C. കുറഞ്ഞത് പതിനായിരത്തോളം പേരെങ്കിലും സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കാണും

Question: 53

"സ്പിന്നിങ് ജന്നി” എന്ന ഉപകരണം കണ്ടെത്തിയത്?

Aജയിംസ് ഹർഗ്രീവ്സ്

Bജോൺ കെയ്

Cജയിംസ് വാട്ട്

Dകാർട്ടറൈറ്റ്

Answer:

A. ജയിംസ് ഹർഗ്രീവ്സ്

Question: 54

താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ അലിംഗ ബഹുവചനത്തിനുദാഹരണം അല്ലാത്തത് ഏത് ?

Aമക്കൾ

Bആശാരിമാർ

Cജനങ്ങൾ

Dബന്ധുക്കൾ

Answer:

B. ആശാരിമാർ

Explanation:

പുല്ലിങ്കം ആണോ സ്ത്രീലിങ്കം ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തത് , സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ ചേർന്നുള്ള കൂട്ടത്തെ കാണിക്കുന്നതുമായ വചനമാണ് അലിംഗ ബഹുവചനം

Question: 55

ലോക വ്യാപാര സംഘടനയുടെ മുൻഗാമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗാട്ട് കരാർ ഒപ്പുവെച്ച വർഷം ഏത് ?

A1948 ജനുവരി 1

B1947 ഒക്‌ടോബർ 30

C1957 ജൂലൈ 30

D1946 ഡിസംബർ 11

Answer:

B. 1947 ഒക്‌ടോബർ 30

Question: 56

ചന്ദ്ര താൽ തണ്ണീർത്തടം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ?

Aമധ്യപ്രദേശ്

Bമേഘാലയ

Cഉത്തർപ്രദേശ്

Dഹിമാചൽ പ്രദേശ്

Answer:

D. ഹിമാചൽ പ്രദേശ്

Question: 57

' അരക്കവി ' എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ?

Aവിശാഖദത്തൻ

Bപൂനം നമ്പുതിരി

Cഅമരസിംഹൻ

Dഉണ്ണായി വാര്യർ

Answer:

B. പൂനം നമ്പുതിരി

Question: 58

National STI Observatory സ്ഥാപിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ച ദേശീയ നയമേത് ?

Aസയൻസ്, ടെക്നോളജി & ഇന്നോവേഷൻ പോളിസി(STIP), 2013

Bസയൻസ് & ടെക്നോളജി ഇന്നോവേഷൻ പോളിസി(STIP), 2020

Cസയൻസ് & ടെക്നോളജി പോളിസി(STP), 2003

DSTIP-2013 ഉം STIP-2020 ഉം

Answer:

B. സയൻസ് & ടെക്നോളജി ഇന്നോവേഷൻ പോളിസി(STIP), 2020

Question: 59

കൺസൾട്ടൻസി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൻ്റർ (CDC) ൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ ?

Aമുംബൈ

Bപൂനെ

Cഷില്ലോങ്

Dന്യൂ ഡൽഹി

Answer:

D. ന്യൂ ഡൽഹി

Question: 60

ചുവടെ കൊടുത്തവയിൽ ഖര ഇന്ധനകൾക്കു ഉദാഹരണം ?

Aകൽക്കരി

Bമണ്ണെണ്ണ

CLPG

Dഹൈഡ്രജൻ

Answer:

A. കൽക്കരി

Question: 61

ചേർത്തെഴുതുക : ബാല+ഔഷധം=?

Aബാലൗഷധം

Bബാലഔഷധം

Cബാലാഔഷധം

Dഇവയൊന്നുമല്ല

Answer:

A. ബാലൗഷധം

Question: 62

ഇന്ത്യയുടെ ആണവോർജ്ജമുള്ള അരിഹന്ത് ക്ലാസ് അന്തർവാഹിനിയുമായി സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മിസൈൽ ഏതാണ് ?

Aനിർഭയ്

Bബ്രഹ്മോസ്

Cത്രിശൂൽ

Dസാഗരിക

Answer:

D. സാഗരിക

Question: 63

ലഡാക്കിലെ ഹാ നിലയിൽ ഹിമാലയൻ ഗാമ റേ അബ്സർബേറ്ററി ( H.I.G.R.O) സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കു വഹിച്ച വ്യക്തി ഇവരിൽ ആരാണ്?

Aഡോക്ടർ ഹോമി ജെ ബാബ

Bസതീഷ് ധവാൻ

Cഅബ്ബാസ് മിത്ര

Dഅബ്ദുൽ കലാം

Answer:

C. അബ്ബാസ് മിത്ര

Question: 64

ഇന്ത്യയിൽ എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സ് നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കാമ്പയിനുകളും നേതൃത്വം നൽകുന്ന സ്ഥാപനം ഏത്?

Aനാഷണൽ എയ്ഡ്സ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ

Bദേശീയ ആരോഗ്യ ദൗത്യം

Cദേശീയ ആരോഗ്യ അതോറിറ്റി

Dഇവയൊന്നുമല്ല

Answer:

A. നാഷണൽ എയ്ഡ്സ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ

Explanation:

കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

Question: 65

ത്യാഗരാജ സംഗീതോത്സവം നടക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് ?

Aഗുരുവായൂർ

Bതിരുവയ്യാർ

Cഅഡയാർ

Dചെന്നൈ

Answer:

B. തിരുവയ്യാർ

Question: 66

ഉദ്യോഗസ്ഥവൃന്ദത്തിൻറെ ശ്രേണീപരമായ സംഘാടന സവിശേഷതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചുവടെ കൊടുത്തവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് ?

Aഉയർന്ന തലത്തിൽ കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരും താഴേക്ക് വരുംതോറും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ എണ്ണം കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന രീതി

Bഉയർന്ന തലത്തിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും താഴേക്ക് വരുംതോറും കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ആകുന്ന രീതി

Cഎല്ലാ തലങ്ങളിലും തുല്യമായ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ എണ്ണം

Dഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ എണ്ണം തിരശ്ചീനമായി വർദ്ധിക്കുന്നു

Answer:

B. ഉയർന്ന തലത്തിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും താഴേക്ക് വരുംതോറും കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ആകുന്ന രീതി

Question: 67

സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻറെ ശമ്പളം എത്ര ?

A2,80,000 Rs

B2,50,000 Rs

C5,00,000 Rs

D3,25,000 Rs

Answer:

A. 2,80,000 Rs

Question: 68

1917 ൽ കോഴിക്കോട് വെച്ച് നടന്ന രണ്ടാം മലബാർ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷം വഹിച്ചതാര്?

Aആനി ബസന്റ്

Bസി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ

Cബഹദൂർ

Dകസ്തൂരി രംഗ അയ്യങ്കാർ

Answer:

B. സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ

Question: 69

In which session of Indian National Congress the differences between the moderates and the extremists became official ?

ALahor

BSurat

CDelhi

DMadras

Answer:

B. Surat

Question: 70

"India's International Bank" എന്നത് ഏത് ബാങ്കിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യമാണ് ?

Aഐ.സി.ഐ.സി.ഐ ബാങ്ക്

Bസ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ

Cബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ

Dപഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്

Answer:

C. ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ

Question: 71

ശിവസേനയുടെ ചിഹ്നം എന്താണ് ?

Aസൈക്കിൾ

Bവില്ല്

Cറാന്തൽ

Dകാർ

Answer:

B. വില്ല്

Question: 72

ഓക്സിജൻ റെ അഭാവത്തിൽ താപത്താൽ ജൈവ വസ്തുക്കളെ രാസപരമായി വിഘടിപ്പിക്കുന്ന വാതക വൽക്കരണത്തിന്റെ വിപുലമായ രൂപമാണ്___

Aപ്ലാസ്മ ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ

Bപൈറോളിസിസ്

Cഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ

Dജ്വലനം

Answer:

B. പൈറോളിസിസ്

Explanation:

മാലിന്യങ്ങളെ ഊർജ്ജമാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രചാരത്തിലുള്ള പ്രക്രിയ-ജ്വലനം

Question: 73

ഗുരുനാഥൻ എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏത് ?

Aഗുരുനാഥ

Bഗുരുനാഥി

Cഅധ്യാപിക

Dഗുരുനാഥാ

Answer:

A. ഗുരുനാഥ

Question: 74

ARCNET (Attached Resource Computer NETwork) ഏത് തരം നെറ്റ് വർക്കിന് ഉദാഹരണമാണ് ?

ALAN

BPAN

CWAN

DMAN

Answer:

A. LAN

Question: 75

ഇസ്രായേലിന്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് ?

Aഏരിയൽ ഷാരോൺ

Bറിവന്‍ റിവിലിന്‍

Cനെതന്യാഹു

Dഇസാക് ഹെർട്സൊഗ്

Answer:

D. ഇസാക് ഹെർട്സൊഗ്

Question: 76

കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഓൺലൈൻ പഠനത്തിനായി കേരള സർക്കാർ ആരംഭിക്കുന്ന ഏകീകൃത പ്ലാറ്റ്ഫോം ?

Aസഹിതം

Bലെറ്റ്സ് ഗൊ ഡിജിറ്റൽ

Cജീവനി

Dഫസ്റ്റ് ബെൽ

Answer:

B. ലെറ്റ്സ് ഗൊ ഡിജിറ്റൽ

Question: 77

ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച ആദ്യ ഡ്രോൺ ഡിഫെൻസ് ഡോം ?

Aഡിജെഐ

Bഇന്ദ്രജാൽ

Cസ്കൈഡിയോ

Dഏരിയൽട്രോണിക്സ്

Answer:

B. ഇന്ദ്രജാൽ

Explanation:

ഡ്രോൺ ഡിഫൻസ് ഡോം നിർമിച്ചത് - Grene Robotics

Question: 78

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയതും ആഴമേറിയതുമായ നീന്തൽ കുളം നിർമ്മിച്ചത് എവിടെയാണ് ?

Aഖത്തർ

Bദുബായ്

Cനാസിക്

Dസ്റ്റോക്ക്ഹോം

Answer:

B. ദുബായ്

Question: 79

മിൽമ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനത്തിനായി കെഎസ്ആർടിസിയുമായി ചേർന്ന് ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ?

Aമിൽക്ക് ഓൺ വീൽസ്

Bമിൽമ ഓൺ വീൽസ്

Cമിൽമ ആനവണ്ടി

Dമിൽമ ഗോട്ട് വീൽസ്

Answer:

B. മിൽമ ഓൺ വീൽസ്

Question: 80

2021 ജൂലൈ മാസം അന്തരിച്ച പന്ന്യമ്പള്ളി കൃഷ്ണൻകുട്ടി വാര്യരുടെ ആത്മകഥ ?

Aജീവിത സ്മരണകൾ

Bതിരനോട്ടം

Cസ്വരഭേദങ്ങൾ

Dസ്‌മൃതിപർവ

Answer:

D. സ്‌മൃതിപർവ

Question: 81

ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തിയ മൂന്നാമത്തെ ഇന്ത്യൻ വംശജ ?

Aസിരിഷ ബാന്‍ഡ്‌ല

Bകൽപ്പന ചൗള

Cസുനിത വില്യംസ്

Dമൗമിതാ ദത്ത

Answer:

A. സിരിഷ ബാന്‍ഡ്‌ല

Explanation:

🔹 കല്‍പന ചൗളയ്ക്കും സുനിത വില്യംസിനും ശേഷം ബഹിരാകാശത്ത് എത്തുന്നഇന്ത്യന്‍ വംശജയാണ് - സിരിഷ ബാന്‍ഡ്‌ല 🔹 യു.എസിലെ ന്യൂമെക്‌സിക്കോയില്‍ നിന്ന് വെര്‍ജിന്‍ ഗാലക്റ്റിക് റോക്കറ്റ് വിമാനത്തിലാണ് സിരിഷ യാത്ര ചെയ്തത്

Question: 82

2020 യൂറോ കപ്പ് കിരീടം നേടിയ രാജ്യം ?

Aഇറ്റലി

Bസ്പെയിൻ

Cഇംഗ്ലണ്ട്

Dജർമ്മനി

Answer:

A. ഇറ്റലി

Explanation:

🔹 16-മത് യൂറോ കപ്പ് 🔹 രണ്ടാം സ്ഥാനം - ഇംഗ്ലണ്ട് 🔹 ഫൈനൽ മത്സരം നടന്ന വേദി - വെമ്പ്ളി, ഇംഗ്ലണ്ട് 🔹 ടൂർണമെന്റിലെ മികച്ച താരം - ജിയാൻല്യൂജി ‍ഡൊന്നാരുമ (ഇറ്റലി) 🔹 കൂടുതൽ ഗോൾ നേടിയവർക്കുള്ള "ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് പുരസ്കാരം" നേടിയത് - ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ

Question: 83

കേരളത്തിലെ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രദർശന വിപണന കേന്ദ്രം ആരംഭിക്കുന്നത് എവിടെ ?

Aതിരുവനന്തപുരം

Bതൃശൂർ

Cഎറണാകുളം

Dകോഴിക്കോട്

Answer:

C. എറണാകുളം

Question: 84

ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് (conjugate) വാക്സിനായ "Soberana 02" വികസിപ്പിച്ച രാജ്യം ?

Aറഷ്യ

Bഇന്ത്യ

Cഅമേരിക്ക

Dക്യൂബ

Answer:

D. ക്യൂബ

Explanation:

കോഞ്ചുഗേറ്റ് വാക്സിനിൽ ദുർബലമായ ആന്റിജനെ ശക്തമായ ആന്റിജനുമായി ഒരു കാരിയറായി സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന് ദുർബലമായ ആന്റിജനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കും ചെയ്യും.

Question: 85

പഠനം മുടങ്ങിയ വരെ കണ്ടെത്തി തുടർപഠനത്തിന് വഴിയൊരുക്കാൻ പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ?

Aഅതുല്യം

Bപൊൽ-ഹോപ്പ്

Cഹോപ്പ്

Dഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റഡി

Answer:

C. ഹോപ്പ്

Question: 86

കോടതി നടപടികൾ തൽസമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കോടതി ?

Aമദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി

Bഡൽഹി ഹൈക്കോടതി

Cകേരള ഹൈക്കോടതി

Dഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി

Answer:

D. ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി

Question: 87

സംസ്ഥാന ആദായ നികുതി വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കമ്മിഷണർ ?

Aജ്യോതികുമാർ

Bബി അശോക്

Cബി.വി. ഗോപിനാഥ്

Dകെ.ഹരികുമാർ

Answer:

C. ബി.വി. ഗോപിനാഥ്

Question: 88

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം നിലവിൽ വന്നത് ?

Aകാക്കനാട്, എറണാകുളം

Bതിരൂർക്കാട്, മലപ്പുറം

Cവഴുതക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം

Dവാഴക്കാട്, മലപ്പുറം

Answer:

D. വാഴക്കാട്, മലപ്പുറം

Question: 89

രാജ്യസഭയുടെ ഉപനേതാവായി നിയമിതനായത് ?

Aപ്രഹ്ലാദ് ജോഷി

Bവെങ്കയ്യ നായിഡു

Cമുക്താർ അബ്ബാസ് നഖ്‌വി

Dപിയൂഷ് ഗോയൽ

Answer:

C. മുക്താർ അബ്ബാസ് നഖ്‌വി

Question: 90

സംഘകാല കൃതികളിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ നൃത്തരൂപം ഏത് ?

Aതെയ്യം

Bമോഹിനിയാട്ടം

Cകൂടിയാട്ടം

Dതിരുവാതിര

Answer:

D. തിരുവാതിര

Question: 91

Select the goal of the Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) from the following.

i.Comprehensive development of children up to six years of age

ii.Ensure universal primary education for all

iii.Ensure availability of secondary education

iv.Improve the quality of higher education

Ai,ii,iii and iv

Bi only

Cii only

Dii and iii only

Answer:

C. ii only

Question: 92

Consider the following statement (s) related to Human resources.

I. The environmental factors such as high altitude, extreme cold, aridity, relief, climate, soil, vegetation types, mineral, and energy resources influences the population distribution

II. Technological and economic advancements influences the population distribution

Which is / are correct option?

AOnly I

BOnly II

CBoth I and II

DNeither I nor II

Answer:

C. Both I and II

Question: 93

 Consider the following statement (s) related to pillars of human development.

I. Equity means making equal access to opportunities available to everybody that opportunities available to people must be equal irrespective of their gender, race, income and in the Indian scenario, caste also.

II. Sustainability to the human labour productivity or productivity in terms of human work that must be constantly enriched by building capabilities in people.

Which is / are correct option?

AOnly I

BOnly II

CBoth I and II

DNeither I nor II

Answer:

A. Only I

Question: 94

താഴെ പറയുന്നതിൽ മിന്റോ മോർലി റിഫോംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് ?

1) സെൻട്രൽ , പ്രൊവിൻഷ്യൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ അംഗസംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിച്ചു

2) സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ അംഗസംഖ്യ 16 ൽ നിന്നും 25 ആയി വർദ്ധിപ്പിച്ചു 

3) മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങളിക്ക് പ്രത്യേക നിയോജകമണ്ഡലങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി 

A1

B2

C1 , 3

Dഇവയെല്ലാം

Answer:

C. 1 , 3

Explanation:

സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ അംഗസംഖ്യ 16 ൽ നിന്നും 60 ആയാണ് വർധിപ്പിച്ചത്

Question: 95

താഴെ പറയുന്നതിൽ ലോർഡ് മിന്റോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് ?

1) ബംഗാൾ വിഭജനം നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ വൈസ്രോയി 

2) മുസ്ലിം ലീഗ് നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ വൈസ്രോയി 

3) ' ഫാദർ ഓഫ് കമ്മ്യൂണൽ ഇലക്ടോറേറ്റ് ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ വൈസ്രോയി 

4) ദീപാവലി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ വൈസ്രോയി 

A1 , 2 ശരി

B3 , 4 ശരി

C1 , 2, 3 ശരി

D1, 4 ശരി

Answer:

C. 1 , 2, 3 ശരി

Explanation:

ലോർഡ് മിന്റോ II (1905- 1910)

  • 1906-ൽ  ധാക്കയിൽ മുസ്ലീംലീഗ് രൂപീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ വൈസ്രോയി
  • 1907-ലെ സൂറത്ത് സമ്മേളനത്തെ തുടർന്ന് കോൺഗ്രസ്  മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളും പിരിഞ്ഞപ്പോൾ വൈസ്രോയി.
  • ബംഗാൾ വിഭജനം നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ വൈസ്രോയി.

  • ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ആക്ട് 1909 പാസാക്കിയ വൈസ്രോയി.
  • ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ആക്ട് 1909 അറിയപ്പെടുന്നത് മിന്റോ മോർലി ഭരണപരിഷ്കാരം എന്നാണ്.
  • ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സാമുദായിക സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയ ഭരണപരിഷ്കാരമായിരുന്നു മിന്റോ മോർലി ഭരണപരിഷ്കാരം
  • മിന്റോ മോർലി ഭരണപരിഷ്കാരം ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ ഹിന്ദു - മുസ്ലിം ചേരി തിരിവിന് കാരണമായി.

NB: ദീപാവലി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ വൈസ്രോയി ഇർവിൻ പ്രഭു ആണ്.

Question: 96

താഴെ പറയുന്നതിൽ ഗവണ്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് 1919 മായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് ? 

1) മൊണ്ടേകു - ചെംസ്ഫോർഡ് റിഫോംസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു 

2) ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ദ്വിസഭയും നേരിട്ടുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പും അവതരിപ്പിച്ചു 

3) ഗവർണറുടെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിലെ 6 അംഗങ്ങളിൽ 3 പേര് ഇന്ത്യക്കാർ ആയിരിക്കണം എന്ന് നിർദേശിച്ചു

4) ലണ്ടനിൽ ഇന്ത്യ ഹൈക്കമ്മീഷണർക്ക് ഒരു പുതിയ ഓഫീസ് നിർമ്മിച്ചു A1, 2 ശരി

B2 , 3 , 4 ശരി

C3 , 4 ശരി

Dഎല്ലാം ശരിയാണ്

Answer:

D. എല്ലാം ശരിയാണ്

Question: 97

Which of the following belongs to the group of cold currents ?

i.Peru currents

ii.Oyashio currents

iii.Benguela currents

Ai only

Bi and ii only

Ci and iii only

Di,ii and iii

Answer:

D. i,ii and iii

Question: 98

Sea Surges cause severe damage along the shores.What are the measures taken to prevent damages?.List out from the following:

i.Depositing boulders along the seashore

ii.Construction of interlocking concrete structures (Pulimuttu)

iii.Planting of mangroves.

Ai only

Bii only

Cii and iii only

Di,ii and iii

Answer:

D. i,ii and iii

Question: 99

What are  the effects of ocean currents?.List out from the following:

i.Influence the climate of coastal regions.

ii.Fog develops in the regions where warm and cold currents meet.

iii.The regions where the warm and cold currents meet provide favourable conditions for the growth of fish.


Ai only

Bii and iii only

Ci and iii only

Di,ii and iii

Answer:

D. i,ii and iii

Question: 100

What are the effects of tides?.List out the following:

i.The debris dumped along the sea shore and ports are washed off to the deep sea.

ii.The formation of deltas is disrupted due to strong tides.

iii.Brackish water can be collected in salt pans during high tides.

iv.Tidal energy can be used for power generation.Ai and ii only

Bi and iv only

Cii,iii and iv

Di,ii,iii and iv

Answer:

D. i,ii,iii and iv