Question: 1

ജാപ്പനീസ് ഓഹരി വിപണിയുടെ പേര്?

Aമെർവൽ

Bനീക്കെ 225

Cഎസ്.എസ്.ഇ.കോമ്പസിറ്റ്

Dകാക് 40

Answer:

B. നീക്കെ 225

Explanation:

Nikkei 225. The Nikkei 225, more commonly called the Nikkei, the Nikkei index, or the Nikkei Stock Average , is a stock market index for the Tokyo Stock Exchange (TSE).

Question: 2

The concept of welfare state is included in the Constitution of India in:

APreamble

BFundamental Rights

CFourth Schedule

DDirective principle of state policy

Answer:

D. Directive principle of state policy

Explanation:

The Directive Principles of State Policy, enshrined in Part IV of the Indian Constitution reflects that India is a welfare state.

Question: 3

When did Alexander the Great invaded India?

A 335 BC

B 326 BC

C297 BC

D261 BC

Answer:

B. 326 BC

Question: 4

Which of the following ideals do the Directive Principles of State Policy in the Constitution of India strive to uphold?

APolitical Democracy

BSocial Democracy

CEconomic Democracy

DSecular Democracy

Answer:

C. Economic Democracy

Question: 5

Which movement does the song 'Balikudeerangale....' memorize?

AQuit India

BThe Revolt of 1857

CPunnapra-Vayalar

DKarivellur

Answer:

B. The Revolt of 1857

Explanation:

It was on August 14, 1957, that the song Balikudeerangale was first sung. It was the opening song of a grand two-day event held on the occasion of the 100th-anniversary celebration of the Revolt of 1857

Question: 6

Pick out the one word for – think about something for a long time.

AContempt

BContest

CConfront

DContemplate

Answer:

D. Contemplate

Explanation:

Contemplate = ധ്യാനിക്കുക

Question: 7

ചുറ്റളവ് 30 സെ.മീ. ആയ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു കാർഡിൻ്റെ നീളത്തിൻ്റെ 2 മടങ്ങ് വീതിയുടെ 3 മടങ്ങിനോട് തുല്യമാണ്. അതിൻറെ വീതി എത്ര ?

A6 സെ.മീ.

B9 സെ.മീ.

C15 സെ.മീ.

D7 സെ.മീ.

Answer:

A. 6 സെ.മീ.

Question: 8

‘പൂയില്യർ’ എന്ന പ്രസിദ്ധ കഥാപാത്രം ഏതു നോവലിലേതാണ് ?

Aഅധികാരം

Bനിയോഗം

Cപ്രവാസം

Dപരിണാമം

Answer:

D. പരിണാമം

Question: 9

Pagal Panthi Movement was of

AGaro

BPaharia

CNaga

DSanthal

Answer:

A. Garo

Explanation:

The Pagal Panthis (lit. 'followers of the mad path') were a socio-religious order that emerged in the late 18th century CE in the Mymensingh region of Bengal (now located in Bangladesh).

Question: 10

Which mountain range separates the Indo-Gangetic Plain from Deccan Plateau ?

AThe Sahyadri

BThe Vindhyas

CThe Aravalli

DThe Satpura

Answer:

B. The Vindhyas

Question: 11

Which of the following Article empowers the President to appoint Prime Minister of India ?

AArticle – 75

BArticle – 76

CArticle - 84

DArticle - 77

Answer:

A. Article – 75

Question: 12

അമ്മയുടെയും മകളുടെയും വയസ്സുകളുടെ തുക 49 ആണ്. 7 വർഷം മുൻപ് അമ്മയുടെ വയസ്സ് മകളുടെ വയസ്സിന്റെ 4 മടങ്ങ് ആയിരുന്നു. എന്നാൽ അമ്മയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എത്ര ?

A40

B45

C30

D35

Answer:

D. 35

Explanation:

7 വർഷം മുൻപ് , മകളുടെ പ്രായം x എന്നെടുത്തൽ അമ്മയുടെ പ്രായം = 4x ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായത്തിന്റെ തുക = 49 5x + 14 = 49 5x = 35 x = 7 7 വർഷം മുൻപ് അമ്മയുടെ പ്രായം = 7 × 4 = 28 അമ്മയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം = 28 + 7 = 35

Question: 13

18 ആളുകള്‍ 36 ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീര്‍ക്കുന്ന ഒരു ജോലി 12 ആളുകള്‍ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീര്‍ക്കും ?

A40

B72

C54

D28

Answer:

C. 54

Question: 14

1988 ജനുവരി 26 മുതല്‍ 1988 മേയ് 15 വരെ എത്ര ദിവസങ്ങള്‍ ഉണ്ട് ?

A111

B112

C110

D113

Answer:

A. 111

Explanation:

ജനുവരി ൽ ഉള്ള ദിവസം=6 ഫെബ്രുവരി ൽ ഉള്ള ദിവസം=29 മാർച്ച് ൽ ഉള്ള ദിവസം=31 ഏപ്രിൽ ൽ ഉള്ള ദിവസം= 30 മേയ് ൽ ഉള്ള ദിവസം=15 ആകെ=111

Question: 15

15 മുതൽ 50 വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് പ്രമറി സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിനായി ഇന്ത്യാ ഗവണ്മെന്റ് 2013 മാർച്ചിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഏത് ?

Aദേശീയ സാക്ഷരതാ മിഷൻ

Bആജീവിക

Cസാക്ഷാത്

Dഅതുല്യം

Answer:

D. അതുല്യം

Question: 16

Who advised Sri Chithira Tirunal Balarama Varma to issue his famous Temple Entry Proclamation in 1936 ?

AGandhiji

BKumaran Asan

CSir C.P. Ramaswami Iyyer

DK. Kelappan

Answer:

C. Sir C.P. Ramaswami Iyyer

Question: 17

' Brooklyn ' in USA is famous for ?

ABasketball

BFootball

CBaseball

DVolleyball

Answer:

C. Baseball

Explanation:

The borough is home of the Barclays Center and the National Basketball Association's Brooklyn Nets as well as the National Hockey League's New York Islanders, and for many decades the home of the Brooklyn Dodgers of Major League Baseball before they moved to Los Angeles in 1957.

Question: 18

Peter Phyrr developed this technique :

APPBS

BZero Based Budgeting

CPerformance Budget

DLine by line Budget

Answer:

B. Zero Based Budgeting

Explanation:

Peter Pyhrr was a manager at Texas Instruments in Dallas, Texas, who developed the idea of zero-based budgeting (ZBB). He used ZBB successfully at Texas Instruments in the 1960s and authored an influential 1970 article in Harvard Business Review.

Question: 19

ISDN stands for :

AIntegrated Service Digital Network

BIntegrated Service Distributed Network

CInternational Standard Digital Network

DInternational Standard Distributed Network

Answer:

A. Integrated Service Digital Network

Explanation:

Abbreviation of integrated services digital network, an international communications standard for sending voice, video, and data over digital telephone lines or normal telephone wires. ISDN supports data transfer rates of 64 Kbps (64,000 bits per second).

Question: 20

In which year the first Model Public Libraries Act in India was drafted ?

A1940

B1989

C1948

D1950

Answer:

B. 1989

Explanation:

At the request of Indian Library Association, Delhi Dr. Venkatappaiah drafted the Model Public Libraries Act in 1989, keeping in view the developments and experiences. This Model Act was discussed in the National Seminar on Library Legislation held at New Delhi 1990.

Question: 21

ഒരു പ്രതേക കോഡ് ഭാഷയിൽ 3456, ROPE എന്നും 15526, APPLE എന്നും കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.വെങ്കിൽ 51864 എങ്ങിനെയാണ് കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്?

ARPPED

BPAREO

CPOEAR

DROPEA

Answer:

B. PAREO

Question: 22

Maria Elena South, the driest place of Earth is situated in the desert of:

AGobi

BSahara

CAttacama

DKalahari

Answer:

C. Attacama

Explanation:

Researchers have discovered the driest location on Earth in the Atacama Desert in Chile. The site discovered is called as Maria Elena South (MES). It was discovered by team of research scientist at the Blue Marble Space Institute of Science in Seattle, United States.

Question: 23

IFSC means

AIndian Financial System Code

BInternational Financial Security Code

CIndian Financial System Control

DIndian Financial Security Code

Answer:

A. Indian Financial System Code

Question: 24

The Ninety-Ninth amendment of Indian Constitution is related with

AThe Goods and Services Tax Act

BTermination of Planning Commission

CThe Composition of the National Judicial Appointments Commission

DThe Creation of Telangana

Answer:

C. The Composition of the National Judicial Appointments Commission

Explanation:

National Judicial Appointments Commission (NJAC) was a proposed body which would have been responsible for the appointment and transfer of judges to the higher judiciary in India. The Commission was established by amending the Constitution of India through the ninety-ninth constitution amendment with the Constitution (Ninety-Ninth Amendment) Act, 2014 or 99th Constitutional Amendment Act-2014 passed by the Lok Sabha on 13 August 2014 and by the Rajya Sabha on 14 August 2014

Question: 25

Ambanad hills are in :

AThiruvananthapuram

BKottayam

CWayanad

DKollam

Answer:

D. Kollam

Explanation:

Ambanad Hills or Ambanad is a hill station in Punalur Taluk of Kollam district, Kerala state, India. This is one among the few tea and orange plantation areas in Kollam district. Ambanad Hills is in Aryankavu panchayath, about 12 km away from Kazhuthurutty.

Question: 26

"Rama and Krishna are brothers". In this sentence 'and' is :

AConjunction

BInterjection

CPronoun

DAdjective

Answer:

A. Conjunction

Explanation:

മറ്റ് വാക്കുകളോ പദങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളോ ഒന്നിച്ച് ചേരുന്ന വാക്കുകളാണ് Conjunctions.

Question: 27

Which of the following is a term associated with Internet Security?

AFirefox

BSpooling

CFirewall

DEthernet

Answer:

C. Firewall

Question: 28

This years monsoon has been _________ in the last two decades.

Athe good

Bthe worst

Cbest

Dthe better

Answer:

B. the worst

Explanation:

ഏറ്റവും മോശമായത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ the worst ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.

Question: 29

. The famous hill station 'Kodai Kanal' lies in

AWestern Ghats

BPalani hills

CNilgiri hills

DCardamom hills

Answer:

B. Palani hills

Explanation:

Kodaikanal referred to as 'The Princess of Hill Stations', is situated amidst the folds of the verdant Palani hills in the Western Ghats at an altitude of about 2133 m.

Question: 30

Monkeys enjoy ….. on the branches of tree.

Aswings

Bswinging

Cswing

DSwung

Answer:

B. swinging

Explanation:

Enjoy എന്ന വാക്കിന് ശേഷം Verb + ing എഴുതണം.

Question: 31

What is the minimum bandwidth required for broadband connection ?

A128 kbps

B256 kbps

C512 kbps

D1 Mbps

Answer:

B. 256 kbps

Question: 32

ഇസ്രായേലിലെ വിദ്യാർഥികൾ വികസിപ്പിച്ച് ഇസ്റോ വിക്ഷേപിക്കുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് ?

Aഡച്ചിഫാറ്റ് - 3

Bലെമർ

Cഹോപ്സാറ്റ്

Dടൈവാക്ക്-0129

Answer:

A. ഡച്ചിഫാറ്റ് - 3

Question: 33

ഒരു പാർട്ടി സംസ്ഥാന പാർട്ടി ആകുവാനുള്ള മാനദണ്ഡം എന്ത് ?

Aആകെ വോട്ടിന്റെ നാല് ശതമാനവും രണ്ട് സീറ്റും

Bആകെ വോട്ടിന്റെ ആറ് ശതമാനവും രണ്ട് സീറ്റും

Cആകെ വോട്ടിന്റെ എട്ട് ശതമാനവും രണ്ട് സീറ്റും

Dആകെ വോട്ടിന്റെ പത്ത് ശതമാനവും രണ്ട് സീറ്റും

Answer:

B. ആകെ വോട്ടിന്റെ ആറ് ശതമാനവും രണ്ട് സീറ്റും

Question: 34

Which among the following is a malware programme that replicates itself in order to spread to other computers ?

AComputer virus

BComputer worm

CTrojan

DRootkit

Answer:

B. Computer worm

Question: 35

I’m not very happy about it but I suppose I have ......... choice.

Alittle

Ba little

Cfew

Da few

Answer:

A. little

Explanation:

Little=ഒട്ടുമില്ല uncountable nouns നോടൊപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്നു. 'little' നെഗറ്റീവ് meaning നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു

Question: 36

The term 'Chinaman' is used in which game:

ASquash

BBoxing

CTennis

DCricket

Answer:

D. Cricket

Question: 37

Yesterday I met _____ European at the beach.

Aan

Ba

Cthe

Dtwo

Answer:

B. a

Explanation:

Articles ചേർക്കുമ്പോൾ വാക്കുകളുടെ തുടക്കത്തിലുള്ള അക്ഷരങ്ങൾക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കരുത്. പകരം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ മലയാളത്തിലെ സ്വരാക്ഷരം വന്നാൽ "an" ഉം , വ്യഞ്ജനാക്ഷരം വന്നാൽ "a" ഉം ഉപയോഗിക്കുക. European യ സൗണ്ട് ആണ് അതിനാൽ "a" ഉപയോഗിക്കണം .

Question: 38

Tropical cyclones in ‘Atlantic ocean':

ATyphoons

BWilli-Willies

CHurricanes

DTornadoes

Answer:

C. Hurricanes

Question: 39

Poor people hardly get loans from nationalised banks,........?

Adid they

Bdo they

Cdidn't they

Ddon't they

Answer:

B. do they

Explanation:

The main clause is negative, so the question tag must be positive.

Question: 40

The key is locked ........ the car.

Aon

Binto

Cinside

Dfor

Answer:

C. inside

Explanation:

inside=അകത്ത്‌,അന്തര്‍ഭാഗത്ത്‌,ഉള്ളില്‍

Question: 41

The Three Musketeers ________ written by Dumas.

Ais

Bare

Cwere

Daren't

Answer:

A. is

Explanation:

Books ന്റെ പേരിനു ശേഷം singular verb എഴുതണം.

Question: 42

'Planning is the conscious and deliberate choice of economic priorities by some public authority'. These are the words of

ABarbara Wootton

BAlbert Einstein

CH. G. Wells

DRobert Goddard

Answer:

A. Barbara Wootton

Question: 43

ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒറ്റ വിക്ഷേപണത്തിൽ 20 ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വരെ അയക്കാൻ കഴിയുന്ന റോക്കറ്റ് ഏത് ?

Aക്വാർട്ടോസാറ്റ് - 2 സി

Bആര്യഭട്ട

Cപി. എസ്. എൽ. വി. സി - 34

Dഇൻസാറ്റ് - 1 ബി

Answer:

C. പി. എസ്. എൽ. വി. സി - 34

Question: 44

Who was known as ' The Romans of Asia ' ?

ABabyloneans

BChinese

CAssyrians

DPersians

Answer:

C. Assyrians

Question: 45

Choose the correctly spelt word :

AGrammar

Bconviner

Crecomend

Dque

Answer:

A. Grammar

Question: 46

ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക :

A2

B11

C22

D7

Answer:

C. 22

Question: 47

ഒരാൾ 8 കി.മീ. പടിഞ്ഞാറോട്ട് നടക്കുന്നു. പിന്നെ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 3 കി.മീ, നടക്കുന്നു.വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 12 കി.മീ. നടക്കുന്നു. എങ്കിൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തു നിന്നും അയാൾ ഇപ്പോൾ എത്ര കി.മീ. അകലെയാണ് ?

A3 km

B4 km

C5 krn

D6 km

Answer:

C. 5 krn

Question: 48

Which was first virus detected on ARPANET, the forerunner of the internet in the early 1970s?

AExe Flie

BCreeper Virus

CPeeper Virus

DTrozen horse

Answer:

B. Creeper Virus

Question: 49

ab_d_a_cd_ _bc_ea

Adeabdc

Babcde

Ccebabc

Dcebead

Answer:

D. cebead

Explanation:

a b (c) d (e)/a (b) c d (e)/(a) b c (d) e/a ie c e b e a d

Question: 50

The angle between the hands of a clock at 4:40 is:

A120°

B90°

C100°

D110°

Answer:

C. 100°

Explanation:

Angle = 30H - 5.5M = 30 x 4 - 5.5 x 40 = 120 - 220 = 100°

Question: 51

Which is the biggest of the following fraction?

A3/4

B4/5

C5/6

D6/7

Answer:

D. 6/7

Explanation:

3/4 =0.75 4/5 = 0.8 5/6 = 0.833 6/7 = 0.857

Question: 52

In a certain code FHQK means GIRL. How will WOMEN be written in the same code?

AVNLDM

BFHQKN

CXPNFO

DVLDNM

Answer:

A. VNLDM

Explanation:

Each letter of the word moved one position as in the English alphabet to make the code.

Question: 53

The sum of money doubles itself in 8 years at simple interest. The rate of interest is

A10%

B8%

C12 1/2%

D7 1/2%

Answer:

C. 12 1/2%

Explanation:

R=100/N = 100/8 = 12 1/2%

Question: 54

A woman introduces a man as the son of the brother of her mother. How is the man related to the woman?

ANephew

BSon

CCousin

DUncle

Answer:

C. Cousin

Explanation:

Brother of mother - Uncle; Uncle's son-Cousine

Question: 55

100-ന് താഴെയായി ഒരേസമയം പൂർണവർഗവും പൂർണ ഘനവുമായ (cube ) എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് ?

A1

B2

C3

D4

Answer:

B. 2

Explanation:

1=1²=1³ 64=8²=4³

Question: 56

മൂന്ന് ക്ലോക്കുകളിൽ ആദ്യത്തേത് രണ്ടാമത്തെ ക്ലോക്കിനേക്കാൾ 10 മിനിറ്റ് പുറകോട്ടാണ്. മൂന്നാമത്തെ ക്ലോക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്ലോക്കിനേക്കാൾ 15 മിനിറ്റ് മുൻപോട്ടാണ്. എങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ക്ലോക്കിൽ 9 മണിയാകുമ്പോൾ രണ്ടാമത്ത ക്ലോക്കിലെ സമയം എത്ര?

A9 മണി 5 മിനിറ്റ്

B8 മണി 55 മിനിറ്റ്

C8 മണി 50 മിനിറ്റ്

D8 മണി 45 മിനിറ്റ്

Answer:

B. 8 മണി 55 മിനിറ്റ്

Explanation:

ആദ്യ ക്ലോക്കിൽ 8.45 രണ്ടാമത്തേതിൽ 8.55 മൂന്നാമത്തേതിൽ 9.00

Question: 57

The value of a number first increased by 15% and then decreased by 10%. Then the net effect:

A3.5% increase

B3.5% decrease

C5% increase

D4.8% decrease

Answer:

A. 3.5% increase

Explanation:

[15-10+ 15x-10/100]% = 5+(-150/100)= 5 - 1.5 = 3.5% Value is +ve, so increase of 3.5%

Question: 58

The cost price of 11 mangoes is equal to the selling price of 10 mangoes then profit percentage is

A10%

B8%

C12%

D15%

Answer:

A. 10%

Explanation:

(11-10/10) x 100= 100/10 = 10 %

Question: 59

നാല് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി 10 ആണ്. 5, 9 എന്നീ സംഖ്യകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ പുതിയ ശരാശരി എത്ര?

A11

B8

C9

D12

Answer:

C. 9

Explanation:

4 സംഖ്യകളുടെ തുക = 4x10 = 40 5, 9 എന്നീ സംഖ്യകൾ ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ തുക = 40+5+9 = 54 ശരാശരി = 54/6 = 9

Question: 60

50 km/hr വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാർ A യിൽ നിന്നും B യിലെത്താൻ 3 മണിക്കൂർ 15 മിനിറ്റ് എടുത്താൽ A യും B യും തമ്മിലുള്ള അകലം.

A170 km

B162.5 km

C168.4 km

D160 km

Answer:

B. 162.5 km

Explanation:

സമയം = 3 1/4 മണിക്കൂർ = 13/4 ദൂരം = 50 x 13/4 = 162.5 km

Question: 61

'ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന തുറമുഖം ഏതാണ് ?

Aവി ഒ ചിദംബരനാർ തുറമുഖം

Bമർമ്മഗോവ തുറമുഖം

Cമുംബൈ തുറമുഖം

Dചെന്നൈ തുറമുഖം

Answer:

D. ചെന്നൈ തുറമുഖം

Question: 62

ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹമായ ആസ്ട്രോസാറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചത് എന്ന്?

A2015 സെപ്റ്റംബർ 28

B2016 നവംബർ 3

C2014 ഓഗസ്റ്റ് 4

D2013 ജൂൺ 10

Answer:

A. 2015 സെപ്റ്റംബർ 28

Explanation:

ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ ടെലിസ്കോപ്പ് ആണ് അസ്ട്രോസാറ്റ് . അൾട്രാവയലറ്റ്, എക്സ്-റേ കിരണങ്ങളെ പരിശോധിക്കാൻ അസ്ട്രോസാറ്റിൽ സംവിധാനമുണ്ട്

Question: 63

Which of the following taxes has not been merged in GST ?

ACustom Duty

BCorporate Tax

CExcise Duty

DService Tax

Answer:

B. Corporate Tax

Question: 64

Administration എന്ന പദം ഉത്ഭവിച്ചത് ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് ?

Aഗ്രീക്ക്

Bസ്പാനിഷ്

Cലാറ്റിൻ

Dപോർച്ചുഗീസ്

Answer:

C. ലാറ്റിൻ

Question: 65

സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യന്‍ കരസേന മേധാവി ആരായിരുന്നു ?

Aസ്റ്റീഫന്‍ ഹോപ്കാര്‍ലിന്‍

Bഎഡ്‌വേര്‍ഡ് പെറി

Cജെ.റ്റി.എസ്.ഹാള്‍

Dറോബർട്ട് ലോക്ക്ഹാർട്ട്

Answer:

D. റോബർട്ട് ലോക്ക്ഹാർട്ട്

Question: 66

സിവിൽ സർവീസ് ദിനമായി ആചരിക്കപ്പെടുന്നത് ഏത് ദിവസം ?

Aമാർച്ച് 1

Bഒക്‌ടോബർ 2

Cഏപ്രിൽ 21

Dനവംബർ 25

Answer:

C. ഏപ്രിൽ 21

Explanation:

1947 ഏപ്രിൽ 21-ന് അന്നത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ശ്രീ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസസ് ഓഫീസർമാരുടെ ആദ്യ ബാച്ചിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. ഇതിന്റെ ഓർമക്കയാണ് എല്ലാ വർഷവും ഏപ്രിൽ 21-ന് സിവിൽ സർവീസ് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്.

Question: 67

ടൈം മാഗസിൻ കവറിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്ജൻഡർ ?

Aലെയ്ത് ആഷ്ലി

Bക്യാൻഡിസ്‌ കെയ്ൻ

Cഅലെക് ബട്ലർ

Dഎലിയറ്റ് പേജ്

Answer:

D. എലിയറ്റ് പേജ്

Question: 68

ദേശം അറിയിക്കൽ എന്ന ചടങ്ങ് കേരളത്തിലെ ഏത് ഉത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ?

Aവിഷു

Bഓണം

Cനവരാത്രി

Dതൃശ്ശൂർ പൂരം

Answer:

B. ഓണം

Explanation:

എല്ലാവർഷവും ചിങ്ങമാസത്തിലാണ് ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത്

Question: 69

ചിത്രലേഖ ഫിലിം സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിച്ച വർഷം

A1965

B1975

C1978

D1968

Answer:

A. 1965

Explanation:

  • കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫിലിം സൊസൈറ്റിയാണ്‌ ചിത്രലേഖ ഫിലിം സൊസൈറ്റി.
  • 1965 ൽ തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഇതിൻറെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്.

Question: 70

സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇടപെടൽ പരിമിതപ്പെടുത്തണമെന്നും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്രത്തിനു പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്നുമുള്ള ആശയമാണ് ?

Aദി തിയറി ഓഫ് മോറൽ സെറ്റിൽമെന്റ്

Bലെയ്‌സെസ് - ഫെയർ

Cമോറൽ ഹസാർഡ്

Dകോംപറേറ്റിവ് അഡ്വാൻറ്റേജ്

Answer:

B. ലെയ്‌സെസ് - ഫെയർ

Question: 71

പെൺ ഭ്രൂണഹത്യയുടെ മനുഷ്യത്വരഹിതമായ പ്രവണത തടയുന്നതിനുള്ള നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷം ?

A1994

B1995

C1996

D2001

Answer:

C. 1996

Question: 72

കൊഴുപ്പിനെ ലഘു ഘടകങ്ങളായ ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും ആക്കി മാറ്റുന്ന എൻസൈം ഏതാണ് ?

Aഗ്ലൈക്കോജൻ

Bഅമൈലസ്

Cപ്രോടീസ്

Dപാൻക്രിയാറ്റിക് ലിപ്പേസ്

Answer:

D. പാൻക്രിയാറ്റിക് ലിപ്പേസ്

Question: 73

സാങ്കേതികമായ സ്വയം പര്യാപ്തതയും കാര്യക്ഷമതയും കൈവരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച പോളിസി ?

Aസയൻറ്റിഫിക്‌ പോളിസി റെസൊല്യൂഷൻ

Bസയൻസ് & ടെക്നോളജി പോളിസി

Cസയൻസ് & ടെക്നോളജി ഇന്നൊവേഷൻ പോളിസി

Dദ് ടെക്നോളജി പോളിസി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്

Answer:

D. ദ് ടെക്നോളജി പോളിസി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്

Explanation:

ദ് ടെക്നോളജി പോളിസി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ് (TPS) 1983 : • സാങ്കേതികമായ സ്വയം പര്യാപ്തതയും കാര്യക്ഷമതയും കൈവരിക്കുക • ഈ നയം പ്രകാരം വ്യവസായശാലകൾ, സംരംഭകർ എന്നിവർക്ക് നിർദേശം നൽകുന്നതിനായി വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾക്കും സർക്കാർ അജൻസികൾക്കും വ്യക്തമായ മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സർക്കാർ പുറത്തിറക്കും .

Question: 74

ചുവടെ കൊടുത്തവയിൽ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻറെ കൃതിയല്ലാത്തതേത് ?

AThe World As I See It

BThe Voyage of the Beagle

CEssays in Humanism

DIdeas and Opinion

Answer:

B. The Voyage of the Beagle

Explanation:

"The Voyage of the Beagle" എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ചാൾസ് ഡാർവിനാണ്.

Question: 75

യു.എസ് ഓഹരി വിപണിയായ നാസ്ഡാക്കിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് കമ്പനി ?

Aബിറ്റ്കോയിൻ

Bപൊളോണിക്സ്

Cബിനൻസ്

Dകോയിൻബേസ്

Answer:

D. കോയിൻബേസ്

Question: 76

താഴെ പറയുന്നതിൽ സോപാന സംഗീതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത രാഗം ഏതാണ് ?

Aതോടി

Bഖരഖര പ്രിയ

Cകേദാരഗൗള

Dകാപ്പി

Answer:

D. കാപ്പി

Question: 77

Which of the following is NOT one of the core values of public administration ?

AEfficiency

BBureaucracy

CEquity

DEffectiveness

Answer:

B. Bureaucracy

Question: 78

"യുക്തിസഹമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വ്യക്തികളുടേയും വസ്തുക്കളുടേയും ക്രമീകരണമാണ് പൊതുഭരണം " എന്ന് പറഞ്ഞതാര് ?

AF. W. ടെയ്‌ലർ

Bഡ്വീറ്റ് വാൾഡോ

CK. ഹെന്റ്റെഴ്സൺ

DN. ഗ്ലാഡൻ

Answer:

C. K. ഹെന്റ്റെഴ്സൺ

Question: 79

Who is considered as the father of Indian 'Public Administration' ?

APaul H Appleby

BWoodrow Wilson

CF W Taylor

DFred W Riggs

Answer:

A. Paul H Appleby

Question: 80

കോവിഡ് രോഗികൾക്കായി ഓക്സിജൻ വേഗത്തിലെത്തിക്കാൻ റെയിൽവേ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ?

Aഓക്സിജൻ എക്സ്പ്രസ്

Bസേവ് ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ്

Cറെയിൽവേ ഓക്സിജൻ ഓപ്പറേഷൻ

Dഇ.ഡി.എഫ്.സി

Answer:

A. ഓക്സിജൻ എക്സ്പ്രസ്

Question: 81

2021 ഏപ്രിൽ മാസം അന്തരിച്ച അഡോബി സഹസ്ഥാപകനും പോർട്ടബിൾ ഡോക്യുമെന്റ് ഫോർമാറ്റ് (PDF)-ന്റെ ഉപജ്ഞാതാവുമായ വ്യക്തി ?

Aജോൺ വാർനോക്

Bറിച്ചാർഡ് സ്റ്റാൾമാൻ

Cശന്തനു നാരായൺ

Dചാൾസ് ഗെഷ്ക

Answer:

D. ചാൾസ് ഗെഷ്ക

Explanation:

• ജോൺ വാർനോക്, ചാൾസ് ഗെഷ്ക എന്നിവർ ചേർന്നാണ് 1982 ൽ അഡോബി എന്ന കമ്പനിക്ക് രൂപം നൽകിയത്. • ഇന്ത്യക്കാരനായ ശന്തനു നാരായണനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അഡോബിയുടെ മേധാവി.

Question: 82

മോസ്‌കോ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലില്‍ മികച്ച വിദേശ ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ചിത്രം ?

Aബാർഡോ

Bനാര്യ

Cബിരിയാണി

Dപഗ്‌ല്യാ

Answer:

D. പഗ്‌ല്യാ

Explanation:

മലയാളിയായ വിനോദ് സാം പീറ്ററാണ് പഗ്‌ല്യാ സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ.

Question: 83

കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നിയോ ബാങ്ക് ?

Aയോനോ ബാങ്ക്

Bഇ-വയർ

Cഏയ്സ് മണി നിയോ ബാങ്ക്

Dഎസ്‌ബിഐ നിയോ ബാങ്ക്

Answer:

C. ഏയ്സ് മണി നിയോ ബാങ്ക്

Explanation:

• പ്രത്യേക ശാഖകളില്ലാതെ, തികച്ചും ഓൺലൈനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കുകളാണ് നിയോ ബാങ്കുകൾ. • ആസ്ഥാനം - കൊച്ചി • യെസ് ബാങ്കിന്റെയും ഐസിഐസിഐ ബാങ്കിന്റെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക. • ധനകാര്യസാങ്കേതികവിദ്യാ സ്ഥാപനമായ ഏയ്സ്‌വെയർ ഫിൻടെക് സർവീസസാണ് ഏയ്സ് മണി നിയോ ബാങ്ക് കേരളത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്

Question: 84

2021-ലെ മാധ്യമ സ്വതന്ത്ര സൂചികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ?

A140

B121

C142

D120

Answer:

C. 142

Explanation:

ഫ്രാൻസ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'Reporters Without Borders' എന്ന ലാഭരഹിത, സർക്കാരിതര സംഘടനയാണ് റിപ്പോർട് തയ്യാറാക്കിയത്. സൂചികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം - നോർവേ

Question: 85

ഉള്ളൂർ എഴുതിയ ചമ്പു കൃതി ഏത്?

Aഉമാകേരളം

Bസുജാതോദ്വാഹം

Cവീണപൂവ്

Dപ്രരോധനം

Answer:

B. സുജാതോദ്വാഹം

Explanation:

ഗദ്യവും പദ്യവും ചേർന്നുള്ള കാവ്യരൂപമാണ് ചമ്പു

Question: 86

ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഏത് പോലീസ് സേനയാണ് രക്തദാനത്തിനായി ഔദ്യോഗിക മൊബൈല്‍ ആപ്പ് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ?

Aകേരളം

Bഡൽഹി

Cമഹാരാഷ്ട്ര

Dതമിഴ്നാട്

Answer:

A. കേരളം

Question: 87

2021-ലെ ആശാൻ സ്മാരക യുവകവി പുരസ്കാരം നേടിയത് ?

Aഎസ്.കലേഷ്

Bസോണിയ ഷിനോയ് പുൽപ്പാട്ട്

Cശ്രീജിത്ത് അരിയല്ലൂർ

Dപി.എ.അനീഷ്

Answer:

B. സോണിയ ഷിനോയ് പുൽപ്പാട്ട്

Question: 88

പാർലമെൻ്റിലെ ചോദ്യോത്തര വേളയ്ക്കും അജണ്ടയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള സമയമായ ശൂന്യവേള ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചത് ഏത് വർഷം ?

A1961

B1974

C1962

D1970

Answer:

C. 1962

Question: 89

What is the meaning of the word 'Amicus Curiae' ?

AGoddess of Justice

BFriend of Court

CFollower of the Law

DSupporter of the Law

Answer:

B. Friend of Court

Question: 90

കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ കവാടത്തിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആപ്ത വാക്യം എന്താണ് ?

A"യാതോ ധർമ്മസ്തതോ ജയ"

B" സത്യ മേവ ജയതേ "

C" യോഗ കർമ്മസു കൗശലം "

D" സേവ പരമോ ധർമ്മ "

Answer:

B. " സത്യ മേവ ജയതേ "

Question: 91

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ 3D പ്രിന്റഡ് വീട് നിർമിച്ചത് എവിടെ ?

Aഐ.ഐ.ടി.മദ്രാസ്

Bഎൻ.ഐ.ഡി അഹമ്മദാബാദ്

Cതിരുവനന്തപുരം

Dമുംബൈ

Answer:

A. ഐ.ഐ.ടി.മദ്രാസ്

Question: 92

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് വിമുക്ത വിപണി പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് എവിടെ ?

Aകൊൽക്കത്ത

Bമുംബൈ

Cകൊച്ചി

Dന്യൂ ഡൽഹി

Answer:

A. കൊൽക്കത്ത

Question: 93

ലോക നൃത്ത ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ?

Aഏപ്രിൽ 30

Bഏപ്രിൽ 29

Cഏപ്രിൽ 28

Dമെയ് 30

Answer:

B. ഏപ്രിൽ 29

Question: 94

താഴെ കൊടുത്ത ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് കോവിഡ് വാക്സിന്റെ വിതരണത്തിന് വേണ്ടി ഡ്രോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രാലയം അനുമതി നൽകിയത് ?

Aകേരളം

Bതമിഴ്നാട്

Cഉത്തർ പ്രദേശ്

Dതെലങ്കാന

Answer:

D. തെലങ്കാന

Question: 95

2021-ലെ ലോക മാധ്യമ സ്വാതന്ത്രദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം ?

AThe Media and Armed Conflict

BFreedom of information: the right to know

CJournalism without Fear or Favour

DInformation as a Public Good

Answer:

D. Information as a Public Good

Explanation:

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം 1993 മുതൽ എല്ലാ വർഷവും മേയ് 3 ലോക പത്രസ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു.

Question: 96

ലോകസഭയിലെ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ

Aപി.ജെ.കുര്യൻ

Bഎം തമ്പി ദുരൈ

Cസുമിത്ര മഹാജൻ

Dമല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ

Answer:

B. എം തമ്പി ദുരൈ

Question: 97

അമേരിക്കൻ ഐടി കമ്പനിയായ IBM കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്റർ ആരംഭിക്കുന്നത് ?

Aകോഴിക്കോട്

Bകൊച്ചി

Cതിരുവനന്തപുരം

Dതൃശൂർ

Answer:

B. കൊച്ചി

Question: 98

Snake : Fang :: Bee : ?

AHoney

BStings

CWax

DHumming

Answer:

B. Stings

Question: 99

ഭൂമിയിലെ ആകെ ജീവിവർഗത്തിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഷഡ്പദങ്ങൾ ?

A50 %

B60 %

C70 %

D75 %

Answer:

C. 70 %

Question: 100

സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട് നയരൂപവത്കരണ വേളകളിലും കേന്ദ്രസർക്കാർ വനിത കമ്മിഷന്റെ അഭിപ്രായം തേടണമെന്ന് നിർദേശിക്കുന്ന ആക്ടിലെ വകുപ്പേത് ?

Aവകുപ്പ് 16

Bവകുപ്പ് 17

Cവകുപ്പ് 18

Dവകുപ്പ് 19

Answer:

A. വകുപ്പ് 16