Question: 1

സംസ്ഥാനത്തിലെ അടിയന്തര ഫണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാര് ?

Aമുഖ്യമന്ത്രി

Bധനകാര്യമന്ത്രി

Cഗവര്‍ണര്‍

Dഅറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍

Answer:

C. ഗവര്‍ണര്‍

Question: 2

റെയിൽവേ ബഡ്ജറ്റും കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റും ഒരുമിച്ച് അവതരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയ വർഷം ?

A2018

B2019

C2016

D2017

Answer:

D. 2017

Explanation:

2017 -ൽ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയാണ് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത്. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മൊറാര്‍ജി ദേശായിയാണ്. പത്ത് തവണയാണ് അദ്ദേഹം ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എട്ട് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച പി ചിദംബരവും.

Question: 3

കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത് ?

Aത്രികോണം

Bവ്യത്തം

Cചതുരം

Dസമചതുരം

Answer:

B. വ്യത്തം

Question: 4

മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഡോൾബി സ്റ്റീരിയോ ചലച്ചിത്രം ?

Aഗുരു

Bപെരുന്തച്ചൻ

Cകാലാപാനി

Dമതിലുകൾ

Answer:

C. കാലാപാനി

Explanation:

1996 ലാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ഡോൾബി സ്റ്റീരിയോ ചിത്രം കാലാപാനി പുറത്തിറങ്ങിയത്.

Question: 5

മങ്കാദിങ് നിയമം ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ?

Aടെന്നീസ്

Bബാസ്കറ്റ്ബാൾ

Cക്രിക്കറ്റ്

Dബാഡ്മിന്റൺ

Answer:

C. ക്രിക്കറ്റ്

Explanation:

നോണ്‍ സ്‌ട്രൈക്കിങ് ഭാഗത്തുള്ള ബാറ്റ്‌സ്മാനെ പന്ത് എറിയുന്നതിനു മുന്‍പു തന്നെ ബൗളര്‍ റണ്ണൗട്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണു മങ്കാദിങ്. 1947ലെ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ബാറ്റ്സ്മാൻ ബിൽ ബ്രൗണിനെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം വിനു മങ്കാദ് റണ്ണൗട്ടാക്കിയതാണ് ഇതിന്റെ തുടക്കം.

Question: 6

Indian Science Abstract is published by :

ADRTC

BICSSR

CILA

DNISCAIR

Answer:

D. NISCAIR

Explanation:

Indian Science Abstracts (ISA) is a bibliographical database published by NISCAIR, CSIR. This database provides abstracts of research articles, short communications, review articles, and informative articles published in current Scientific and technical periodicals, as well as Indian standards and thesis.

Question: 7

പ്രഭുവായിപ്പിറന്ന ദർവേഷ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആരായിരുന്നു?

Aജഹാംഗീർ

Bഷാജഹാൻ

Cഔറംഗസീബ്

Dഅക്ബർ

Answer:

C. ഔറംഗസീബ്

Question: 8

Which year is known as "Year of great divide“ related to population growth of India ?

A1947

B1951

C1971

D1921

Answer:

D. 1921

Explanation:

The year 1921 is a “year of the great divide” in the demographic history of India when mortality started to decline leading to acceleration in the rate of population growth

Question: 9

None of the players came in time, _____ ?

Adid they?

Bdidn't they?

Cdon't they ?

Ddo they?

Answer:

A. did they?

Explanation:

Sentences containing neither, nor, nobody, none, nothing are considered negative.

Question: 10

Vivek is the ________ of the four brothers

Aeldest

Boldest

Colder

Delder

Answer:

A. eldest

Explanation:

The ക്കു ശേഷം superlative degree ആണ് എഴുതേണ്ടത്. ഒരു കുടുംബത്തിലെ സഹോദരങ്ങളെ പറയുമ്പോൾ eldest ആണ് വരേണ്ടത്.

Question: 11

While the proclamation of emergency is in Operation the state government:

Acannot legislate

BCan legislate on the subject of the state list

CCan legislate only on lists in concurrent list

Dis suspended

Answer:

A. cannot legislate

Question: 12

The first Constitutional Amendment was challenged in

AShankari Prasad vs Union of India

BSajjan Singh vs state of Rajasthan

CAK Gopalan vs State of Madras

DGolaknath vs State of Punjab

Answer:

A. Shankari Prasad vs Union of India

Question: 13

The country that handover the historical digital record 'Monsoon correspondence' to India

ASpain

BPortugal

CFrance

DRussia

Answer:

B. Portugal

Explanation:

A Protocol of Cooperation was signed between the National Archives of India and the Minister of Culture of the Portuguese Republic in the field of archives on 17th May, 2017 in Lisbon, Portugal. As a first step under this agreement, the Torre do Tombo (National Archives of Portugal) handed over to the National Archives of India digital copies of 62 volumes of the collection known as ‘Moncoes do Reino’ (Monsoon correspondence).

Question: 14

The power of the President to issue an ordinance is :

Aexecutive power

Blegislative power

Cconstituent power

Dquasi judicial power

Answer:

B. legislative power

Explanation:

Under the Constitution, the power to make laws rests with the legislature. However, in cases when Parliament is not in session, and 'immediate action' is needed, the President can issue an ordinance. An ordinance is a law, and could introduce legislative changes.

Question: 15

Number of Directive Principles of State Policy that are granted in Indian Constitution :

A21

B20

C24

D34

Answer:

B. 20

Explanation:

Part IV of the constitution of India contains 20 directive principles of states policy. These are listed from Article 36 to Article 51

Question: 16

അന്തർസംസ്ഥാന ക്രയവിക്രയങ്ങളുടെ മേൽ ചുമത്തുന്ന GST ഏത് ?

ACGST

BSGST

CUTGST

DIGST

Answer:

D. IGST

Question: 17

ഏറ്റവും കൂടിയ ജി.എസ്.ടി നിരക്ക് എത്ര ?

A22 ശതമാനം

B24 ശതമാനം

C28 ശതമാനം

D42 ശതമാനം

Answer:

C. 28 ശതമാനം

Question: 18

The antonym of 'inferior' is

Asuperior

Bsupreme

Canterior

Dauthority

Answer:

A. superior

Explanation:

inferior - കീഴ്‌പ്പെട്ടവന്‍ superior - മേലാധികാരി

Question: 19

'ഗാനം ചെയ്യാവുന്നത്' എന്നതിന്റെ ഒറ്റപ്പദം കണ്ടെത്തുക

Aഗേയം

Bഗായകം

Cഗായാം

Dഗായകൻ

Answer:

A. ഗേയം

Question: 20

The process of recovering deleted and damaged files from criminal's computers comes under:

AComputer Graphics

BComputer Animation

CComputer Forensics

DComputer Organisation

Answer:

C. Computer Forensics

Question: 21

Rony walked 20 m towards North, then he turned right and walks 30 m. Then he turns right and walks 35 m. Then he turns left and walks 15 m. Finally he turns left and walks15 m. How many metres is he from the starting position?

A45 m

B35 m

C55 m

D15 m

Answer:

A. 45 m

Question: 22

IC chips are used in which generation of computer?

ASecond Generation

BThird Generation

CFourth Generation

DBoth

Answer:

B. Third Generation

Question: 23

The programs which are as permanent as hardware and stored in ROM is known as:

ASoftware

BFirmware

CAlgorithm

DROMware

Answer:

B. Firmware

Question: 24

കലവറ എന്ന പദം പിരിച്ചാല്‍

Aകല + വറ

Bകലം + അറ

Cകലം + വറ

Dകല + അറ

Answer:

B. കലം + അറ

Question: 25

Phishing is :

Aan attack in which a program masquerades as another by falsifying data

Bis the attempt to obtain sensitive information such as username and password

Ca malicious computer program that masquerades as benign applications or files

Da program that replicates itself and damages the computer

Answer:

B. is the attempt to obtain sensitive information such as username and password

Question: 26

An ......... of monkeys.

Atroop

Bgroup

Cgang

Dswarm

Answer:

A. troop

Explanation:

A group of people A gang of robbers A swarm of flies/rats/bees

Question: 27

Germany is ........ European country.

Aa

Ban

Cthe

Dthat

Answer:

A. a

Explanation:

സാധാരണയായി 'consonant letters' consonant sound ഓടുകൂടി ഉച്ചരിക്കും.അതുപോലെ 'vowel letters' vowel sound ഓട് കൂടി ഉച്ചരിക്കും. sometimes the sound matters,not the writing. here European sounds with letter 'y' instead of 'e'.

Question: 28

കൂനിന്മേൽ കുരു പോലെ എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ത്

Aആപത്തിന്മേൽ ആപത്ത്

Bവ്യർത്ഥമായ പരിശ്രമം ചെയ്യുക

Cരഹസ്യം പറയുക

Dമരണാസന്നരാവുക

Answer:

A. ആപത്തിന്മേൽ ആപത്ത്

Question: 29

ശരിയായ പദം കണ്ടുപിടിക്കുക

Aഉൽഘാടനം

Bഉത്ഗദാനം

Cഉദ്‌ഘാടനം

Dഉൽഗാടനം

Answer:

C. ഉദ്‌ഘാടനം

Question: 30

അഗ്രജന്‍ എന്ന പദത്തിന്റെ പര്യായം ഏത്

Aജ്യേഷ്ഠന്‍

Bസൃണി

Cസങ്കോചം

Dപിതാമഹൻ

Answer:

A. ജ്യേഷ്ഠന്‍

Question: 31

Three hours ..... a long time to study.

Ahave

Bare

Cwere

Dis

Answer:

D. is

Explanation:

distance,heights,weights അല്ലെങ്കിൽ amounts of money എന്നീ plural number, single figure ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ singular ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു.ഇവിടെ Three hours എന്നുള്ളത് ഒരു single figure ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്.അതിനാൽ ഇവിടെ singular verb ആയ is ഉപയോഗിക്കുന്നു.

Question: 32

How cute the baby looks!

AInterrogative sentence

BDeclarative sentence

CImperative sentence

DExclamatory sentence

Answer:

D. Exclamatory sentence

Explanation:

Excitement (ആവേശം) വികാരം (emotion) എന്നിവ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളാണ് exclamatory sentences.

Question: 33

SCHOOL എന്നത് OYDKKH എന്ന രഹസ്യകോഡ് നൽകിയാൽ STUDENT എന്നതിന്റെ കോഡ് എന്ത് ?

AOPQZADT

BOPOYZKP

COOZAIP

DOPQZAJP

Answer:

D. OPQZAJP

Question: 34

A, B യുടെ അച്ഛനാണ്, B യുടെ ഏക സഹോദരനാണ് C C യുടെ മകൻ D യും അമ്മ E യും ആണ്.B യുടെ മകൾ ആണ് F. എങ്കിൽ F, E യുടെ ആരാണ് ?

Aഅമ്മൂമ്മ

Bപേരമകൾ

Cസഹോദരി

Dഅമ്മ

Answer:

B. പേരമകൾ

Question: 35

attacked :

Awent at

Bwent off

Cgo off

Dgo at

Answer:

A. went at

Question: 36

Java is an example for .....

Alowlevel language

Bassembly language

Cmachine language

Dhighlevel language

Answer:

D. highlevel language

Question: 37

രാമു തന്റെ ജോലിസ്ഥലത്തുനിന്നും 200 km അകലെയുള്ള വീട്ടിലെത്തി അമ്മയോടു പറഞ്ഞു. “ഞാൻ യാത്രയുടെ വേഗത 10 km കൂടി വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് വീട്ടിൽ എത്താമായിരുന്നു'' എങ്കിൽ രാമു സഞ്ചരിച്ച വേഗത എത്ര ?

A70 km/hr

B60 km/hr

C40 km/hr

D50 km/hr

Answer:

C. 40 km/hr

Question: 38

A man complete a journey in 10 hours. He travels first half of the journey at the rate of 21 km/hr and second half at the rate of 24 km/hr. Find the total journey in km :

A220 km

B224 km

C230 km

D234 km

Answer:

B. 224 km

Explanation:

Let the total distance of the journey be 2x km Time taken to travel first half of the journey = x/21 hours Time taken to complete other half = x/24 hours Total time = x/21 + x/24 hours 10 = (8x + 7x)/168 15x = 1680 x = 1680/15 x = 112 Total distance = 2x = 2 × 112 km = 224 km

Question: 39

രാജന് 22 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് . രാജൻ്റെ അച്ഛന് 50 വയസ്സും . എത്ര വർഷം കൊണ്ട് രാജൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് രാജൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ ഇരട്ടി ആകും ?

A4

B6

C7

D2

Answer:

B. 6

Question: 40

കശ്മീർ പ്രദേശത്ത് ഉത്തരപർവ്വത നിരയുടെ ഏകദേശ വീതി എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ?

A400 കിലോമീറ്റർ

B600 കിലോമീറ്റർ

C1000 കിലോമീറ്റർ

D200 കിലോമീറ്റർ

Answer:

A. 400 കിലോമീറ്റർ

Question: 41

പാർപ്പിടങ്ങൾ , റോഡുകൾ എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഭൂപടത്തിലെ നിറമേത് ?

Aമഞ്ഞ

Bചുവപ്പ്

Cതവിട്ടു

Dവെള്ള

Answer:

B. ചുവപ്പ്

Question: 42

ഭൗതിക ജീവിത ഗുണനിലവാര സൂചിക പ്രയോഗത്തിൽ വന്ന വർഷം ഏത് ?

A1979

B1980

C1978

D1977

Answer:

A. 1979

Question: 43

മധ്യകാലത്ത് കേരളം ഭരിച്ചിരുന്ന പെരുമാക്കൻമാരുടെ തലസ്ഥാനം

Aഏഴിമല

Bപുറകിഴനാട്

Cമഹോദയപുരം

Dവള്ളുവനാട്

Answer:

C. മഹോദയപുരം

Question: 44

1000 രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസം 7.50 രൂപ പലിശയായാൽ പലിശനിരക്കെത്ര?

A7.5%

B12%

C9%

D75%

Answer:

C. 9%

Explanation:

പലിശ ഒരുമാസം 7.50 രൂപ, ഒരു വർഷം 7.50 X 12=90 രൂപ. .'. പലിശനിരക്ക് 9%

Question: 45

10 : 101 :: 20 : ?

A201

B400

C102

D401

Answer:

D. 401

Explanation:

10:101::20: ? 10:10²+1::20:20²+1 10:101::20:401

Question: 46

If white is called blue, blue is called red, red is called yellow, yellow is called green, green is called black, black is called violet and violet is called orange, then what would be the colour of human blood?

Ared

Bviolet

Cgreen

Dyellow

Answer:

D. yellow

Explanation:

Human blood is red in colour and red is code as yellow

Question: 47

ബ്രിട്ടീഷ് മലബാറിലെ ആദ്യത്തെ കളക്ടർ ?

Aകനോലി

Bവില്യം മഗ്ലിയോഡ്

Cവില്യം ലോഗൻ

Dടി. എച്ച്. ബാബർ

Answer:

B. വില്യം മഗ്ലിയോഡ്

Explanation:

മാപ്പിള കലാപകാരികൾ വധിച്ച മലബാർ കളക്ടറാണ് കനോലി .

Question: 48

At the time 5:20 the hour hand and the minute hand of a clock form an angle of:

A75°

B60°

C40°

D45°

Answer:

C. 40°

Explanation:

30H-(11/2)M =30x5–(11/2)x20 = 150-110=40°

Question: 49

If Ist March 2018 fells on Thursday, then what will be the day on 4th May 2018?

ASunday

BMonday

CTuesday

DFriday

Answer:

D. Friday

Explanation:

1st March 2018 - Thursday 8th March, 15th March, 22nd March & 29th March are Thursdays 30 March - Friday 31 March - Saturday 1 April - Sunday 8, 15, 22, 29 April - Sunday 30 April - Monday 1 May - Tuesday 4 May - Friday

Question: 50

ഉത്സവപ്രബന്ധം ഏത് തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരിയുടെ കൃതിയാണ്?

Aഉത്രാടം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ

Bസ്വാതി തിരുനാൾ

Cറാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മി ബായി

Dഗൗരി പാർവ്വതി ബായി

Answer:

B. സ്വാതി തിരുനാൾ

Explanation:

ഗർഭശ്രീമാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്വാതി തിരുനാൾ 1829 മുതൽ 1847 വരെ തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി ആയിരുന്നു .ഈ കാലഘട്ടം ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിലെ സുവർണ്ണകാലം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു

Question: 51

If (4x+1)/ (x+1) = 3x/2 then the value of x is:

A1/2

B2

C1

D2/3

Answer:

B. 2

Question: 52

The present population of a city is 18000. If it increases at the rate of 10% per annum, its population after 2years will be

A10000

B20000

C21000

D21780

Answer:

D. 21780

Explanation:

18000 X 110 % X 110% = 21780

Question: 53

ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം 3/4 മീറ്റർ ആയ സമചതുരത്തിന്റെ വിസ്തീർണം എത്ര ച. മീറ്റർ?

A6/8

B9/16

C4/3

D0.75

Answer:

B. 9/16

Explanation:

സമചതുരത്തിന്റെ വിസ്തീർണം = (നീളം)² വിസ്തീർണം =3/4 × 3/4 = 9/16

Question: 54

Ram spends 50% of his monthly income on household items, 20% of his monthly income on buying clothes, 5% of his monthly income on medicines and saves remaining Rs. 11,250. What is Ram's monthly income?

ARs. 38,200

BRs. 34,000

CRs. 41,600

DRs. 45,000

Answer:

D. Rs. 45,000

Explanation:

Let total income of Ram be x. Then (100 - 50 - 20 - 5)% of x =11250 x = 45000.

Question: 55

ശ്രേണി പൂരിപ്പിക്കുക 4, 7, 10, 11, 22,17, 46, 25, ......

A59

B69

C94

D86

Answer:

C. 94

Explanation:

1st series 4,10,22,46,? 4×2+2 = 8+2 = 10 10×2+2 = 20+2 = 22 22×2+2 = 44+2 = 46 46×2+2 = 92+2 = 94 2nd series 7,11,17,25 7 + 4 = 11 11 + 6 = 17 17 + 8 = 25

Question: 56

a=1,b=11,c=111,d=0 എങ്കിൽ a+b+c-d എത്ര?

A111111

B123

C11112

D1230

Answer:

B. 123

Explanation:

a+b+c-d = 1+11+111-0 =123

Question: 57

പ്രഥമ ഓൾ ഇന്ത്യ ഹാപ്പിനെസ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ സംസ്ഥാനം:

Aകേരളം

Bഗോവ

Cസിക്കിം

Dമിസോറം

Answer:

D. മിസോറം

Question: 58

Her mother _____ last year

Awent away

Bpassed away

Cmoved away

Dset away

Answer:

B. passed away

Question: 59

2021-ലെ പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസ് മുഖ്യ അതിഥി ?

Aകമല ഹാരിസ്

Bചന്ദ്രിക പ്രസാദ് സന്തോഖി

Cബോറിസ് ജോൺസൺ

Dഷി ജിൻപിങ്

Answer:

B. ചന്ദ്രിക പ്രസാദ് സന്തോഖി

Explanation:

🔹 ഗാന്ധിജി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ദിവസമായ ജനുവരി 9-ന്റെ ഓര്‍മ്മയ്ക്കായാണ് പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസ് ആഘോഷിച്ചിക്കുന്നത്. 🔹 2019, ജനുവരി 21 -23 വരെ വാരാണസിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസ് ആഘോഷങ്ങൾ. 🔹 2021 ലെ വേദി - ന്യൂഡൽഹി

Question: 60

കേരള സാമൂഹിക സന്നദ്ധസേന ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ?

Aമോഹൻലാൽ

Bമഞ്ജു വാരിയർ

Cമമ്മൂട്ടി

Dടോവിനോ തോമസ്

Answer:

D. ടോവിനോ തോമസ്

Explanation:

🔹 സംസ്ഥാനത്ത് എന്ത് ദുരന്തം സംഭവിച്ചാലും, ഏത് സമയത്തും സന്നദ്ധപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നോട്ടുവരാന്‍ തയ്യാറായിട്ടുളളവരാണ് സേനയിലെ അംഗങ്ങള്‍. 🔹 സേനാംഗങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം, പ്രവര്‍ത്തിക്കണം എന്നത് സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ സേനകളില്‍ നിന്നും പരിശീലനം ലഭിക്കും. 🔹 പൊലീസ്, അഗ്നിശമനസേന, ദുരന്തനിവാരണസേന, വനംവകുപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നുമായി 700ലധികം പരിശീലകരാണ് പരിശീലനം നല്‍കുന്നത്.

Question: 61

റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആദ്യ വനിതാ യുദ്ധ പൈലറ്റ് ?

Aശിവാംഗി സിങ്

Bലക്ഷ്മി മേനോൻ

Cഭവ്ന കാന്ത്

Dആദം ഹാരി

Answer:

C. ഭവ്ന കാന്ത്

Explanation:

കോംബാറ്റ് മിഷനിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുന്ന ആദ്യ വനിതാ പൈലറ്റാണ് ഭാവനാ കാന്ത്. ഫ്ലൈറ്റ് ലെഫ്റ്റനന്റ് ഭാവന കാന്ത് 2019 മെയ് 23 ന് ഐഎഎഫിന്റെ ആദ്യത്തെ ഓപ്പറേഷൻ ഫൈറ്റർ പൈലറ്റായി. റഫാൽ വിമാനം പറപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതാ പൈലറ്റ് - ശിവാംഗി സിംഗ്

Question: 62

സംസ്ഥാനത്തെ മൂന്നാമത്തെ മറൈൻ ആംബുലൻസ് നിലവിൽ വന്നത് ?

Aകൊല്ലം

Bമലപ്പുറം

Cകോഴിക്കോട്

Dകാസർകോഡ്

Answer:

C. കോഴിക്കോട്

Explanation:

  • ആദ്യത്തെ മറൈൻ ആംബുലൻസ് നിലവിൽ വന്നത് - വിഴിഞ്ഞം (പേര് -പ്രതീക്ഷ) 
  • രണ്ടാമത്തേത് -ആലപ്പുഴ (പേര്- പ്രത്യാശ)
  • കാരുണ്യയെന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന മൂന്നാം മറൈൻ ആംബുലന്‍സാണ് കടല്‍ രക്ഷാദൗത്യത്തിന് പൂര്‍ണസജ്മായി കോഴിക്കോട് ബേപ്പൂരിലെത്തിയത്.

Question: 63

WhatsApp -അപ്ലിക്കേഷന് ബദലായി കേന്ദ്രസർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ അപ്ലിക്കേഷൻ ?

Aടോക്ക് മി

Bഇന്ത്യ ടോക്ക്

Cസന്ദേശ്

Dകൂ ആപ്പ്

Answer:

C. സന്ദേശ്

Explanation:

ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ്, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു ശാഖയായ നാഷണൽ ഇൻഫോർമാറ്റിക്‌സ് സെന്ററാണ് സന്ദേസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Question: 64

2021-ൽ ദേവസ്വത്തിന്റെ ജ്ഞാനപ്പാന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതാർക്ക് ?

Aഎം.കെ.സാനു

Bആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണൻ

Cകെ.ബി. ശ്രീദേവി

Dസുഗതകുമാരി

Answer:

C. കെ.ബി. ശ്രീദേവി

Explanation:

  • ഭക്ത കവിയായിരുന്ന പൂന്താനത്തിൻ്റെ സ്മരണയ്ക്കായി ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വമാണ് 'ജ്ഞാനപ്പാന പുരസ്കാരം' ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
  • പൂന്താനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ കൃതിയാണ് 'ജ്ഞാനപ്പാന'.

  • 2020- ലെ പൂന്താനം ജ്ഞാനപ്പാന പുരസ്കാര ജേതാവ് പ്രഭാവർമ്മ ആയിരുന്നു.
  • 2021ലെ പുരസ്കാരം സാഹിത്യത്തിലെ സമഗ്ര സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ച് കെ.ബി. ശ്രീദേവിക്ക് ലഭിച്ചു.
  • 2022 ലെ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ജ്ഞാനപ്പാന പുരസ്കാരം പ്രശസ്ത കവിയും ഗാനരചയിതാവും വിവർത്തകനും ചിത്രകാരനും ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ കെ ജയകുമാറിനാണ് ലഭിച്ചത്.

  • 50,001 രൂപയും ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ ചിത്രം ആലേഖനം ചെയ്ത 10 ഗ്രാം സ്വർണപ്പതക്കവും പ്രശസ്തിപത്രവും ഫലകവും അടങ്ങുന്നതാണ് ജ്ഞാനപ്പാന പുരസ്കാരം.

Question: 65

2021-ലെ സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സംഘത്തിന്റെ 'അക്ഷര പുരസ്കാരം' ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് ?

Aമീര

Bസുനിൽ പി ഇളയിടം

Cസി. രാധാകൃഷ്ണൻ

Dഎം ലീലാവതി

Answer:

B. സുനിൽ പി ഇളയിടം

Question: 66

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കടലിനടിയിലെ തുരങ്കം എവിടെയാണ് നിർമിക്കുന്നത് ?

Aമുംബൈ

Bഗോവ

Cവിശാഖപട്ടണം

Dകൊച്ചി

Answer:

A. മുംബൈ

Question: 67

രാജ്യസഭാ ടിവിയും ലോക്സഭാ ടിവിയും ലയിപ്പിച്ച് ഏത് ചാനലാണ് രൂപീകരിച്ചത് ?

Aദേശ് ടിവി

Bപാർലമെന്റ് ടിവി

Cസൻസദ് ടിവി

Dസഭാ ടിവി

Answer:

C. സൻസദ് ടിവി

Explanation:

സൻസദ് ടിവിയുടെ സിഇഒ - രവി കപൂർ

Question: 68

ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഡിജിറ്റൽ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്ത സർവ്വകലാശാല ?

Aജവാഹർലാൽ നെഹ്‌റു സർവകലാശാല

Bജാമിയ മില്ലിയ ഇസ്ലാമിയ സർവകലാശാല

Cഡൽഹി സർവകലാശാല

Dകേരള സര്‍വകലാശാല

Answer:

C. ഡൽഹി സർവകലാശാല

Question: 69

2021-ലെ ലോക വന്യ ജീവി ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം ?

AListen to the young voices

BSustaining all life on Earth

CBig cats - predators under threat

DForests and livelihoods: sustaining people and planet

Answer:

D. Forests and livelihoods: sustaining people and planet

Question: 70

2021-ലെ ദേശീയ സുരക്ഷാ ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം ?

AEnhance Health & Safety Performance by Use of Advanced Technology

BRoad Safety

CCultivate and Sustain a Safety Culture for Building Nation

DKeep Everyone Safe

Answer:

B. Road Safety

Question: 71

രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി എന്‍ജിനീയറിങ് റിസര്‍ച്ച് പോളിസി നടപ്പാക്കിയ സംസ്ഥാനം ?

Aതമിഴ്നാട്

Bകേരളം

Cകർണാടക

Dമഹാരാഷ്ട്ര

Answer:

C. കർണാടക

Question: 72

ലണ്ടൻ ആസ്ഥാനമായ 'ബെസ്റ്റ് ഫിലിം അവാർഡ്സിന്റെ' മികച്ച നേച്ചർ ഡോക്യുമെന്ററിക്കുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയ ബ്ലാക്ക് സാൻഡ് സംവിധാനം ചെയ്തതാര് ?

Aഅടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ

Bവിനോദ് മങ്കര

Cമീന ദാസ്

Dഡോ. സോഹൻ റോയ്

Answer:

D. ഡോ. സോഹൻ റോയ്

Explanation:

ആലപ്പാട്ടെ കരിമണല്‍ ഖനനവിഷയം പ്രമേയമാക്കി ഡോ. സോഹൻ റോയ്​ സംവിധാനം ചെയ്​ത ഡോക്യൂമെന്ററിയാണ് 'ബ്ലാക്ക് സാന്‍ഡ്'

Question: 73

2021-ൽ നടന്ന ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത് കേരള രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയിൽ മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള സുവർണചകോരം ലഭിച്ച ചിത്രം ?

Aദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ ബറിയൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിസറെക്‌ഷൻ‌

Bആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ

Cചുരുളി

Dദ നെയിം ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ്

Answer:

A. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ ബറിയൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിസറെക്‌ഷൻ‌

Explanation:

🔹 മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള ഫിപ്രസി പുരസ്കാരം - ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ 🔹 സുവർണചകോരം - ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ ബറിയൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിസറെക്‌ഷൻ‌ 🔹 മികച്ച സംവിധായകനുള്ള രജതചകോരം - ബഹ്മാൻ തൗസി

Question: 74

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഫോറെസ്റ്റ് ഹീലിംഗ് സെന്റർ തുടങ്ങിയത് എവിടെ ?

Aകേരളം

Bകർണാടക

Cഹിമാചൽ പ്രദേശ്

Dഉത്തരാഖണ്ഡ്

Answer:

D. ഉത്തരാഖണ്ഡ്

Explanation:

ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ Ranikhet -ലാണ് നിലവിൽ വന്നത്. ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിന്റെ റിസർച്ച് വിംഗ് ആണ് കേന്ദ്രം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്.

Question: 75

അന്താരാഷ്ട്ര വനിത ക്രിക്കറ്റില്‍ മൂന്ന് ഫോര്‍മാറ്റിലുമായി 10,000 റണ്‍ തികച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരി ?

Aമിതാലി രാജ്

Bഹര്‍മന്‍പ്രീത് കൗര്‍

Cസ്മൃതി മന്ഥാന

Dദീപ്തി ശർമ്മ

Answer:

A. മിതാലി രാജ്

Explanation:

ആദ്യമായി വനിതാ ക്രിക്കറ്റിൽ 10000 റൺസ് തികച്ചത് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഷാർലറ്റ് എഡ്വാർഡ്സ് ആണ് .

Question: 76

2021-2022ലെ വിജയ് ഹസാരെ കിരീടം നേടിയതാര് ?

Aഗുജറാത്ത്

Bഉത്തർപ്രദേശ്

Cമുംബൈ

Dകേരളം

Answer:

C. മുംബൈ

Question: 77

ശരിയായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക :

Aഎല്ലാ ദിവസവും കാലത്തും വൈകുന്നേരവും ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോകാറുണ്ട്

Bഎല്ലാ ദിവസവും കാലത്തും വൈകുന്നേരവും ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു

Cഎല്ലാ ദിവസവും കാലത്തും വൈകുന്നേരത്തും ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോകാറുണ്ട്

Dഇവയൊന്നുമല്ല

Answer:

C. എല്ലാ ദിവസവും കാലത്തും വൈകുന്നേരത്തും ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോകാറുണ്ട്

Question: 78

ലോക വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാര റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണമുള്ള നഗരം ?

Aന്യൂ ഡൽഹി

Bസിൻജിയാങ്

Cഗാസിയാബാദ്

Dടുണിസ്

Answer:

A. ന്യൂ ഡൽഹി

Question: 79

വാസ്തുശില്പ മേഖലയിലെ നോബൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രിറ്റ്സ്കാർ പുരസ്കാരം 2021-ൽ ലഭിച്ചതാർക്ക് ?

Aഷിഗേരു ബാൻ

Bആൻ ലക്കാറ്റൺ, ജീൻ ഫിലിപ്പ് വാസൽ

Cബി.വി.ദോഷി, വാങ് ഷു

Dയോഹാൻ ഫാരെൽ, അരോട്ടാ ഇസോസാക്കി

Answer:

B. ആൻ ലക്കാറ്റൺ, ജീൻ ഫിലിപ്പ് വാസൽ

Explanation:

🔹 2018-ൽ ബി.വി.ദോഷി എന്ന ഇന്ത്യക്കാരനായ വാസ്തുശിൽപിക്കാണ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത്. 🔹 2020 -ൽ യോഹാൻ ഫാരെൽ, ഷെല്ലി മാക്നമാറ എന്നിവർക്കാണ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത്.

Question: 80

കണ്ണൂരിലെ വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യ പ്ലൈവുഡ് ഫാക്ടറി സ്ഥാപിതമായ വർഷം ?

A1945

B1955

C1965

D1935

Answer:

A. 1945

Question: 81

ഇൻറ്റർ നാഷണൽ പെപ്പർ എക്സ്ചേഞ്ച് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെവിടെ ?

Aകോഴിക്കോട്

Bകാസർഗോഡ്

Cകൊച്ചി

Dതിരുവനന്തപുരം

Answer:

C. കൊച്ചി

Question: 82

ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായത്തിൽ ലോകകപ്പ് നേടിയ ഫുട്ബോൾ താരം ?

Aഡീഗോ മറഡോണ

Bസിനഡിൻ സിദാൻ

Cപെലെ

Dറൊണാൾഡോ

Answer:

C. പെലെ

Explanation:

*മുൻ ബ്രസീലിയൻ താരം *കരിയറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകളും (1279) ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാട്രിക്കുകളും(92) നേടിയ താരം

Question: 83

ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ ഉന്നമനത്തിലൂടെ വികാസം പ്രാപിച്ച മേഖലകൾ ഏത് ?

Aഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല

Bആണവ പ്രതിരോധ മേഖല

Cകാർഷിക മേഖല

Dഇവയെല്ലാം

Answer:

D. ഇവയെല്ലാം

Question: 84

ചുവടെ കൊടുത്തവയിൽ 2003ലെ സയൻസ് & ടെക്നോളജി പോളിസിയുടെ ലക്ഷ്യം/ങ്ങൾ ഏത് ?

Aസമൂഹത്തിൻറെ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ളവർക്ക് ശാസ്ത്ര ബോധം വളർത്തുക

Bദേശീയ വികസനത്തിൻറെ നെടുംതൂണാനായി ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക വിദ്യയെ മാറ്റുക

Cരാജ്യത്തെ R&D മേഖലയിൽ മികച്ച നിക്ഷേപം കൊണ്ടുവരുക

Dരാജ്യത്തെ R&D മേഖലയിൽ സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം കൂട്ടുക

Answer:

C. രാജ്യത്തെ R&D മേഖലയിൽ മികച്ച നിക്ഷേപം കൊണ്ടുവരുക

Explanation:

സയൻസ് & ടെക്നോളജി പോളിസി(STP) 2003: • ലക്ഷ്യം- ദേശീയ തലത്തിലുള്ള വിവിധ പ്രശനങ്ങൾക്കു പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി ഗവേഷണ വികസന മേഖലയെയും സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക മേഖലയെയും സംയോജിപ്പിച്ചു പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുക. • രാജ്യത്തെ R&D മേഖലയിൽ മികച്ച നിക്ഷേപം കൊണ്ടുവരുക.

Question: 85

ദേശീയ അദ്ധ്യാപക ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ് ആരംഭിച്ച വർഷം ?

A1993

B1996

C2003

D1984

Answer:

C. 2003

Question: 86

ചേർത്തെഴുതുക : നെൽ+മണി=?

Aനെനണി

Bനെൽമണി

Cനെന്മണി

Dഇവയൊന്നുമല്ല

Answer:

C. നെന്മണി

Question: 87

മോഹിനിയാട്ടത്തിന്റെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ?

Aകലാമണ്ഡലം കല്യാണിക്കുട്ടിഅമ്മ

Bകനക് റെലെ

Cവിമൽ മേനോൻ

Dശാന്ത ധനഞ്ജയൻ

Answer:

A. കലാമണ്ഡലം കല്യാണിക്കുട്ടിഅമ്മ

Question: 88

വേടന്മാരും നായാട്ടുകാരുമായ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഥകളിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേഷം ഏതാണ് ?

Aചുവന്ന താടി

Bവെള്ള താടി

Cകറുത്ത താടി

Dപച്ച താടി

Answer:

C. കറുത്ത താടി

Question: 89

'പൊതുഭരണം' എന്ന ആശയം ഉത്ഭവിച്ചത് ഏത് രാജ്യത്താണ് ?

Aഅമേരിക്ക

Bബ്രിട്ടൻ

Cഫ്രാൻസ്

Dഇന്ത്യ

Answer:

A. അമേരിക്ക

Question: 90

പൊതുഭരണത്തെ "നിയമത്തിൻറെ വ്യവസ്ഥാപിതവും വിശദവുമായ പ്രയോഗം" എന്ന് നിർവചിച്ചതാര് ?

Aഎൻ. ഗ്ലാഡൻ

Bഎൽ. ഡി. വൈറ്റ്

Cഎബ്രഹാം ലിങ്കൺ

Dവൂഡ്രോ വിൽ‌സൺ

Answer:

D. വൂഡ്രോ വിൽ‌സൺ

Question: 91

Who is the father of 'Scientific Theory Management' ?

AWoodrow Wilson

BGeorge Gant

CF W Riggs

DF W Taylor

Answer:

D. F W Taylor

Question: 92

Indian Institute of Space Science and Technology സ്ഥാപിതമായ വർഷം?

A2008

B2009

C2010

D2007

Answer:

D. 2007

Question: 93

പാർലമെൻ്റ് / നിയമസഭാ സിറ്റിങ് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് നിർത്തി വെക്കുന്നതിനെ എന്ത് പറയുന്നു ?

Aപ്രൊരോഗ്

Bഡിസോല്യൂഷൻ

Cഫിലിബസ്റ്റർ

Dഅഡ്‌ജോൺമെൻറ്

Answer:

D. അഡ്‌ജോൺമെൻറ്

Question: 94

സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് വിധി പുറപ്പെടുവിച്ച കേസ് ഏതാണ് ?

Aകേശവാനന്ദഭാരതി കേസ്

Bഷായാറാബാനു കേസ്

Cഅയോദ്ധ്യ ഭൂമി തർക്ക കേസ്

Dനവതേജ്സിംഗ് ജോഹർ കേസ്

Answer:

A. കേശവാനന്ദഭാരതി കേസ്

Question: 95

He looks as if he _____ rich.

Ais

Bwas

Cwere

Dmight have been

Answer:

C. were

Question: 96

അദ്ധ്യാപകൻ എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏത്

Aഅധ്യാപിക

Bഅദ്ധ്യാപക

Cഅദ്ധ്യാപിക

Dഅദ്ധ്യാപി

Answer:

C. അദ്ധ്യാപിക

Question: 97

' What a dirty city' എന്ന വാക്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉചിതമായ മലയാള പരിഭാഷ ഏത് ?

Aഎന്തു വൃത്തികെട്ട നഗരം

Bഎങ്ങനെ വൃത്തികെട്ട നഗരം

Cഎത്ര വൃത്തികെട്ട നഗരം

Dഎന്തൊരു വൃത്തികെട്ട നഗരം

Answer:

D. എന്തൊരു വൃത്തികെട്ട നഗരം

Question: 98

വിപരീതപദമെന്ത് - ബാലിശം ?

Aവയോജകം

Bകഠിനം

Cപ്രൗഢം

Dധാലിശം

Answer:

C. പ്രൗഢം

Question: 99

ഒരു ടാങ്കിൽ 1500 l വെള്ളം കൊള്ളും. അതിന്റെ 3/10 ഭാഗം വെള്ളം ഉണ്ട്. എങ്കിൽ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളമുണ്ടതിൽ ?

A450 l

B1050 l

C1000 l

D13 l

Answer:

A. 450 l

Question: 100

രാജുവിന് ഒരു തോട്ടം കിളയ്ക്കുന്നതിന് 20 മിനിറ്റു വേണം. ബിജുവിന് ഇതേ ജോലി ചെയ്യാൻ 25 മിനിറ്റ് വേണം, ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് ജോലി തുടങ്ങിയെങ്കിലും കുറച്ചു സമയത്തിനുശേഷം രാജു ജോലി മതിയാക്കി. പോയി. ബിജു ജോലി തുടർന്നു. ആകെ 15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പണി പൂർത്തിയാക്കി എങ്കിൽ ബിജു എത്ര സമയം തനിച്ച് ജോലി ചെയ്തു

A5 മിനിറ്റ്

B6 മിനിറ്റ്

C7 മിനിറ്റ്

D8 മിനിറ്റ്

Answer:

C. 7 മിനിറ്റ്