Question: 1

കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ ?

Aഎ.എൻ. ഷംസീർ

Bപി .സി .ജോർജ്

Cപി .രാമകൃഷ്ണൻ

Dഎം.ബി.രാജേഷ്

Answer:

A. എ.എൻ. ഷംസീർ

Question: 2

Tom received rich _____ for his recitation.

AComplements

Bcomplince

CComplimence

DCompliments

Answer:

D. Compliments

Explanation:

Complements - സമ്പൂര്‍ണ്ണമാകാന്‍ വേണ്ടിവരുന്ന അംശം, Compliments - ഉപചാരവാക്കുകള്‍.

Question: 3

10x6x4 = 953 -ഉം, 4x9x3 = 382 -ഉം ആയാൽ 7x5x3 = ?

A38

B15

C105

D642

Answer:

D. 642

Explanation:

10-1=9 6-5=4 4-1=3 7-1=6 5-1=4

Question: 4

'യൂണിവേഴ്സൽ ഫൈബർ' എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ?

Aപരുത്തി

Bചണം

Cസിൽക്ക്

Dനൈലോൺ

Answer:

A. പരുത്തി

Question: 5

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ?

Aസമചതുരം

Bമട്ടകോൺ

Cചതുരം

Dത്രികോണം

Answer:

B. മട്ടകോൺ

Question: 6

പാലരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് ജില്ലയിൽ?

Aകോഴിക്കോട്

Bവയനാട്

Cകൊല്ലം

Dഇടുക്കി

Answer:

C. കൊല്ലം

Explanation:

കേരളത്തിലെ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ആര്യങ്കാവിനടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്‌ പാലരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം (Palaruvi Waterfall). കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ പാലരുവിക്ക് ഏതാണ്ട് 91 മീറ്റർ ഉയരമുണ്ട് . ഇത് ഇന്ത്യയിലെ നാല്പതാമത്തെ വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമാണു്.

Question: 7

ഒരാൾ A -യിൽ നിന്ന് B-യിലേക്ക് സ്കൂട്ടറിൽ 40 കി.മി. മണിക്കൂർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ച് അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് B -യിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. എങ്കിൽ A -യിൽ നിന്നും B-യിലേക്കുള്ള ദൂരം എത്ര ?

A15 കി.മീ

B20 കി.മീ

C30 കി.മീ

D40 കി.മീ

Answer:

B. 20 കി.മീ

Explanation:

Distance=Speed*Time 40*1/2=20km

Question: 8

ഒരാൾ ആറു മീറ്റർ തെക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ചശേഷം 8 മീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നു. എന്നാൽഅയാൾ ഇപ്പോൾ യാത്ര ആരംഭിച്ച സ്ഥലത്തുനിന്നും എന്തകലത്തിലാണ് ?

A10 മീ

B14 മീ

C2 മീ

D7 മീ

Answer:

A. 10 മീ

Question: 9

Select the correct sentence:

AThe children are played with their toys

BThe children were played with their toys

CThe children is playing with their toys

DThe children are playing with their toys

Answer:

D. The children are playing with their toys

Explanation:

ഇവിടെ present continuous tense ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. present continuous tense : Subject + is/am/are +verb + ing. Children plural ആയതുകൊണ്ട് plural verb എഴുതണം.

Question: 10

Kishore is studying hard, but you are ……

Awell

Bnot

Cindustrious

Dfine

Answer:

B. not

Question: 11

An email account with storage area ?

AMailbox

BHyperlink

CAttachment

DVoiceMail

Answer:

A. Mailbox

Question: 12

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ സർവകലാശാല സ്ഥാപിതമായ വർഷം ?

A1905

B1910

C1916

D1919

Answer:

C. 1916

Question: 13

'Drunk as a lord' means

Aextremely drunk

Bvery clever

Cvery stupid

Dnone of these

Answer:

A. extremely drunk

Question: 14

If there is a will , there is a way

Aവേണമെങ്കിൽ ചക്ക വേരിലും കായ്ക്കും

Bവിജയത്തിന് കുറെ വഴികൾ ഉണ്ട്

Cവഴികൾ കുറെ ഉണ്ട് വിജയത്തിലേക്കു

Dപരാജയം വിജയത്തിന്റെ മുന്നോടി

Answer:

A. വേണമെങ്കിൽ ചക്ക വേരിലും കായ്ക്കും

Question: 15

To be indifferent ______ our work is a serious offence.

Ato

Bwith

Cabout

Dfor

Answer:

A. to

Question: 16

താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ 'സാർവജനീനം' എന്നത് ഏതിന്റെ ഒറ്റപ്പദമാണ് ?

Aഎല്ലാ ജനങ്ങളെയും സംബന്ധിക്കുന്നത്

Bഎല്ലാ കാലത്തേക്കും ഉള്ളത്

Cകടന്നുകാണാൻ കഴിവുള്ളവൻ

Dപറയുവാനുള്ള ആഗ്രഹം

Answer:

A. എല്ലാ ജനങ്ങളെയും സംബന്ധിക്കുന്നത്

Question: 17

ശരിയായ വാക്യം തെരഞ്ഞെടുക്കുക

Aദയവായി ആശുപത്രി വരാന്തയിൽ കൂട്ടം കൂടി നില്ക്കരുത്.

Bആശുപത്രി വരാന്തയിൽ കൂട്ടം കൂടി ദയവായി നില്ക്കരുത്.

Cആശുപത്രി വരാന്തയിൽ ദയവായി കൂട്ടംകൂടി നില്ക്കരുത്.

Dആശുപത്രി വരാന്തയിൽ കൂട്ടംകൂടി നില്ക്കരുത്.

Answer:

A. ദയവായി ആശുപത്രി വരാന്തയിൽ കൂട്ടം കൂടി നില്ക്കരുത്.

Question: 18

Change into reported speech. The boy said, " I like sweets".

AThe boy says that he liked sweets

BThe boy said that he had liked sweets

CThe boy said that he liked sweets

DThe boy says that he has liked sweets

Answer:

C. The boy said that he liked sweets

Question: 19

6X2 = 31 ഉം 8 x 4 = 42 ഉം ആയാൽ 2x2 എത്ര ?

A4

B11

C8

D10

Answer:

B. 11

Question: 20

She is very beautiful, .........?

Ais she

Bisn't she

Cis her

Disn't her

Answer:

B. isn't she

Explanation:

ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം positive ആണ്. ആയതിനാൽ tag negative ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന auxiliary verb 'is' ആണ്. Is ന്റെ negative 'isn't ' ആണ്. കൂടെ subject ആയ 'she' കൂടെ എഴുതണം.

Question: 21

വാഗർത്ഥങ്ങൾ എന്ന പദത്തിന്റെ വിഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?

Aവാക്കിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ

Bവാക്കും അർത്ഥവും

Cവാക്കിന്റെ അർത്ഥം

Dവാക്കും അർത്ഥങ്ങളും

Answer:

B. വാക്കും അർത്ഥവും

Question: 22

കൃശം എന്ന വാക്കിന്റെ വിപരീതം കണ്ടെത്തുക ?

Aമേദുരം

Bവിദൂരം

Cനൈസർഗ്ഗികം

Dക്രയം

Answer:

A. മേദുരം

Question: 23

The black bike ......... repaired at the moment.Choose the correct passive form.

Awas been

Bwas being

Cis been

Dis being

Answer:

D. is being

Explanation:

തന്നിരിക്കുന്ന വാചകം passive form of present continuous രൂപത്തിലാണ്. അതിനാൽ passive voice =object+is/are+being+v3+by+rest of the sentence.

Question: 24

കുളം തോണ്ടുക എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ത്

Aചപലന്മാരുടെ കൈയിലെ വിശിഷ്ടവസ്തു

Bനശിക്കുക

Cതെണ്ടുക

Dആപത്തിന്മേൽ ആപത്ത്

Answer:

B. നശിക്കുക

Question: 25

വീണ എന്ന പദത്തിന്റെ പര്യായം ഏത്

Aവെള്ളരി

Bവല്ലവി

Cവല്ലകി

Dവലടി

Answer:

C. വല്ലകി

Question: 26

' ഗോൾഗുംബസ് ' നിർമിച്ചത് ഏതു സുൽത്താന്മാരുടെ കാലത്താണ് ?

Aബാഹ്മിനി

Bലോധി

Cകുത്തബ് ഷാഹി

Dമുഗൾ

Answer:

A. ബാഹ്മിനി

Question: 27

' സ്വദേശാഭിമാനി ' പത്രം കണ്ടുകെട്ടിയ വർഷം ?

A1910

B1911

C1912

D1913

Answer:

A. 1910

Question: 28

The foreign word 'Ad nauseam' means

Aboring

Bunique

Cby the way

Din its original place

Answer:

A. boring

Explanation:

Ad nauseam=മടുപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത്

Question: 29

How many bits are in a nibble?

A8

B32

C16

D4

Answer:

D. 4

Question: 30

ചാന്നാർ കലാപത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു ?

Aമാറുമറയ്ക്കാനുള്ള അവകാശം

Bവഴി നടക്കാനുള്ള അവകാശം

Cക്ഷേത്രാരാധനയ്ക്കുള്ള അവകാശം

Dതൊഴിൽ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം

Answer:

A. മാറുമറയ്ക്കാനുള്ള അവകാശം

Question: 31

..... converts high level language in to machine level language.

Aassembler

Bcompiler

Cjava

DMs office

Answer:

B. compiler

Question: 32

ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ കിലോഗ്രാമിന് 50 രൂപ വെച്ച് ഓറഞ്ച് വാങ്ങി കിലോഗ്രാമിന് 55 രൂപാ വെച്ച് വിറ്റു.അയാൾക്ക് ലഭിച്ച ലാഭശതമാനം എത്ര ?

A5 %

Bലാഭമില്ല

C10 %

D50 %

Answer:

C. 10 %

Question: 33

Would you mind _____ the door?

Aopen

Bopening

Cto open

Dto opening

Answer:

B. opening

Explanation:

Would you mind നു ശേഷം Verb + ing എഴുതണം.

Question: 34

In which list Cyber laws of India is included?

AState list

Bconcurrent list

Cunion list

Dresiduary subject

Answer:

D. residuary subject

Question: 35

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ പ്രഥമ ഉപാധ്യക്ഷൻ?

Aസർദാർ കെ എം പണിക്കർ

Bവള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ

Cതകഴി

Dജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്

Answer:

B. വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ

Explanation:

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ - സർദാർ കെ എം പണിക്കർ

Question: 36

ഒരാൾ 8% പലിശ നൽകുന്ന ബാങ്കിൽ നിശ്ചിത തുക നിക്ഷേപിക്കുന്നു. വർഷാവസാനത്തിൽ 288 രൂപ പലിശയിനത്തിൽ ലഭിച്ചാൽ നിക്ഷേപിച്ച തുക?

A2400

B6000

C3600

D2800

Answer:

C. 3600

Explanation:

പലിശ = I = PNR 288 = Px8x1 / 100 P= 288x100 / 8 = 3600 രൂപ

Question: 37

Two cubes have their volumes in the ratio 1:27 Find the ratio of their surface areas

A1:9

B9:1

C27:1

D3:9

Answer:

A. 1:9

Explanation:

If the ratio of volume of two cubes is l: 27 ie a1³:a2³ =1:27 a1:a2 = 1:3 Surface area = a1²:a2² = 1²:3² = 1:9

Question: 38

A can do a piece of work in 10 days and B in 20 days. They begin together but A leaves 2 days before the completion of the work. The whole work will be done in.

A8 days

B7 2/3 days

C7 days

D6 days

Answer:

A. 8 days

Explanation:

Let the required days be x A work for (x-2) days, while 'B' work for 'x' days According to the question, (x - 2)/10 + x/20 = 1 2x - 4 +x = 20 3x =24 x = 8 days

Question: 39

The price of onions has been increased by 50%. In order to keep the expenditure on onions the same the percentage of reduction in consumption has to be

A50%

B33 1/3%

C33%

D30%

Answer:

B. 33 1/3%

Explanation:

Increase=50%=1/2= Decrease = 1/3 = 33 1/3 %

Question: 40

ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്രപ്രസാദിന് ഭാരതരത്ന പുരസ്കാരം ലഭിച്ച വർഷം?

A1960

B1962

C1964

D1966

Answer:

B. 1962

Explanation:

ഭാരതത്തിലെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ ഭാരതരത്ന 1954 ലാണ് ആദ്യമായി നൽകിയത് . ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആയിരുന്നു അന്നത്തെ രാഷ്ട്രപതി

Question: 41

A = +, B = - , C = x ആയാൽ 10 C 4 A 4 C 4 B 6-ന്റെ വില?

A40

B50

C56

D46

Answer:

B. 50

Explanation:

10 C 4 A 4 C4 B 6 = 10 x 4 + 4 x 4 - 6 = 40 + 16 - 6 = 56 - 6 = 50

Question: 42

ഒരാൾ ആകെ ദൂരത്തിന്റെ മൂന്ന് തുല്യദൂരങ്ങൾ മണിക്കൂറിൽ 40 km, 30 km, 15 km വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ ശരാശരി വേഗം?

A16

B32

C48

D24

Answer:

D. 24

Explanation:

ശരാശരി വേഗം = 3abc/ ab+bc+ac a=40 b = 30 c = 15 =(3 × 40 × 30 × 15) / (40 ×30 + 30 × 15 + 40 × 15) = 54000/2250 = 24

Question: 43

താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് ?

A10/11

B11/12

C12/13

D10/9

Answer:

A. 10/11

Explanation:

10/11 = 0.909, 11/12=0.917 12/13=0.92 , 10/9 =1.1

Question: 44

ഒരു ഗോളത്തിന്റെ ആരം ഇരട്ടിയായാൽ വ്യാപ്തം എത്ര മടങ്ങാകും?

A2മടങ്ങ്

B8 മടങ്ങ്

C6 മടങ്ങ്

D4 മടങ്ങ്

Answer:

B. 8 മടങ്ങ്

Explanation:

ഗോളത്തിന്റെ ആരം = r വ്യാപ്തം = 4/3πr³ ആരം ഇരട്ടിയായാൽ, = 2r വ്യാപ്തം = 4/3π(2r)³ = 8 × 4/3πr³ ഒരു ഗോളത്തിന്റെ ആരം ഇരട്ടിയായാൽ വ്യാപ്തം 8 മടങ്ങാകും

Question: 45

അച്ചടി അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തു?

Aഗൺ മെറ്റൽ

Bടൈപ്പ് മെറ്റൽ

Cകോയിനേജ് മെറ്റൽ

Dഇവയൊന്നുമല്ല

Answer:

B. ടൈപ്പ് മെറ്റൽ

Question: 46

ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ 7-ാമത്തെയും 5-ാമത്തെയും പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം 12 ആയാൽ പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര?

A12

B3

C6

D2

Answer:

C. 6

Explanation:

7th term - 5th term=12 7-ാമത്തെയും 5-ാമത്തെയും പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം 12 a+6d-(a+4d)=12 2d=12 d=6

Question: 47

ഏത് രാജ്യത്തിനെതിരെയാണ് 'സോളാർ വിൻഡ് ഹാക്ക്' എന്ന സൈബർ ആക്രമണം നടന്നിരിക്കുന്നത് ?

Aഓസ്‌ട്രേലിയ

Bഅമേരിക്ക

Cറഷ്യ

Dമലേഷ്യ

Answer:

B. അമേരിക്ക

Question: 48

ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റുന്നതിനായി സർക്കാരോ സ്ഥാപനങ്ങളോ നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായമെന്ത് ?

Aകടം

Bഗ്രാന്റ്

Cഫീസ്

Dപലിശ

Answer:

B. ഗ്രാന്റ്

Question: 49

മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന അനുച്ഛേദം ?

A12 - 35

B35 - 51

C14 - 40

Dഇവയൊന്നുമല്ല

Answer:

A. 12 - 35

Question: 50

കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റബറൈസ്‌ഡ്‌ റോഡ് ഏതാണ് ?

Aകോട്ടയം - കൊച്ചി

Bവൈക്കം - പെരുമ്പാവൂർ

Cകോട്ടയം - കുമളി

Dകോട്ടയം - തൊടുപുഴ

Answer:

C. കോട്ടയം - കുമളി

Question: 51

സർക്കാർ നിയന്ത്രണങ്ങളെ സമ്പൂർണമായി നിരാകരിക്കുന്ന പുത്തൻ സാമ്പത്തിക നയം അറിയപ്പെടുന്നത് ?

Aഉദാരവൽക്കരണം

Bആഗോളവൽക്കരണം

Cനവ ഉദാരവൽക്കരണം

Dഇതൊന്നുമല്ല

Answer:

C. നവ ഉദാരവൽക്കരണം

Question: 52

താഴെ പറയുന്നതിൽ പിതാമഹൻ എന്നതിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏതാണ്?

Aപിതാമഹ

Bപിതാമഹനി

Cപിതാമഹി

Dഇവയൊന്നുമല്ല

Answer:

C. പിതാമഹി

Explanation:

*പിതാമഹൻ- പിതാമഹി *നാമം സ്ത്രീയോ, പുരുഷനോ, നപുംസകമോ എന്നു കാണിക്കുന്നതാണ് ലിംഗം. *പുരുഷനെ കുറിക്കുന്ന നാമപദം ആണ് പുല്ലിംഗം. *സ്ത്രീയെ കുറിക്കുന്ന നാമപദം ആണ് സ്ത്രീലിംഗം. * സ്ത്രീ-പുരുഷ വ്യത്യാസം ഇല്ലാത്തതാണ് നപുംസകലിംഗം.

Question: 53

മദ്യനിരോധനം നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന വകുപ്പ് താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ?

Aവകുപ്പ് 45

Bവകുപ്പ് 47

Cവകുപ്പ് 48

Dവകുപ്പ് 50

Answer:

B. വകുപ്പ് 47

Question: 54

കോമൺവെൽത്ത് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ?

Aന്യൂഡൽഹി

Bഒട്ടാവ

Cകാൻബറ

Dഹരാരേ

Answer:

A. ന്യൂഡൽഹി

Question: 55

ഇവയിൽ സ്ത്രീലിംഗ ബഹുവചനം അല്ലാത്തത് ഏത്?

Aവനിതകൾ

Bഅമ്മമാർ

Cസ്നേഹിതമാർ

Dതട്ടാന്മാർ

Answer:

D. തട്ടാന്മാർ

Question: 56

ആഗോളതലത്തിൽ അഭയാർത്ഥി പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് വേണ്ടി രൂപീകൃതമായ സ്ഥാപനം ഏത് ?

AUNHRC

BUNCHR

CUNHCR

DUNEP

Answer:

C. UNHCR

Question: 57

ഫ്രാൻസിനേയും ഇറ്റലിയേയും വേർതിരിക്കുന്ന പർവതനിര ഏത് ?

Aപൈറനീസ്

Bആൽപ്‌സ്

Cറുവൻസോരി

Dബാൾക്കൻ

Answer:

B. ആൽപ്‌സ്

Question: 58

ശ്രീപത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ?

Aകണ്ണൂർ

Bതിരുവനന്തപുരം

Cകൊല്ലം

Dആലപ്പുഴ

Answer:

B. തിരുവനന്തപുരം

Question: 59

സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ എത്രാമത്തെ സെൻസസ് ആണ് 2011ൽ നടന്നത് ?

A15

B11

C9

D7

Answer:

D. 7

Explanation:

സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സെൻസസ് നടന്നത് 1951ലാണ്. ആയതിനാൽ തന്നെ 2011ൽ നടന്നത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ഏഴാമത്തെയും ഇന്ത്യയിലെ പതിനഞ്ചാമത്തേയുമാണ്.

Question: 60

ജനസംഖ്യ വളർച്ചയെ നിയന്ത്രിച്ചു അതുവഴി രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക പുരോഗതി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനെ പറയുന്നത് ?

Aജനസംഖ്യയുടെ അനുകൂല വളർച്ച

Bജനസംഖ്യയുടെ പ്രതികൂല വളർച്ച

Cദേശീയ ജനസംഖ്യ നയം

Dജനസംഖ്യ ആസൂത്രണം

Answer:

C. ദേശീയ ജനസംഖ്യ നയം

Explanation:

ദേശീയ ജനസംഖ്യ നയം - ജനസംഖ്യ വളർച്ചയെ നിയന്ത്രിച്ചു അതുവഴി രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക പുരോഗതി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത്. 1976ലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ജനസംഖ്യ നയം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 2000 മെയ് 11 ആണ് ജനസംഖ്യ കമ്മീഷൻ സ്ഥപിതമായത്. പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ജനസംഖ്യ കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാൻ.

Question: 61

അറ്റോർണി ജനറലിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ഏത് ?

Aആർട്ടിക്കിൾ 165

Bആർട്ടിക്കിൾ 76

Cആർട്ടിക്കിൾ 338

Dആർട്ടിക്കിൾ 338 A

Answer:

B. ആർട്ടിക്കിൾ 76

Question: 62

പഞ്ചായത്തീരാജിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നവീകരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി 1985-ൽ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ നിയമിച്ച കമ്മിറ്റി?

Aഅശോക് മേത്ത കമ്മിറ്റി

Bജി.വി.കെ റാവു കമ്മിറ്റി

Cഎൽ.എം.സിംഗ്‌വി കമ്മിറ്റി

Dപി.കെ.തുങ്കൻ കമ്മിറ്റി

Answer:

B. ജി.വി.കെ റാവു കമ്മിറ്റി

Question: 63

രാമചരിതത്തിന്റെ കർത്താവ് ആരാണ് ?

Aഇരയിമ്മൻ തമ്പി

Bചീരാമകവി

Cചെറുശ്ശേരി

Dഉണ്ണായി വാര്യർ

Answer:

B. ചീരാമകവി

Question: 64

സച്ചിൻ 100-ാമത്തെ സെഞ്ച്വറി നേടിയ സ്റ്റേഡിയം ഏത് ?

Aഈഡൻ ഗാർഡൻസ് സ്റ്റേഡിയം

Bപെർത്ത് സ്റ്റേഡിയം

Cബംഗ്ലാ നാഷണൽ സ്റ്റേഡിയം

Dവാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയം

Answer:

C. ബംഗ്ലാ നാഷണൽ സ്റ്റേഡിയം

Question: 65

ഇന്ത്യയിലെ സിഗരറ്റിൻ്റെയും മറ്റ് പുകയില ഉത്പന്നങ്ങളുടെയും ഉത്പാദനം, വിതരണം, വ്യാപാരം എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും പരസ്യം നിരോധിക്കുന്നതിനുമുള്ള നിയമം ഏത് ?

ADrugs Control Act, 1950

BThe Cigarettes and other Tobacco Products Act,2003, 2003

CThe Prevent of Food Adulteration Act, 1954

DFood and Safety Standards Act, 2006

Answer:

B. The Cigarettes and other Tobacco Products Act,2003, 2003

Question: 66

ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യ ഉപാധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു ?

AM N റോയ്

Bജോൺ മത്തായി

CK C നിയോഗി

Dഗുൽസാരി ലാൽ നന്ദ

Answer:

D. ഗുൽസാരി ലാൽ നന്ദ

Question: 67

ആണവോർജ്ജ കമ്മീഷൻ സ്ഥാപിതമായത് ഏത് വർഷം ?

A1948

B1946

C1950

D1965

Answer:

A. 1948

Question: 68

ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ തദ്ദേശീയ ലൈറ്റ്കോബാറ്റ് ഫയർ ക്രാഫ്റ്റായ തേജസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ആരാണ്?

Aകോട്ട ഹരിനാരായണൻ

Bഹോമി ജെ ബാബ

Cഅനിൽ കക്കോത്കർ

Dഅബ്ബാസ് മിത്ര

Answer:

A. കോട്ട ഹരിനാരായണൻ

Question: 69

ഒരു ക്ലോക്കിലെ സമയം 6:15 ആയാൽ അതിന്റെ പ്രതിബിംബത്തിലെ സമയം എത്ര ?

A6:45

B9:15

C5:45

D8:15

Answer:

C. 5:45

Question: 70

Central Administrative Tribunal is a :

AConstitutional body

BRegulatory body

CStatutory body

DParliamentary committee

Answer:

C. Statutory body

Question: 71

Who coined the term fibre optics?

ACV Raman

BFleming

CLeon Foucault

DNarinder singh kapani

Answer:

D. Narinder singh kapani

Question: 72

സിൽക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉദ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ?

Aതമിഴ്നാട്

Bബിഹാർ

Cരാജസ്ഥാൻ

Dകർണ്ണാടക

Answer:

D. കർണ്ണാടക

Question: 73

തിരുവിതാംകൂർ പൂർണ്ണമായും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അധീനതയിലായ സമയത്തെ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ആരായിരുന്നു ?

Aകാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മ

Bഅവിട്ടം തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ

Cസ്വാതി തിരുനാൾ രാമവർമ്മ

Dഉത്രം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ

Answer:

B. അവിട്ടം തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ

Question: 74

റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ഏത് വർഷം ?

A1949 ജനുവരി 1

B1934 ഏപ്രിൽ 10

C1935 ഏപ്രിൽ 1

D1951 മാർച്ച് 31

Answer:

C. 1935 ഏപ്രിൽ 1

Question: 75

പുതിയതായി നിലവിൽ വന്ന 200 രൂപ കറൻസി നോട്ടിൽ ആലേഖനം ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ചിത്രം ഏത് ?

Aകൊണാർക്കിലെ സൂര്യക്ഷേത്രം

Bഎല്ലോറ ഗുഹകൾ

Cസാഞ്ചി സ്തൂപം

Dചെങ്കോട്ട

Answer:

C. സാഞ്ചി സ്തൂപം

Question: 76

1967 ൽ എട്ടാം പട്ടികയിൽ 15-ാമത് ഭാഷയായി സിന്ധി ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഏത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് ?

A21-ാം ഭേദഗതി

B31-ാം ഭേദഗതി

C35-ാം ഭേദഗതി

D42-ാം ഭേദഗതി

Answer:

A. 21-ാം ഭേദഗതി

Explanation:

21-ാം ഭേദഗതി സമയത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി - ഇന്ദിരാഗാന്ധി രാഷ്‌ട്രപതി - വി.വി ഗിരി

Question: 77

2021 ഏപ്രിൽ മാസം DRDO വിജകരമായി പരീക്ഷിച്ച air to air മിസൈൽ ?

Aശക്തി

Bഅഗ്നി - 2

Cപൈത്തൺ -5

Dപ്രിത്വി

Answer:

C. പൈത്തൺ -5

Question: 78

കോവിഡിനെ നേരിടാൻ ഡി.ആർ.ഡി.ഓ വികസിപ്പിച്ച മരുന്ന് ?

Aസിനോഫാം

B2-ഡിജി

Cഎപ്പിവാക്

Dകോൺവിഡേഷ്യ

Answer:

B. 2-ഡിജി

Explanation:

• DRDO -> Defence Research and Development Organisation • 2DG -> ഡി ഓക്സി-ഡി-ഗ്ലുക്കോസ്)

Question: 79

2021ലെ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ മികച്ച നടനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ?

Aഅക്ഷയ് കുമാർ

Bഅനുപം ഖേർ

Cസുനിൽ ഷെട്ടി

Dരൺവീർ സിംഗ്

Answer:

B. അനുപം ഖേർ

Explanation:

ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിനാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്

Question: 80

2021ലെ 47മത് G7 ഉച്ചകോടിയുടെ വേദി ?

Aബ്രിട്ടൻ

Bഓസ്‌ട്രേലിയ

Cഇന്ത്യ

Dജപ്പാൻ

Answer:

A. ബ്രിട്ടൻ

Explanation:

ജി-7 രാജ്യങ്ങൾ : അമേരിക്ക, കാനഡ, ജപ്പാൻ, ഫ്രാൻസ് ,ജർമനി, ഇറ്റലി, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ,ബ്രിട്ടൻ.

Question: 81

കുട്ടികൾക്കും രക്ഷാകർത്തകൾക്കും വേണ്ടി CBSE പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ കൗൺസിലിംഗ് അപ്ലിക്കേഷൻ ?

AStudLife

BDost for Life

CMind Shift

DBetter Help

Answer:

B. Dost for Life

Question: 82

കോവിഡ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന മാനസികസമ്മർദം കുറയ്ക്കാൻ സർക്കാർ ആരംഭിച്ച സൈക്കോസോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് പ്രോഗ്രാം ?

Aബ്രേക്ക് ദി ചെയിൻ

Bഒറ്റയ്ക്കല്ല ഒപ്പമുണ്ട്

Cകരുതല്‍ തന്നെ കവചം

Dനമ്മൾ അതിജീവിക്കും

Answer:

B. ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഒപ്പമുണ്ട്

Explanation:

കോവിഡ് പോസിറ്റീവാകുന്നവരെ വിളിക്കുകയും അവരുടെ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ആവശ്യങ്ങളും ചോദിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നു.

Question: 83

ആസാമിന്റെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രി ?

Aരാജ്ദീപ് റോയ്

Bഎൻ. ബിരൺ സിങ്

Cഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ

Dസർവാനന്ദ സോനോവൽ

Answer:

C. ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ

Explanation:

• അസമിന്റെ 15-മത് മുഖ്യമന്ത്രി - ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ • അധികാരത്തിൽ വന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി - ബിജെപി

Question: 84

2021-ലെ ലോക നഴ്സസ് ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം ?

AA vital resource for health

BHealth is a Human right

CNursing the World to Health

DA Vision for future healthcare

Answer:

D. A Vision for future healthcare

Explanation:

ആധുനിക നഴ്സിങ്ങിന്റെ ശിൽപി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫ്ളോറൻസ് നൈറ്റിംഗേലിന്റെ ജൻമദിനമായ മേയ് 12 ആണ് അന്താരാഷ്ട്ര നഴ്സസ് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്.

Question: 85

കോവിഡ് ബാധിതരില്ലാത്ത സംസ്ഥാനത്തെ ഏക പഞ്ചായത്ത് ?

Aസുൽത്താൻ ബത്തേരി

Bമറയൂർ

Cഇടമലക്കുടി

Dഇരിട്ടി

Answer:

C. ഇടമലക്കുടി

Explanation:

ഗോത്രവർഗ പഞ്ചായത്തായ ഇടമലക്കുടിയിൽ ഇതുവരെ ആർക്കും കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. മൂന്നാറിനെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന ഇടമലക്കുടിയിൽ സർക്കാർ റേഷൻ ഒഴികെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒരാൾ പോയി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങും.ശേഷം ഇദ്ദേഹം നിരീക്ഷണത്തിൽ പോകും. 26 കുടികളിലായി എണ്ണൂറോളം കുടുംബങ്ങളാണ് ഇടമലക്കുടിയിൽ ഉള്ളത്. ഈ കുടുംബങ്ങളിലുള്ളവർക്കല്ലാതെ ആർക്കും ഇവിടേക്ക് പ്രവേശനമില്ല.

Question: 86

അറബിക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മഴയ്ക്കും കാരണമായ ' ടൗട്ടേ ' ചുഴലിക്കാറ്റിന് ആ പേര് നൽകിയ രാജ്യം ?

Aശ്രീലങ്ക

Bമ്യാന്മാർ

Cഇന്ത്യ

Dമാലിദ്വീപ്

Answer:

B. മ്യാന്മാർ

Explanation:

ടൗട്ടേ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം - ഗൗളി

Question: 87

അമേരിക്കയ്ക്ക് ശേഷം ചൊവ്വയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ റോവർ ഇറക്കിയ ചൈനയുടെ ആദ്യ ചൊവ്വാ ദൗത്യം ?

Aവെൻ‌ചാങ് - 1

Bടിയാൻവെൻ-1

Cപേർസിയവറൻസ്

Dഷെൻ‌ഷൗ - 1

Answer:

B. ടിയാൻവെൻ-1

Explanation:

• ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചൊവ്വയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങിയ റോവർ - "ജൂറോങ് " ( ചൈനീസ് അഗ്നിദേവന്റെ പേര്) • ഇന്ത്യക്കും യു.എ.ഇക്കും ശേഷം ചൊവ്വാ ദൗത്യം വിജയിപ്പിച്ച മൂന്നാമത്തെ ഏഷ്യൻ രാജ്യം - ചൈന • വിക്ഷേപണ തീയതി - 2020 ജൂലൈ 23 • വിക്ഷേപണ വാഹനം - ലോങ് മാർച്ച് 5

Question: 88

മിക്സഡ് മാർഷ്യൽ ആർട്‌സ് (MMA) കിരീടം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരം ?

Aഅർജൻ സിംഗ് ഭുള്ളർ

Bആകാശ് റാണ

Cഅഭിജിത് ബുൾഡോഗ് പേട്കർ

Dഅജയ് കാന്ത് പായൽ

Answer:

A. അർജൻ സിംഗ് ഭുള്ളർ

Explanation:

• ബോക്സിങ്, ഗുസ്തി തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഒന്നിക്കുന്ന മത്സരയിനമാണ് എംഎംഎ (MMA) • അൾട്ടിമേറ്റ് ഫൈറ്റിങ് ചാംപ്യൻഷിപ് എന്ന UFC-യാണു പേരുകേട്ട MMA പോരാട്ടം.

Question: 89

ബിബിസി മാതൃകയിൽ ദൂരദർശൻ ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ ചാനൽ ?

Aഡി ഡി ഇന്ത്യ

Bഡി ഡി ഇന്റർനാഷണൽ

Cഇന്ത്യ ടൈംസ്

Dഇന്ത്യ സ്റ്റോറി

Answer:

B. ഡി ഡി ഇന്റർനാഷണൽ

Question: 90

ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ വിധി പ്രകാരം പുതിയ ക്വാറികൾക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ട കുറഞ്ഞ ദൂരപരിധി ?

A100 മീറ്റർ

B500 മീറ്റർ

C50 മീറ്റർ

D200 മീറ്റർ

Answer:

D. 200 മീറ്റർ

Question: 91

കേരളത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷനായി നിയമിതനായത് ?

Aരഞ്ജിത് തമ്പാൻ

Bസുരേഷ് ബാബു തോമസ്

Cവി.കെ.രാമചന്ദ്രൻ

Dടി.എ.ഷാജി

Answer:

D. ടി.എ.ഷാജി

Explanation:

കേരളത്തിന്റെ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ - കെ ഗോപാലകൃഷ്ണ കുറുപ്പ്

Question: 92

ഗാർഹിക പീഡനങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ തപാൽ വകുപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തുന്ന പദ്ധതി ?

Aദൂതൻ

Bരക്ഷാസന്ദേശ്

Cപോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഓൺ വീൽസ്

Dരക്ഷാദൂത്

Answer:

D. രക്ഷാദൂത്

Explanation:

ഫോൺ, ഇന്റർനെറ്റ് എന്നിവ വഴി പരാതിപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത സ്ത്രീകൾക്കായാണ് സംസ്ഥാന വനിതാശിശു വികസനവകുപ്പ് തപാൽ വകുപ്പുമായി ചേർന്ന് ‘രക്ഷാദൂത്’ എന്ന പേരിൽ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്.

Question: 93

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വാക്സിനേഷൻ സെന്റർ സ്ഥാപിതമാകുന്നത് ?

Aഖത്തർ

Bജപ്പാൻ

Cഅമേരിക്ക

Dയൂ.എ.ഇ

Answer:

A. ഖത്തർ

Question: 94

ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങാൻ വായ്പ ലഭ്യമാക്കുന്ന കേരള സഹകരണ വകുപ്പ് പദ്ധതി ?

Aവൈറ്റ് ബോർഡ്

Bവിദ്യാ തരംഗിണി

Cവിദ്യാമിത്രം

Dവിദ്യാ ശ്രീ

Answer:

B. വിദ്യാ തരംഗിണി

Explanation:

വിദ്യാ തരംഗിണി പദ്ധതി പ്രകാരം ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് മൊബൈൽ വാങ്ങാൻ 10,000 രൂപ വായ്പ നൽകും. കുടുംബശ്രീയും കെ. എസ്. എഫ്. ഇ യും സംയുക്തമായി പ്രവർത്തിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ് ലഭ്യമാക്കുന്ന പദ്ധതി - വിദ്യാ ശ്രീ

Question: 95

B യുടെ സഹോദരിയാണ് A . C യുടെ സഹോദരനാണ് B . D യുടെ മകനാണ് C . എങ്കിൽ A യുടെ ആരാണ് D ?

Aഅമ്മ

Bമകൻ

Cമകൾ

Dഅമ്മാവൻ

Answer:

A. അമ്മ

Explanation:

D യുടെ മകനാണ് C C , B എന്നിവർ സഹോദരങ്ങളാണ് ഇവരുടെ സഹോദരിയാണ് A അത്കൊണ്ട് A യുടെ അച്ഛനോ , അമ്മയോ ആയിരിക്കും D ഓപ്ഷനിൽ ഉള്ളത് - അമ്മ

Question: 96

11: 20 എന്ന സമയത്ത് ക്ലോക്കിലെ സൂചികൾ തമ്മിലുള്ള കോണളവ് ?

A120 °

B130 °

C140 °

D150 °

Answer:

C. 140 °

Question: 97

ഒരു മാസത്തിലെ ഏഴാമത്തെ ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് ദിവസം മുൻപുള്ള ദിവസമാണ്. എന്നാൽ ആ മാസത്തിലെ 19 -ാം മത്തെ ദിവസം ?

Aഞായർ

Bതിങ്കൾ

Cശനി

Dബുധൻ

Answer:

A. ഞായർ

Question: 98

12 മണിക്ക് വരേണ്ട ട്രെയിൻ ആദ്യ ദിവസം 12:30 ന് വന്നു. രണ്ടാം ദിവസം 1.20 നും. മൂന്നാം ദിവസം 2.30 നും നാലാം ദിവസം 4 മണിക്കും വന്നാൽ അടുത്ത ദിവസം എത്ര മണിക്ക് വരാനാണ് സാധ്യത ?

A5:50

B5:30

C6:20

D6:40

Answer:

A. 5:50

Question: 99

തൺ + നീർ

Aതണ്ണീർ

Bതന്നീർ

Cതണ്ണീര്

Dതണീർ

Answer:

A. തണ്ണീർ

Question: 100

' ഗാഡ്‌ഗിൽ മോഡൽ ' നടപ്പിലാക്കിയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏത് ?

Aമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി

Bനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി

Cഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി

Dഎട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി

Answer:

B. നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി