Question:

⅓ + ⅙ - 2/9 = _____

A5/18

B1/9

C4/18

D13/18

Answer:

A. 5/18


Related Questions:

2232 \frac23 ൻ്റെ വ്യുൽക്രമം :

1+11121+\frac{1} {1-\frac{1}{2}} =

2/10 + 3/100 + 5/1000 എന്ന തുക സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ ദശാംശരൂപം എന്ത് ?

A-യുടെ കൈവശമുള്ള തുകയുടെ 2/5 ഭാഗമാണ് B -യുടെ കൈവശമുള്ളത്. B -യുടെ കൈവശമുള്ളതുകയുടെ 7/9 ഭാഗമാണ് C-യുടെ കൈവശമുള്ളത്. മൂന്നു പേരുടെയും കൈവശമുള്ള ആകെ തുക770 രൂപയായാൽ A-യുടെ കൈവശമുള്ള തുക എത്ര?

ആരോഹണക്രമത്തിൽ എഴുതുക. 3/4,1/4,1/2