Question:

A91

B84

C69

D78

Answer:

A. 91

Explanation:

Column 1: 6 × 8 - 8 = 48 - 8 = 40 Column 2: 21 × 25 - 25 = 525 - 25 = 500 Column 3: 14 × 7 - 7 = 98 - 7 = 91


Related Questions:

3, 7, 23, 95, ?

4, 9, 13, 22, 35 _____ അടുത്ത പദം ഏത് ?

2, 9, 28, 65, 126, 217, ___?

U, 0, I, .... , A

ഒരു പദം വിട്ടുപോയ ഒരു ശ്രേണി തന്നിരിക്കുന്നു. തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും ശ്രേണി പൂർത്തിയാക്കുന്ന ശരിയായ ബദൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുക 1T18, 3Q21, 5N24, 7K27, ?