Question:

0.02 x 0.4 x 0.1 = ?

A0.0008

B0.008

C0.08

D0.837

Answer:

A. 0.0008

Explanation:

4 x 2 x 1 = 8 ആകെയുള്ള ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങൾ - 4 അതുകൊണ്ട് ഉത്തരത്തിൽ 8 പിന്നിലേക്ക് 4 ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും = 0.0008


Related Questions:

841 + 673 - 529 = _____

ഏതു സംഖ്യ ഇരട്ടിക്കുമ്പോഴാണ് 64 -ന്റെ 1/4 കിട്ടുക ?

ഒരു സംഖ്യയുടെ 1/3 അതെ സംഖ്യയുടെ 1/ 2 നേക്കാൾ 20 കുറവാണ്. ഈ സംഖ്യയുടെ 70 % എത്രയാണ് ?

8127×14444\frac {81}{27} \times \frac {144}{44} ൻ്റെ ലഘു രൂപം ?

അപ്പുവിന്റെയും അമ്മുവിന്റെയും വയസ്സുകൾ 1 : 2 എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ്. 15 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അംശബന്ധം 2 : 3 ആകും. എങ്കിൽ അമ്മുവിന്റെ വയസ്സ് എത്ര ?