Question:

0.02 x 0.4 x 0.1 = ?

A0.0008

B0.008

C0.08

D0.837

Answer:

A. 0.0008

Explanation:

4 x 2 x 1 = 8 ആകെയുള്ള ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങൾ - 4 അതുകൊണ്ട് ഉത്തരത്തിൽ 8 പിന്നിലേക്ക് 4 ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും = 0.0008


Related Questions:

1.004 - 0.0542 =

രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക 10. അവയുടെ ഗുണനഫലം 20 എങ്കിൽ സംഖ്യകളുടെ വ്യു‌ൽക്രമങ്ങളുടെ തുക എത്ര?

ഏതു സംഖ്യ ഇരട്ടിക്കുമ്പോഴാണ് 64 -ന്റെ 1/4 കിട്ടുക ?

ഒരു സംഖ്യയുടെ 1/3 അതെ സംഖ്യയുടെ 1/ 2 നേക്കാൾ 20 കുറവാണ്. ഈ സംഖ്യയുടെ 70 % എത്രയാണ് ?

841 + 673 - 529 = _____