Question:

1, 3, 7, 15 ,____ ഈ ശ്രണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് ?

A25

B31

C30

D33

Answer:

B. 31

Explanation:

1 + 2 = 3

3 + 4 = 7

7 + 8 = 15

15 + 16 = 31


Related Questions:

ശ്രേണിയിലെ തെറ്റായ സംഖ്യ ഏത്?

7, 28, 63, 124, 215, 342, 511

3, 6, 12, 24, .... ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ?

2, 5, 9, 19 എന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം ഏത് ?

ഒരു പദം വിട്ടുപോയ ഒരു ശ്രേണി തന്നിരിക്കുന്നു. തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും ശ്രേണി പൂർത്തിയാക്കുന്ന ശരിയായ ബദൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുക

1T18, 3Q21, 5N24, 7K27, ?

ശ്രേണി പൂർത്തിയാക്കുക ?

3 , 4 , 8 , 17 , 33 , 58 , _____