Question:

10 : 101 :: 20 : ?

A201

B400

C102

D401

Answer:

D. 401

Explanation:

10:101::20: ? 10 : 10²+1::20 : 20²+1 10 : 101 :: 20 : 401


Related Questions:

തറയിൽ ലംബമായി ആയി നിൽക്കുന്ന രണ്ട് തൂണുകളിൽ ഒന്നിന്റെ അഗ്രം മറ്റേതിനേക്കാൾ ഉയർന്നാണ് നിൽക്കുന്നത് അവരുടെ ആഗ്രങ്ങൾ തമ്മിൽ 10 മീറ്ററും ചുവടുകൾ തമ്മിൽ 8 മീറ്ററും അകലം ഉണ്ട് എങ്കിൽ തൂണുകളുടെ ഉയരങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ?

5 : 27 :: 9 : ?

If NewDelhi = 8, Arunachal =9, then Thiruvananthapuram =

ഒരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും രണ്ട് ആൺമക്കളുണ്ട്. ഓരോ ആൺകുട്ടിക്കും ഒരു സഹോദരിയുണ്ട്. എങ്കിൽ ആവീട്ടിൽ എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ട് ?

25x14 = 40, 36x54=360 ആയാൽ 72x65 = .........