Question:

10 : 101 :: 20 : ?

A201

B400

C102

D401

Answer:

D. 401

Explanation:

10:101::20: ? 10 : 10²+1::20 : 20²+1 10 : 101 :: 20 : 401


Related Questions:

ഒരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും രണ്ട് ആൺമക്കളുണ്ട്. ഓരോ ആൺകുട്ടിക്കും ഒരു സഹോദരിയുണ്ട്. എങ്കിൽ ആവീട്ടിൽ എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ട് ?

If x means addition, - means division,+ means subtraction and / means multiplication then the value of : 4 - 4 x 4 / 4 + 4 - 4 is equal to:

1-2+3-4+5-6+7-8+9 എത്ര ?

5 : 27 :: 9 : ?

36 : 324 :: 11 : ?