Question:

10, 25, 46, 73, 106, ---- ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം ഏത് ?

A141

B147

C151

D145

Answer:

D. 145

Explanation:

First number in the series is10 10 + 3*5=10+15=25 25 + 3*7=25+21=46 46 + 3*9=46+27=73 73 + 3*11=73+33=106 106 + 3*13=106+39=145


Related Questions:

A, D, H, M, ....... എന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദമേത് ?

ശ്രേണിയിലെ തെറ്റായ പദം ഏത് ? 2, 5, 10, 50, 500, 5000

ഒരു പദം വിട്ടുപോയ ഒരു ശ്രേണി തന്നിരിക്കുന്നു. തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും ശ്രേണി പൂർത്തിയാക്കുന്ന ശരിയായ ബദൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുക

1T18, 3Q21, 5N24, 7K27, ?

ab_d_a_cd_ _bc_ea

4, 2,1,1/2,-----