Question:

1.004 - 0.0542 =

A0.462

B0.9498

C0.498

D0.9858

Answer:

B. 0.9498

Explanation:

1.004 - 0.0542 = 0.9498


Related Questions:

ശരിയായ ഗണിതക്രിയകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. ചോദ്യചിഹ്നമുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക. (4 ? 4)? 4 = 5

100000 - 9899 = ..... ?

8127×14444\frac {81}{27} \times \frac {144}{44} ൻ്റെ ലഘു രൂപം ?

താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക കാണുക? 13.07, 21, 0.3, 1.25, 0.137, 26.546

841 + 673 - 529 = _____