Question:

1.004 - 0.0542 =

A0.462

B0.9498

C0.498

D0.9858

Answer:

B. 0.9498

Explanation:

1.004 - 0.0542 = 0.9498


Related Questions:

100000 - 9899 = ..... ?

താഴെയുള്ള സമവാക്യം ശരിയാകുന്നതിന് പരസ്പരം മാറ്റേണ്ട രണ്ടുഗണിത ചിഹ്നങ്ങൾ ഏതൊക്കെ? 9+8x10-4÷2 = 80

At the end of a conference, the ten people present all shakehands with each other once. How many shakehands will there be altogether

8127×14444\frac {81}{27} \times \frac {144}{44} ൻ്റെ ലഘു രൂപം ?

തുടർച്ചയായ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ എടുത്ത് യഥാക്രമം 2,3, 4 എന്നിവ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ തുക 74 ആകുന്നു . സംഖ്യകൾ കണ്ടെത്തുക.