Question:

11 , 8 , 4 , -1 , _____ അടുത്ത സംഖ്യ ?

A-6

B-8

C-7

D-5

Answer:

C. -7

Explanation:

3 , 4 , 5 എന്നി സംഖ്യകൾ കുറച്ചു . ഇനി അടുത്ത സംഖ്യ ലഭിക്കാൻ 6 കുറക്കുക


Related Questions:

P2C, R4E, T6G, .....

വിട്ടുപോയത്‌ ഏത് 16,33 ,65,131,________

ചുവടെയുള്ള ശ്രേണിയിൽ തുടർന്നുവരുന്ന സംഖ്യയേത് 1, 8, 27, 64… ?

Complete the series: 5,10,30,120,….......

ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത്?

8, 50, 260 , _______