Question:

1/5 ÷ 4/5 = ?

A4/5

B1/5

C1/4

D5/4

Answer:

C. 1/4

Explanation:

1/5 ÷ 4/5 ഹരിക്കേണ്ട സംഖ്യയുടെ വ്യൂൽ ക്രമം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക. 1/5 X 5/4 = 1/4


Related Questions:

1471\frac47 +7137\frac13+3353\frac35 =

48 ന്റെ നാലിലൊന്നിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് എത്ര?

2.7×2.7×2.7+2.3×2.3×2.3(2.7)22.7×2.3+(2.3)2 \frac{2.7 \times 2.7 \times2.7 + 2.3 \times 2.3 \times 2.3 }{ (2.7)^2 - 2.7 \times 2.3 + (2.3)^2} -ന്റെ വില:

If (4x+1)/ (x+1) = 3x/2 then the value of x is:

If a/3 = b/4 = c/7 ആയാൽ (a+b+c)/c എത്ര