Question:

15 17 32 49 81 130 ..... ?

A179

B211

C194

D226

Answer:

B. 211

Explanation:

1517 32 49 81 130 ? 15 + 17 = 32 17 + 32 = 49 32 +49 = 81 81+130 = 211


Related Questions:

2 , 3 , 8 , 63 , _____ ?

ഒരു പദം വിട്ടുപോയ ഒരു ശ്രേണി തന്നിരിക്കുന്നു. തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും ശ്രേണി പൂർത്തിയാക്കുന്ന ശരിയായ ബദൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുക

1T18, 3Q21, 5N24, 7K27, ?

10, 25, 46, 73, 106, ---- ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം ഏത് ?

3, 6, 12, 24, .... ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ?

Complete the series: 5,10,30,120,….......