Question:

സാധാരണ പലിശയുള്ള ഒരു പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ, 4 വർഷത്തിനുള്ളിൽ,18,000 രൂപ 36,000 രൂപയായി മാറുന്നു. അതേ തുക, അതേ വാർഷിക പലിശ നിരക്കിൽ, കൂട്ടുപലിശയുടെ ഒരു പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ, 2 വർഷത്തിന് ശേഷം എത്ര തുക ലഭിക്കും?

A29225 രൂപ

B29825 രൂപ

C28125 രൂപ

D27625 രൂപ

Answer:

C. 28125 രൂപ

Explanation:

മുടക്കുമുതൽ തുക18,000 രൂപ 4 വർഷത്തിനു ശേഷമുള്ള തുക 36,000 രൂപയാണ്. സാധാരണ പലിശ =36000 - 18000 = 18000 സാധാരണ പലിശ = മുടക്കുമുതൽ × നിരക്ക് × കാലയളവ്/100 സാധാരണ പലിശ = 18,000 × R × 4/100 18,000 = 18,000 × 4 × R/100 R = 25% തുക = 18,000[1 + 25/100]² = 18,000 × 25/16 = 28,125 രൂപ


Related Questions:

30 cm വ്യാസമുള്ള ഒരു ഗോളത്തിൽ നിന്ന് 5 cm ആരമുള്ള എത്ര ഗോളങ്ങൾ ഉരുക്കിയെടുക്കാം?

വർഷത്തിൽ കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കിൽ ഒരാൾ 2,000 രൂപ് നിക്ഷേപിച്ചു. രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തുക 2205 ആയി എങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് എത്ര ?

രാജേഷ് 2.5% കൂട്ടുപലിശ നിരക്കിൽ ഒരു ബാങ്കിൽനിന്ന് 4000 രൂപ ലോണെടുത്താൽ 2 വർഷം കഴിഞ്ഞ് അയാൾ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട തുക?

രാമു 6% പലിശ കിട്ടുന്ന ഒരു ബാങ്കിൽ 1000 രൂപ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. 2 വർഷംകഴിഞ്ഞ് രാമുവിന് കിട്ടുന്ന കൂട്ടുപലിശ എത്ര?

8000 രൂപ 10% കൂട്ടുപലിശ നൽകുന്ന ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. 2 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എത്ര രൂപ തിരികെ നൽകും?