Question:

സാധാരണ പലിശയുള്ള ഒരു പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ, 4 വർഷത്തിനുള്ളിൽ,18,000 രൂപ 36,000 രൂപയായി മാറുന്നു. അതേ തുക, അതേ വാർഷിക പലിശ നിരക്കിൽ, കൂട്ടുപലിശയുടെ ഒരു പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ, 2 വർഷത്തിന് ശേഷം എത്ര തുക ലഭിക്കും?

A29225 രൂപ

B29825 രൂപ

C28125 രൂപ

D27625 രൂപ

Answer:

C. 28125 രൂപ

Explanation:

മുടക്കുമുതൽ തുക18,000 രൂപ 4 വർഷത്തിനു ശേഷമുള്ള തുക 36,000 രൂപയാണ്. സാധാരണ പലിശ =36000 - 18000 = 18000 സാധാരണ പലിശ = മുടക്കുമുതൽ × നിരക്ക് × കാലയളവ്/100 സാധാരണ പലിശ = 18,000 × R × 4/100 18,000 = 18,000 × 4 × R/100 R = 25% തുക = 18,000[1 + 25/100]² = 18,000 × 25/16 = 28,125 രൂപ


Related Questions:

രാമു 6% പലിശ കിട്ടുന്ന ഒരു ബാങ്കിൽ 1000 രൂപ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. 2 വർഷംകഴിഞ്ഞ് രാമുവിന് കിട്ടുന്ന കൂട്ടുപലിശ എത്ര?

8000 രൂപ 10% കൂട്ടുപലിശ നൽകുന്ന ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. 2 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എത്ര രൂപ തിരികെ നൽകും?

2500 രൂപ 6% പലിശനിരക്കിൽ രണ്ടുവർഷത്തേക്കുള്ള സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്ര?

In what time will Rs. 1000 amount to Rs. 1331 at 20% per annụm compounded half yearly?

A man deposit Rs. 50000 in a bank which gives 12% interest compound the half yearly. How much he get back in after 1 year?