Question:

2 , 3 , 8 , 63 , _____ ?

A1038

B3698

C3968

D3008

Answer:

C. 3968

Explanation:

2²- 1 = 3 3² - 1 = 8 8²- 1 = 63 63² - 1 = 3969 - 1 = 3968


Related Questions:

Find the next term in the sequence: 4, 9, 25, 49 , _____.

A, D, H, M, ....... എന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദമേത് ?

8, 50, 260 , _______

ശ്രേണി പൂർത്തിയാക്കുക ? 3 , 4 , 8 , 17 , 33 , 58 , _____

ഒരു പദം വിട്ടുപോയ ഒരു ശ്രേണി തന്നിരിക്കുന്നു. തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും ശ്രേണി പൂർത്തിയാക്കുന്ന ശരിയായ ബദൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുക 1T18, 3Q21, 5N24, 7K27, ?