Question:

24 people can finish a job by 10 days. How many days will be required to finish the same job by 8 people?

A20

B26

C30

D32

Answer:

C. 30

Explanation:

(24 x 10)/8 = 30


Related Questions:

12 ആളുകൾ 25 ദിവസംകൊണ്ട് ചെയ്തുതീർക്കുന്ന ജോലി 15 ദിവസംകൊണ്ട് തീർക്കാൻ ഇനി എത ആളുകൾ കൂടി വേണം?

ദിവസത്തിൽ 9 മണിക്കൂർ ജോ ലി ചെയ്താൽ ഒരു ജോലി 16 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തീർക്കാം. ജോലിസമയം 8 മണിക്കൂറായി കുറച്ചാൽ എത്ര ദിവസങ്ങൾ കൂടുതൽ വേണം ?

8 പുരുഷന്മാർക്കോ 12 കുട്ടികൾക്കോ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് 25 ദിവസം വേണം. 6 പുരുഷന്മാർക്കും 11 കുട്ടികൾക്കും കൂടി ആ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് എത്ര ദിവസം വേണം?

A cistern has a leak which would empty it in 8 hours.A tap is turned on which admits 6 litres a minute in the cistern, and it is now emptied in 12 hours. How many litres does the cistern hold?

ഒരു ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കാൻ 16 പേർക്ക് 30 ദിവസം വേണം. എന്നാൽ 20 ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ എത്ര പേരെ കൂടുതൽ നിയമിക്കണം?