Question:

24.41+21.09+0.50 + 4 എത്ര?

A49.50

B50.50

C50

D60

Answer:

C. 50

Explanation:

24.41 + 21.09 + 00.50 + 4.00 = 50.00


Related Questions:

18.793 നോട് ഏതു സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ 50 കിട്ടും?

കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏത് ?

√0.0016 × √0.000025 × √100 =?

54756 എന്ന സംഖ്യയുടെ വർഗ്ഗമൂലത്തിൽ എത്ര അക്കങ്ങൾ ഉണ്ട് ?

300 നും 500 നും ഇടയിലുള്ള 7 ന്റെ ഗുണിതങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര?