Question:

25x14 = 40, 36x54=360 ആയാൽ 72x65 = .........

A720

B420

C180

D240

Answer:

B. 420

Explanation:

25x14 = 2x5x1x4 = 40 36x54 = 3x6x5x4 = 360 72x65 = 7x2x6x5 = 420


Related Questions:

തന്നിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന് സമാനമായ ബന്ധം കണ്ടെത്തി പൂരിപ്പിക്കുക:ലിറ്റർ : വ്യാപ്തം : ചതുരശ്രമീറ്റർ_________

MQ: 13 11 :: HJ : ?

സ്കേറ്റിംഗ് -ഐസ് : റോവിംഗ് -

4+5=1524,5+6=2435 ആയാൽ 6+7=.....

തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ ബന്ധം പരിശോധിച്ചു പൂരിപ്പിക്കുക ? 12 : 144 : _____