Question:

25x14 = 40, 36x54=360 ആയാൽ 72x65 = .........

A720

B420

C180

D240

Answer:

B. 420

Explanation:

25x14 = 2x5x1x4 = 40 36x54 = 3x6x5x4 = 360 72x65 = 7x2x6x5 = 420


Related Questions:

തീയതി : കലണ്ടർ : സമയം : ______ . ?

തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ ബന്ധം പരിശോധിച്ചു പൂരിപ്പിക്കുക ? 12 : 144 : _____

4+5=1524,5+6=2435 ആയാൽ 6+7=.....

a=+,b=-,c=*,d=÷ ആയാൽ 18c14a6b16d4 ന്റെ വിലയെന്ത്?

3 : 54 ആയാൽ 5 : ?