Question:

25x14 = 40, 36x54=360 ആയാൽ 72x65 = .........

A720

B420

C180

D240

Answer:

B. 420

Explanation:

25x14 = 2x5x1x4 = 40 36x54 = 3x6x5x4 = 360 72x65 = 7x2x6x5 = 420


Related Questions:

292: 146: : 582 : ?

സമാനബന്ധം കണ്ടെത്തുക Rectangle : Square : : Ellipse :

If NewDelhi = 8, Arunachal =9, then Thiruvananthapuram =

തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ ബന്ധം പരിശോധിച്ചു പൂരിപ്പിക്കുക ? 12 : 144 : _____

സമാന ബന്ധം കണ്ടെത്തുക ? രോഗി : ഡോക്ടർ :: വിദ്യാർത്ഥി ; ______