Question:

3 + 6 + 9 + 12 +..........+ 300 എത്ര ?

A15150

B15510

C10550

D16150

Answer:

A. 15150


Related Questions:

രണ്ടക്കമുള്ള ഒരു സംഖ്യയുടെ അക്കങ്ങളുടെ തുക 8 . അക്കങ്ങളുടെ ഗുണനഫലം 12 . സംഖ്യ 60 നെക്കാൾ കുറവാണ്. സംഖ്യ ഏതാണ്?

രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക 26 ഉം വ്യത്യാസം 2 ഉം ആയാൽ വലിയ സംഖ്യ ഏത് ?

ഏറ്റവും ചെറിയ ഏത് അധിസംഖ്യ 2028 ൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ അതാരു പൂർണ്ണസംഖ്യ ആകും?

ആദ്യത്തെ 31 അഖണ്ഡ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര?

Find the sum of the first 100 natural numbers :