Question:

3, 6, 11, 20, ... ഈ ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം ഏത് ?

A39

B37

C31

D40

Answer:

B. 37

Explanation:

2 * 1 + 1 = 3 2 * 3 + (1–1) = 6 2 * 6 + (1–1–1) = 11 2 * 11 + (1–1–1–1) = 20 2 * 20 + (1–1–1–1–1) = 37


Related Questions:

ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം എഴുതുക. MHC, OKG, QNK, SQO,

പൂരിപ്പിക്കുക, 2,5,9,14,20,________

2, 9, 28, 65, ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് ?

ഈ ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ എഴുതുക : 14, 29, 45, 62, ...

7 ,19 , 39 , 67 , ___