Question:

3, 6, 12, 24, .... ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ?

A27

B30

C48

D83

Answer:

C. 48

Explanation:

3×2 = 6 6×2 = 12 12×2 = 24 24×2 = 48


Related Questions:

Find the next term in the sequence: 4, 9, 25, 49 , _____.

7 ,19 , 39 , 67 , ___

140, 68, 36, 16 ,.... ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏതാണ് ?

3,6,11,20,...... ഈ ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം ഏത് ?

ചുവടെയുള്ള ശ്രേണിയിൽ തുടർന്നുവരുന്ന സംഖ്യയേത് 1, 8, 27, 64… ?