Question:

3, 6, 12, 24, .... ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ?

A27

B30

C48

D83

Answer:

C. 48

Explanation:

3×2 = 6 6×2 = 12 12×2 = 24 24×2 = 48


Related Questions:

ab_d_a_cd_ _bc_ea

താഴെ പറയുന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യയേത് ? 3, 12, 30, 66 ______

5, 12, 31, 68 ......... എന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം ഏത്?

ശ്രേണി പൂർത്തിയാക്കുക ? 3 , 4 , 8 , 17 , 33 , 58 , _____

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഖ്യാശ്രേണിയിൽ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് ? 2 , 6 , 12 , 20 , 30 , ___