Question:

3 പുരുഷന്മാർക്കും 4 കുട്ടികൾക്കും 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 756 രൂപ സമ്പാദിക്കാം, 11 പുരുഷന്മാർക്കും 13 കുട്ടികൾക്കും 8 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 3008 രൂപ സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയും, എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 7 പുരുഷന്മാർക്കും 9 കുട്ടികൾക്കും 2480 രൂപ സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയും?

A12 ദിവസം

B15 ദിവസം

C10 ദിവസം

D20 ദിവസം

Answer:

C. 10 ദിവസം

Explanation:

(3M + 4C) × 7 = 756 3M + 4C = 108 ----(i) (11M + 13C) × 8 = 3008 11M + 13C = 376 ----(ii) ----(i) × 11 33M + 44C = 1188 ----(iii) ----(ii) × 3 33M + 39M = 1128 ----(iv) (iii) - (iv) 5C = 60 C = 12 C യുടെ മൂല്യം സമവാക്യം (i) ൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ, 3M + 48 = 108 3M = 60 M = 20 2480 = (7× 20 + 9× 12) × ദിവസം 2480 = (140 + 108) × ദിവസം ദിവസം = 2480/248 =10 ആവശ്യമായ സമയം = 10 ദിവസം


Related Questions:

400 തൊഴിലാളികൾക്ക് 75 ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. അതിൽ നിന്ന് 25 തൊഴിലാളികളെ മാറ്റിയാൽ ആ ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ എത്ര ദിവസം വേണ്ടിവരും ?

Thirty men can complete a work in 36 days. In how many days can 18 men complete the same piece of work?

സുരേഷ് ഒരു ജാലി 9 ദിവസം കൊണ്ടും സതീഷ് 15 ദിവസംകൊണ്ടും ഗിരീഷ് 10 ദിവസംകൊണ്ടും പൂർത്തിയാക്കുന്നു. മൂന്നുപേരും കൂടി എത്ര ദിവസംകൊണ്ട് ആ ജോലി ചെയ്തുതീർക്കും

Two pipes A and B can seperately fill a cistern in 60 min. and 75 min. respectively. There is a third pipe in the bottom of cistern to empty it. If all the three pipes are simultaneously opened, then the cistern is full in 50 min. In how much time third pipe alone can empty the cistern.

A യ്ക്ക് 25 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ജോലിയും B യ്ക്ക് അതേ ജോലി 35 ദിവസത്തിനുള്ളിലും ചെയ്യാൻ കഴിയും. അവർ 10 ദിവസം ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ശേഷിക്കുന്ന ജോലിയുടെ അംശം എന്താണ് ?