Question:

ഒരു പരീക്ഷയിൽ 30% കുട്ടികൾ വിജയിച്ചു. വിജയിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 60 ആണെങ്കിൽ പരാജയപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം എത്ര ?

A40

B70

C140

D200

Answer:

C. 140

Explanation:

30% = 60 = വിജയിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണം പരാജയപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം = 70% = 60 × 70/30 =140


Related Questions:

ഒരു സംഖ്യയുടെ 30% '210' ആയാൽ സംഖ്യ ഏത്?

The difference between 78% of a number and 56% of the same number is 429. What is 66% of the that number?

10%, 20% തുടർച്ചയായ രണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ടുകൾക്ക് സമാനമായ ഒറ്റ ഡിസ്കൗണ്ട് ഏത്?

രമ്യയുടെ വരുമാനം രേഖയുടെ വരുമാനത്തെക്കാൾ 25% കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ രേഖയുടെ വരുമാനം രമ്യയുടെ വരുമാനത്തെക്കാൾ എത്ര ശതമാനം കുറവാണ്?

The value of a number first increased by 15% and then decreased by 10%. Then the net effect: