Question:

ഒരു പരീക്ഷയിൽ 30% കുട്ടികൾ വിജയിച്ചു. വിജയിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 60 ആണെങ്കിൽ പരാജയപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം എത്ര ?

A40

B70

C140

D200

Answer:

C. 140

Explanation:

30% = 60 = വിജയിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണം പരാജയപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം = 70% = 60 × 70/30 =140


Related Questions:

The difference between 78% of a number and 56% of the same number is 429. What is 66% of the that number?

3500 ന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് 175 ?

ഒരു പരീക്ഷയിൽ 80 ശതമാനം വിദ്യാർഥികൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ജയിച്ചു. 85% കണക്കിന് ജയിച്ചു. 75% ഈ രണ്ടു വിഷയത്തിലും ജയിച്ചു .ഈ രണ്ടു വിഷയങ്ങൾക്കും തോറ്റവരുടെ എണ്ണം 40 ആയാൽ ആകെ കുട്ടികൾ എത്ര?

0.07% of 1250 - 0.02% of 650 = ?

ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ജനസംഖ്യ 5000 ആണ്. വർഷം തോറും 10% വർധിച്ചാൽ രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോഴുള്ള ജനസംഖ്യ എത്ര ?