Question:

3,6,11,20,...... ഈ ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം ഏത് ?

A39

B37

C31

D40

Answer:

B. 37

Explanation:

2^n+n n=1,2,3,4,5 2^5+5=37


Related Questions:

Complete the series: 5,10,30,120,….......

4,4,8,12,20,?,52

താഴെ പറയുന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യയേത് ? 3, 12, 30, 66 ______

ശ്രേണിയിലെ വിട്ടുപോയ പദം കണ്ടെത്തുക.10,18,45,.....,234

ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ : 1, 9, 25, 49, 81