Question:

4 1/5 x 4 2/7 ÷ 3 1/3 = .....

A5 2/5

B4 3/8

C4 2/5

D6 1/8

Answer:

A. 5 2/5

Explanation:

21/5 x 30/7 x 3/10 = 27/5 = 5 2/5


Related Questions:

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ചെറിയ ഭിന്നം ഏത് ?

Which is the biggest of the following fraction?

12\frac{1}{2}+ 13\frac{1}{3}+ ________ = 1

½ -നും ⅓ -നും ഇടയിലുള്ള ഭിന്നസംഖ്യയാണ് :

4/5 ന്റെ 3/7 ഭാഗം എത്ര?