Question:

x എന്ന സംഖ്യയുടെ 4% എന്നത് ഏതു സംഖ്യയുടെ 8% ആയിരിക്കും?

AX/8

BX/4

CX/12

DX/2

Answer:

D. X/2

Explanation:

4/100 * X = 8/100 * Y Y = 4X/100 * 100/8 = X/2


Related Questions:

The income of Ramesh is 25% more than the income of mahesh. The income of Mahesh is less than the income of Ramesh by

10%, 20% തുടർച്ചയായ രണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ടുകൾക്ക് സമാനമായ ഒറ്റ ഡിസ്കൗണ്ട് ഏത്?

200 ന്റെ 10 ശതമാനം എത്ര?

ഒരു സംഖ്യയുടെ 25 ശതമാനത്തേക്കാൾ 2 കൂടുതലാണ് 40 ന്റെ 15%.എന്നാൽ സംഖ്യ ഏത്?

The difference between 78% of a number and 56% of the same number is 429. What is 66% of the that number?