Question:

400 തൊഴിലാളികൾക്ക് 75 ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. അതിൽ നിന്ന് 25 തൊഴിലാളികളെ മാറ്റിയാൽ ആ ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ എത്ര ദിവസം വേണ്ടിവരും ?

A80

B84

C90

D100

Answer:

A. 80

Explanation:

M1xD1=M2xD2 (400X75)/375=80


Related Questions:

ജോണും ദീപുവും ചേർന്ന് ഒരു ജോലി ചെയ്തു തീർക്കാൻ 45 ദിവസം എടുക്കുന്നു.എന്നാൽ ജോൺ ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ ജോലി 70 ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കും. ദീപു ഒറ്റയ്ക്ക്ഇതേ ജോലി ചെയ്തു തീർക്കാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കും?

ഒരു സംഖ്യയുടെ മൂന്നു മടങ്ങിൽ നിന്നും അഞ്ച് കുറച്ചതിന്റെ പകുതി എട്ടാണ്. എങ്കിൽ സംഖ്യ ഏത് ?

A യ്ക്ക് ഒരു ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ 12 ദിവസം വേണം.B,A യെക്കാൾ 60% വേഗത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു തീർക്കും. എങ്കിൽ A ചെയ്ത ജോലി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് B ഒറ്റയ്ക്ക് പൂർത്തിയാക്കും?

9 children can complete a piece of work in 360 days. 18 men can complete the same piece of work in 72 days and 12 women can complete it in 162 days. In how many days can 4 men, 12 women and 10 children together complete the piece of work ?

Thirty men can complete a work in 36 days. In how many days can 18 men complete the same piece of work?