Question:

41, 50, 59 ___ ഈ ശ്രേണിയിലെ എത്രാം പദമാണ് 230 ?

A22

B21

C20

D23

Answer:

A. 22

Explanation:

41,50,59...... d=50-41=9 a=41 nth term=a+(n-1)d 41+(n-1)9=230 (n-1)9=189 n-1=21 n=22


Related Questions:

51+50+49+ ..... + 21= .....

4 , 7 , 10 , _____ എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ നൂറ്റി ഒന്നാം പദം എത്ര ?

1, 3, 5, ..... എന്ന സമാന്തരശ്രേണിയിലെ എത്രാമത്ത പദമാണ് 55?

ഒരു സമാന്തരശ്രണിയുടെ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക 48 ആയാൽ മധ്യപദം ഏത് ?

First term of an arithmatic sequence is 8 and common difference is 5. Find its 20th terms