Question:

8 പുരുഷന്മാർക്കോ 12 കുട്ടികൾക്കോ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് 25 ദിവസം വേണം. 6 പുരുഷന്മാർക്കും 11 കുട്ടികൾക്കും കൂടി ആ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് എത്ര ദിവസം വേണം?

A12

B15

C16

D18

Answer:

B. 15

Explanation:

ജോലി 25 ആയെടുത്താൽ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന ജോലി =1 ഒരു പുരുഷൻ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന ജോലി = 1/8 ഒരു കുട്ടി ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന ജോലി = 1/12 6 പുരുഷന്മാരും 11 കുട്ടികലും കൂടി ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന ജോലി = 6 x 1/8 + 11 x 1/12 = 20 / 12 25 എന്ന ജോലി ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം = 25 ÷ ( 20 / 12 ) = 15


Related Questions:

ഒരു ജോലി A-യ്ക്ക് 5 ദിവസം കൊണ്ടും B-യ്ക്ക് 20 ദിവസം കൊണ്ടും തീർക്കാൻ കഴിയും. അതേ ജോലി A-യും B-യുംകൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്താൽ എത ദിവസംകൊണ്ട് തീർക്കാൻ കഴിയും?

A യും B യും ചേർന്ന് 20 ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ കഴിയും. അവർ ഒരുമിച്ച് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നു, പക്ഷേ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാകുന്നതിന് 5 ദിവസം മുമ്പ് A യ്ക്ക് വിട്ടുപോകേണ്ടി വരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള പ്രവൃത്തി 18 ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ B യ്ക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ, B ഒറ്റയ്ക്ക് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് മുഴുവൻ പ്രവൃത്തിയും പൂർത്തിയാക്കും?

9 children can complete a piece of work in 360 days. 18 men can complete the same piece of work in 72 days and 12 women can complete it in 162 days. In how many days can 4 men, 12 women and 10 children together complete the piece of work ?

ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം ജോലിക്കാർ 100 ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കുന്ന ജോലി 10 ജോലിക്കാരുടെ കുറവുണ്ടായാൽ 10 ദിവസം കൂടി ചെയ്താൽ മാത്രമേ പൂർത്തിയാവുകയുള്ളൂ. എങ്കിൽ ജോലിക്കാരുടെ എണ്ണമെത്ര ?

15 women can do a work in 18 days. How many women are required to complete the work in 27 days ?