Question:

82 : 36 ∷ 91 : ?

A169

B100

C47

D64

Answer:

D. 64

Explanation:

8 - 2 = 6, 6 × 6 = 36 Similarly, 9 - 1 = 8, 8 × 8 = 64


Related Questions:

സമാനബന്ധം കണ്ടെത്തുക Rectangle : Square : : Ellipse :

ഒരു സുരക്ഷാ സിസ്റ്റത്തിൽ 3 എന്ന അക്കം 7 ആയും 4 എന്നത് 14 ആയും 5 എന്നത് 24 ആയും മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ 6 നും 7 നും പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ?

ഒരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും രണ്ട് ആൺമക്കളുണ്ട്. ഓരോ ആൺകുട്ടിക്കും ഒരു സഹോദരിയുണ്ട്. എങ്കിൽ ആവീട്ടിൽ എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ട് ?

Snake : Fang :: Bee : ?

സ്കേറ്റിംഗ് -ഐസ് : റോവിംഗ് -