Question:

841 + 673 - 529 = _____

A859

B985

C598

D895

Answer:

B. 985


Related Questions:

At the end of a conference, the ten people present all shakehands with each other once. How many shakehands will there be altogether

x = ya , y = Zb , z = Xc ആയാൽ abc യുടെ വിലയെന്ത് ?

അപ്പുവിന്റെയും അമ്മുവിന്റെയും വയസ്സുകൾ 1 : 2 എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ്. 15 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അംശബന്ധം 2 : 3 ആകും. എങ്കിൽ അമ്മുവിന്റെ വയസ്സ് എത്ര ?

2000 രൂപ പിൻവലിച്ചപ്പോൾ മുഴുവനും 10 രൂപ നോട്ടുകളായാണ് കിട്ടിയത്.ആകെ നോട്ടുകളുടെ എണ്ണം

If 520 mangoes can be bought for 600, how many can be bought for 1500?