Question:

9, 17, 33, 65, ?

A117

B119

C129

D99

Answer:

C. 129

Explanation:

→ (9 × 2 -1) = 17 → (17 × 2 -1) = 33 → (33 × 2 -1) = 65 → (65 × 2 -1) = 129


Related Questions:

A, D, H, M, ....... എന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദമേത്?

ചുവടെയുള്ള ശ്രേണിയിൽ തുടർന്നുവരുന്ന സംഖ്യയേത് 1, 8, 27, 64… ?

ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത്?

8, 50, 260 , _______

പൂരിപ്പിക്കുക, 2,5,9,14,20,________

താഴെ പറയുന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യയേത് ? 3, 12, 30, 66 ______