Question:

9, 17, 33, 65, ?

A117

B119

C129

D99

Answer:

C. 129

Explanation:

→ (9 × 2 -1) = 17 → (17 × 2 -1) = 33 → (33 × 2 -1) = 65 → (65 × 2 -1) = 129


Related Questions:

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഖ്യാശ്രേണിയിൽ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് ? 2 , 6 , 12 , 20 , 30 , ___

2 , 3 , 8 , 63 , _____ ?

ചുവടെയുള്ള ശ്രേണിയിൽ തുടർന്നുവരുന്ന സംഖ്യയേത് 1, 8, 27, 64… ?

7 ,19 , 39 , 67 , ___

5, 12, 31, 68 ......... എന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം ഏത്?