Question:

ഒരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും രണ്ട് ആൺമക്കളുണ്ട്. ഓരോ ആൺകുട്ടിക്കും ഒരു സഹോദരിയുണ്ട്. എങ്കിൽ ആവീട്ടിൽ എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ട് ?

A4

B6

C7

D5

Answer:

D. 5


Related Questions:

25x14 = 40, 36x54=360 ആയാൽ 72x65 = .........

10x6x4 = 953 -ഉം, 4x9x3 = 382 -ഉം ആയാൽ 7x5x3 = ?

AZBY : BYAZ :: BXCW :-.....

സമാന ബന്ധം കാണുക. 4578 : 8 :: 289 : ?

സമാന ബന്ധം കാണുക. 5 : 150 :: 6 : ?