Question:

½ -നും ⅓ -നും ഇടയിലുള്ള ഭിന്നസംഖ്യയാണ് :

A¼

B

C

D¾

Answer:

C.

Explanation:

½ -നും ⅓ -നും ഇടയിലുള്ള ഭിന്നസംഖ്യ = അംശങ്ങളുടെ തുക / ഛേദങ്ങളുടെ തുക = (1+1)/(2+3) =2/5


Related Questions:

2 ½ യുടെ 1 ½ മടങ്ങ് എത്ര ?

(13 1/3) - (12 3/4) - (11 5/6) + (10 11/12) = .....

ആരോഹണക്രമത്തിൽ എഴുതുക. 3/4,1/4,1/2

If a/3 = b/4 = c/7 the value of (a+b+c)/c is

2232 \frac23 ൻ്റെ വ്യുൽക്രമം :