Question:

ദിവസത്തിൽ 9 മണിക്കൂർ ജോ ലി ചെയ്താൽ ഒരു ജോലി 16 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തീർക്കാം. ജോലിസമയം 8 മണിക്കൂറായി കുറച്ചാൽ എത്ര ദിവസങ്ങൾ കൂടുതൽ വേണം ?

A3 ദിവസം

B2 ദിവസം

C4 ദിവസം

D1 ദിവസം

Answer:

B. 2 ദിവസം

Explanation:

9 : 8 = x : 16 8x = 9x16 x = 9 x16/8 =18 ജോലി തീർക്കാൻ 18 ദിവസം വേണം. കൂടുതൽ വേണ്ട ദിവസം =18-16 = 2


Related Questions:

Thirty men can complete a work in 36 days. In how many days can 18 men complete the same piece of work?

ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം ജോലിക്കാർ 100 ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കുന്ന ജോലി 10 ജോലിക്കാരുടെ കുറവുണ്ടായാൽ 10 ദിവസം കൂടി ചെയ്താൽ മാത്രമേ പൂർത്തിയാവുകയുള്ളൂ. എങ്കിൽ ജോലിക്കാരുടെ എണ്ണമെത്ര ?

24 people can finish a job by 10 days. How many days will be required to finish the same job by 8 people?

15 പേർ 8 ദിവസം കൊണ്ട് 40 പാവ ഉണ്ടാക്കുന്നു.3 പേർ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു പോയാൽ 48 പാവ ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര ദിവസം വേണം ?

15 women can do a work in 18 days. How many women are required to complete the work in 27 days ?