Question:

12% സാധാരണപലിശ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ 50000 രൂപ കടം വാങ്ങി.2 വർഷത്തിനുശേഷം കടം തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ എത്ര രൂപ തിരിച്ചടക്കണം ?

A12000 രൂപ

B72000 രൂപ

C62000 രൂപ

D50000 രൂപ

Answer:

C. 62000 രൂപ


Related Questions:

Some amount out of Rs. 7000 was lent at 6% per annum and the remaining at 4% per annum. If the total simple interest form both the fractions in 5 yrs was Rs. 1800, find the sum lent at 6% per annum.

A certain sum of money lent out on simple interest amounts to Rs. 1760 in 2 years and to Rs.2000 in 5 years. Find the sum?

7000 രൂപയ്‌ക്ക് 10% നിരക്കിൽ 2 വർഷത്തേക്ക് സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടു പലിശയും തമ്മിലുള്ള വിത്യാസം എന്ത്

സാധാരണ പലിശ നിരക്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത തുക 4 മടങ്ങാകാൻ 10 വർഷം എടുക്കുമെങ്കിൽ 10 മടങ്ങാകാൻ എത്ര വർഷം വേണം ?

What would be the simple interest obtained on an amount of Rs. 8,435 at the rate of 12% p.a, after 4 years?