Question:

ഒരു വ്യക്തിക്ക് 25 പൈസയുടെയും 50 പൈസയുടെയും 1 രൂപയുടെയും നാണയങ്ങളുണ്ട്. ആകെ 220 നാണയങ്ങളുണ്ട്, ആകെ തുക 160 ആണ്. 1 രൂപ നാണയങ്ങൾ 25 പൈസയുടെ നാണയത്തിന്റെ മൂന്നിരട്ടിയാണെങ്കിൽ, 50 പൈസ നാണയങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്താണ്?

A60

B120

C40

D80

Answer:

A. 60

Explanation:

25 പൈസയുടെ 'x' നാണയങ്ങളുണ്ടെന്ന് കരുതുക. ഒരു രൂപ നാണയങ്ങളുടെ എണ്ണം = 3x 50 പൈസ നാണയങ്ങളുടെ എണ്ണം = 220 - x - (3x) = 220 - (4x) 3x + [(220 – 4x)/2] + x/4 =160 (12x + 440 – 8x + x)/4 = 160 5x + 440 = 640 5x = 200 x = 40 50 പൈസ നാണയങ്ങളുടെ എണ്ണം = 220 - (4x) = 220 - (4 × 40) = 60 50 പൈസ നാണയങ്ങളുടെ എണ്ണം 60 ആണ്.


Related Questions:

A:B= 2:3, B:C= 3:4 ആയാൽ A:B:C എത്ര?

Monthly incomes of A and B are in the ratio of 4:3 and their expenses bear the ratio 3:2. Each of them saves Rs. 6000 at the end of the month, then monthly salary of A is

The ratio of the outer and the inner perimeter of circular path is 23 : 22. If the path is 5 metres wide, the diametre of the inner circle is:

If P/3 = Q/4 = R/5 then P:Q:R is

a:b = 1:2 എങ്കിൽ 3(a-b) എത?