Question:

ഒരു വ്യക്തിക്ക് 25 പൈസയുടെയും 50 പൈസയുടെയും 1 രൂപയുടെയും നാണയങ്ങളുണ്ട്. ആകെ 220 നാണയങ്ങളുണ്ട്, ആകെ തുക 160 ആണ്. 1 രൂപ നാണയങ്ങൾ 25 പൈസയുടെ നാണയത്തിന്റെ മൂന്നിരട്ടിയാണെങ്കിൽ, 50 പൈസ നാണയങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്താണ്?

A60

B120

C40

D80

Answer:

A. 60

Explanation:

25 പൈസയുടെ 'x' നാണയങ്ങളുണ്ടെന്ന് കരുതുക. ഒരു രൂപ നാണയങ്ങളുടെ എണ്ണം = 3x 50 പൈസ നാണയങ്ങളുടെ എണ്ണം = 220 - x - (3x) = 220 - (4x) 3x + [(220 – 4x)/2] + x/4 =160 (12x + 440 – 8x + x)/4 = 160 5x + 440 = 640 5x = 200 x = 40 50 പൈസ നാണയങ്ങളുടെ എണ്ണം = 220 - (4x) = 220 - (4 × 40) = 60 50 പൈസ നാണയങ്ങളുടെ എണ്ണം 60 ആണ്.


Related Questions:

A bag contains one rupee, 50 paise and 25 paise coins in the ratio 5:6:7. If the total money in the bag is Rs.312, find the number of 50 paise coins?

Two cubes have their volumes in the ratio 1:27 Find the ratio of their surface areas

If P/3 = Q/4 = R/5 then P:Q:R is

A: B = 2: 1 ഉം A: C = 1: 3 ഉം ആണെങ്കിൽ , A: B: C ?

അച്ഛന് മകനേക്കാൾ 24 വയസ്സുണ്ട്. രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ മകന്റെ വയസ്സിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് അച്ഛന്റെ വയസ്സെങ്കിൽ മകന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം എത്ര?