Question:

ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ജനസംഖ്യ 25,000 ആണ്. അഞ്ചിലൊന്ന് സ്ത്രീകളും ബാക്കിയുള്ളവർ പുരുഷന്മാരുമാണ്. 5% പുരുഷന്മാരും 40% സ്ത്രീകളും വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തവരാണ്. മൊത്തത്തിൽ എത്ര ശതമാനം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണ്?

A65

B95

C81

D88

Answer:

D. 88

Explanation:

പുരുഷന്മാർ = 25000 × 4/5 = 20000 സ്ത്രീകൾ = 25000 - 20000 = 5000 5% പുരുഷന്മാരും 40% സ്ത്രീകളും വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തവരാണ്. 95% പുരുഷന്മാരും 60% സ്ത്രീകളും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണ് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള പുരുഷന്മാർ = 20000 × 95/100 =19000 വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള സ്ത്രീകൾ = 5000 × 60/100= 3000 വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരുടെ എണ്ണം = 19000 + 3000 = 22000 ശതമാനം = (22000/25000) × 100 = 88%


Related Questions:

ഒരു പരീക്ഷ എഴുതിയവരിൽ 300 പേർ ആൺകുട്ടികളും 700 പേർ പെൺകുട്ടികളുമാണ്. ആൺകുട്ടികളിൽ 40% പേരും പെൺകുട്ടികളിൽ 60% പേരും പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ചുവെങ്കിൽ പരീക്ഷയിൽ എത്ര ശതമാനം കുട്ടികൾ തോറ്റു ?

രമ്യയുടെ വരുമാനം രേഖയുടെ വരുമാനത്തെക്കാൾ 25% കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ രേഖയുടെ വരുമാനം രമ്യയുടെ വരുമാനത്തെക്കാൾ എത്ര ശതമാനം കുറവാണ്?

ഒരു സംഖ്യയുടെ 30% '210' ആയാൽ സംഖ്യ ഏത്?

The difference between 78% of a number and 56% of the same number is 429. What is 66% of the that number?

The income of Ramesh is 25% more than the income of mahesh. The income of Mahesh is less than the income of Ramesh by