Question:

നാല് ആളുകൾ ചേർന്ന് ഒരു ജോലി 8 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കും. ജോലി ആരംഭിച്ച് 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടുപേർകൂടി അവരോടൊപ്പം ചേർന്നു. ഇനി ജോലി തീർക്കാൻ എത്ര മണിക്കൂർ കൂടി വേണം?

A6

B8

C4

D5

Answer:

C. 4

Explanation:

4 പേർ 8 മണിക്കൂർകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലി = M1× D1 = 4 × 8 = 32 4 പേർ 2 മണിക്കൂർകൊണ്ട് 4 × 2 = 8 , ജോലി ചെയ്യും ശേഷിക്കുന്ന ജോലി = 32 - 8 = 24 2 മണിക്കൂറിനുശേഷം രണ്ടുപേർകൂടി അവരോടൊപ്പം ചേർന്നു. 6 പേർക്ക് ശേഷിക്കുന്ന ജോലി തീർക്കാൻ വേണ്ട സമയം = 24/6 = 4 ജോലി തീർക്കാൻ 4 മണിക്കൂർ കൂടി വേണം


Related Questions:

18 ആളുകള്‍ 36 ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീര്‍ക്കുന്ന ഒരു ജോലി 12 ആളുകള്‍ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീര്‍ക്കും ?

ഒരു ജോലി A-യ്ക്ക് 5 ദിവസം കൊണ്ടും B-യ്ക്ക് 20 ദിവസം കൊണ്ടും തീർക്കാൻ കഴിയും. അതേ ജോലി A-യും B-യുംകൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്താൽ എത ദിവസംകൊണ്ട് തീർക്കാൻ കഴിയും?

24 people can finish a job by 10 days. How many days will be required to finish the same job by 8 people?

3 പുരുഷന്മാർക്കും 4 കുട്ടികൾക്കും 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 756 രൂപ സമ്പാദിക്കാം, 11 പുരുഷന്മാർക്കും 13 കുട്ടികൾക്കും 8 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 3008 രൂപ സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയും, എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 7 പുരുഷന്മാർക്കും 9 കുട്ടികൾക്കും 2480 രൂപ സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയും?

A work could be completed in 22 days. However due to three workers being absent, it was completed in 24 days. The original number of workers was.