Question:

ab_d_a_cd_ _bc_ea

Adeabdc

Babcde

Ccebabc

Dcebead

Answer:

D. cebead

Explanation:

a b (c) d (e)/a (b) c d (e)/(a) b c (d) e/a ie c e b e a d


Related Questions:

2, 3, 5, 8, 12, _______

1,2,4,7,11........ ഇങ്ങനെ തുടർന്നാൽ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് ?

1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, ____ . അടുത്ത സംഖ്യ ഏതാണ്?

3, 6, 12, 24, .... ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ?

ഒരു പദം വിട്ടുപോയ ഒരു ശ്രേണി തന്നിരിക്കുന്നു. തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും ശ്രേണി പൂർത്തിയാക്കുന്ന ശരിയായ ബദൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുക

1T18, 3Q21, 5N24, 7K27, ?