Question:

At the end of a conference, the ten people present all shakehands with each other once. How many shakehands will there be altogether

A20

B45

C55

D90

Answer:

B. 45

Explanation:

No of shakehands = n(n-1)/2 = (10x9)/2 =45


Related Questions:

100000 - 9899 = ..... ?

1 മുതൽ 15 വരെയുള്ള ഓരോ സംഖ്യയിൽനിന്നും 10 വീതം കുറച്ച് പരസ്പരം ഗുണിച്ചാൽ ലഭി ക്കുന്ന സംഖ്യ?

1.004 - 0.0542 =

0.02 x 0.4 x 0.1 = ?

രാഹുൽ 75 മീറ്റർ നീളമുള്ള വേലികെട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആദ്യത്തെ ദിവസം 12 1/4 മീറ്റർ നീളത്തിൽ വേലി കെട്ടി. രണ്ടാം ദിവസം 11 3/7 മീറ്റർ നീളത്തിൽ വേലികെട്ടി. ഇനി എത്ര മീറ്റർ കൂടി വേലി കെട്ടാനുണ്ട് ?