Question:

30 ജീവനക്കാരുടെ ശരാശരി ശമ്പളം 4,000 രൂപ. ഒരാൾ കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ ശരാശരി ശമ്പളം 4, 300 രൂപയായാൽ പുതുതായി ചേർന്നയാളുടെ ശമ്പളമെത്ര?

A13,300

B13, 000

C12, 200

D12,000

Answer:

A. 13,300

Explanation:

30 ജീവനക്കാരുടെ ശരാശരി ശമ്പളം = 4,000 രൂപ 30 ജീവനക്കാരുടെ ആകെ ശമ്പളം = 4000 × 30 = 120000 31 ജീവനക്കാരുടെ ശരാശരി ശമ്പളം = 4300 31 ജീവനക്കാരുടെ ആകെ ശമ്പളം = 4300 × 31 = 133300 പുതുതായി ചേർന്നയാളുടെ ശമ്പളം = 133300 - 120000 = 13300


Related Questions:

The average of nine numbers is 60, that of the first five numbers is 55 and the next three is 65. The ninth number is 10 less than the tenth number. Then, tenth number is –

7 ന്റെ ആദ്യ 25 ഗുണിതങ്ങളുടെ ശരാശരി ?

1-നും 10-നും ഇടയിൽ അഭാജ്യ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എത്ര ?

മൂന്നു സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി 75 ആണ്. അവയിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ 90-ഉം മറ്റു രണ്ടു സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം 35-ഉം ആണ്. മൂന്നിലും വെച്ചേറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത്?

ഒരു പരീക്ഷയിൽ 50 ആൺകുട്ടികളുടെ ശരാശരി മാർക്ക് 40 ഉം 50 പെൺകുട്ടികളുടെ ശരാശരി മാർക്ക് 44 ഉം ആയാൽ ഈ നൂറുപേർക്കും കൂടി ലഭിച്ച ശരാശരി മാർക്ക് എത്ര?