Question:

താഴെ പറയുന്നതിൽ മൂർക്കോത്ത് കുമാരനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന തിരഞ്ഞെടുക്കുക ?

 1. വടക്കേ മലബാറിലെ മൂർക്കോത്ത് കുടുംബത്തിൽ 1874 ൽ ജനിച്ചു

 2. ശ്രീനാരായണ ഗുരു പ്രതിമ തലശേരി ജഗന്നാഥക്ഷേത്രത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ മുൻകൈയെടുത്തു

 3. ഗജകേസരി , കേരള ചിന്താമണി എന്നി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ പത്രാധിപസ്ഥാനം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് 

Aഎല്ലാം ശരി

Bമൂന്ന് മാത്രം ശരി

Cഇവയൊന്നുമല്ല

Dഒന്ന് മാത്രം ശരി

Answer:

A. എല്ലാം ശരി

Explanation:

മൂർക്കോത്ത് കുമാരൻ

 • ജനനം : 1874, ഏപ്രിൽ 16
 • ജന്മസ്ഥലം : തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
 • അച്ഛൻ : മൂർക്കോത്ത് രാമുണ്ണി
 • അമ്മ : കുഞ്ചിതിരുതേവി
 • മരണം : 1941, ജൂൺ 25

 • “മലയാള കഥാസാഹിത്യത്തിന്റെ ജനയിതാവ്” എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി
 • “വജ്രസൂചി” എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന എഴുത്തുകാരൻ
 • ശ്രീനാരായണഗുരു, ഒയ്യാരത് ചന്തുമേനോൻ, വേങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ നായനാർ തുടങ്ങിയ പ്രസിദ്ധരായ വ്യക്തികളുടെ ജീവചരിത്ര ഗ്രന്ഥം എഴുതിയ വ്യക്തി 
 • ഗജകേസരി, മിതവാദി, സരസ്വതി, കേരള ചിന്താമണി തുടങ്ങിയ പത്രങ്ങളുടെ പത്രാധിപരായി പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തി
 • തലശ്ശേരിയിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സരസ്വതി പത്രത്തിന്റെ ആദ്യ പത്രാധിപർ (1897).  
 • മൂർക്കോത്ത് കുമാരൻ പുറത്തിറക്കിയ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രസിദ്ധീകരണം : വിദ്യാലയം (1919, തലശ്ശേരി)

 • ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾതന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിമ  തലശേരി ജഗന്നാഥക്ഷേത്രത്തിൽ  സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുൻകൈയെടുത്ത വ്യക്തി
 • എസ് എൻ ഡി പിയുടെ രണ്ടാമത്തെ സെക്രട്ടറി 

മിതവാദി:

 • തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നും മിതവാദി പത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് : മൂർക്കോത്ത് കുമാരൻ (1907).
 • മിതവാദി പത്രത്തിന്റെ പ്രഥമ എഡിറ്റർ : മൂർക്കോത്ത് കുമാരൻ (1907)
 • 1913 ൽ മൂർക്കോത്ത് കുമാരനിൽ നിന്നും സി കൃഷ്ണൻ മിതാവാദിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം നേടുകയും കോഴയികോട് നിന്നും മാസിക ആയി പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.  
 • കുമാരനാശാന്റെ വീണപൂവ് ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പത്രം : മിതവാദി. 
 • “തീയ്യരുടെ ബൈബിൾ” എന്നറിയപ്പെടുന്ന മാസിക : മിതവാദി മാസിക. 

ചെറുകഥകൾ:

 • കുഞ്ചൻ കഥകൾ
 • സൈരന്ദ്രി 
 • ഭാരത കഥാ സംഗ്രഹം
 • ശാകുന്തളം ഗദ്യം

ഉപന്യാസങ്ങൾ:

 • അമ്മമാരോട് ഒരു പ്രസംഗം
 • യാദവ കൃഷ്ണൻ
 • വേങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ നായനാർ

നോവലുകൾ:

 • അമ്പു നായർ
 • കനകം മൂലം
 • വസുമതി

കൃതികൾ

 • കനകം മൂലം
 • വസുമതി
 • കാകൻ
 • കലികാലവൈഭവം
 • മർക്കട സന്ദേശം
 • ശാകുന്തളം ഗദ്യം
 • തൂലിക നാമങ്ങൾ
 • ഗജകേസരി
 • പതഞ്ജലി
 • പൗരൻ

Related Questions:

'ന്യൂനപക്ഷാവകാശ സംരക്ഷണത്തോട് കൂടിയുള്ള ഉത്തരവാദ ഭരണം' എന്നത് ഏത് സംഘടനയുടെ ലക്ഷ്യമായിരുന്നു ?

താഴെ പറയുന്നവയിൽ  ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത്?

1.കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവായ വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ
1809  ൽ സ്വാമി തോപ്പിൽ ജനിച്ചു.

2. 1836-ൽ  കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സാമൂഹിക സംഘടനയായ 'സമത്വസമാജം' രൂപീകരിച്ചത്   വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ ആണ്. 

3.'വേല ചെയ്താൽ കൂലി കിട്ടണം' വൈകുണ്ഠസ്വാമികളുടെ മുദ്രാവാക്യം ആയിരുന്നു. 'മഹാത്മ അയ്യൻകാളി'യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായത് ഏതെല്ലാം ?

1.തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വെങ്ങാനൂരിൽ പെരുങ്കാട്ടുവിള എന്ന വീട്ടിൽ ജനിച്ച ഇദ്ദേഹം അവർണ്ണരുടെ അവകാശ സമരങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ നേതൃത്വം നൽകി.

2.സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി പുലയവണ്ടി അഥവാ വില്ലൂവണ്ടി സമരം നടത്തിയത് അയ്യങ്കാളി ആണ്.

3.1917-ൽ അയ്യൻ‌കാളി സ്ഥാപിച്ച "സാധുജന പരിപാലനസംഘ"ത്തിന് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പലഭാഗങ്ങളിലും ശാഖകളുണ്ടായി.

4.അവർണരുടെ നേതാവെന്ന നിലയിൽ 1907-ൽ ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അംഗമായി. 

നവോത്ഥാന നായകനായ മഹാത്മ അയ്യങ്കാളിയുടെ എത്രാം ജന്മദിനമാണ് 2021 ആഗസ്റ്റ് 28 ന് ആഘോഷിക്കുന്നത് ?

ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ?