Question:

Choose the phrasal verb which means 'switch on'

Aput up

Bput with

Cput on

Dput off

Answer:

C. put on

Explanation:

put on=മൂടുക വസ്‌ത്രം ധരിക്കുക ചുറ്റുക പറ്റിക്കുക ധരിക്കുക വ്യാപരിക്കുക ആവരണം ചെയ്യുക ചുമത്തുക കബളിപ്പിക്കുക പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുക പന്തയം വയ്‌ക്കുക ഇരയാക്കുക മുന്നേതിലും മാംസളശരീരനായിത്തീരുക കൂടുതലിടുക ദുഷ്‌പ്രരണ ചെലുത്തുക അനുബന്ധമായി ചേര്‍ക്കുക പണയത്തിലാക്കുക വിലവര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക വേഗത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക വൈദ്യുതവിളക്ക്‌ കത്തിക്കു


Related Questions:

I cannot _______ what he is saying.

Students have to ........... when the teacher comes in.

Choose the phrasal verb which means ' To destroy by an explosion '

The phrasal verb 'turn out' means

"Take after" means ?