Question:

ശ്രേണി പൂർത്തിയാക്കുക ?

3 , 4 , 8 , 17 , 33 , 58 , _____

A76

B94

C84

D98

Answer:

B. 94

Explanation:

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 സംഖ്യകളുടെ വർഗ്ഗം കൂട്ടുന്നു


Related Questions:

ഒരു പദം വിട്ടുപോയ ഒരു ശ്രേണി തന്നിരിക്കുന്നു. തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും ശ്രേണി പൂർത്തിയാക്കുന്ന ശരിയായ ബദൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുക

1T18, 3Q21, 5N24, 7K27, ?

3,6,11,20,...... ഈ ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം ഏത് ?

U, O , I, .... , A

24, 100, 404, 1620, ?

ഇനിപ്പറയുന്ന ശ്രേണിയിലെ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന്റെ (?) സ്ഥാനത്തു മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. 34, 69, 140, 283,?, 1145